Версия за печат

01777-2015-0001

BG-Кресна:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Средно Общообразователно Училище Св.Паисий Хилендарски, ул.Цар Борис III №12, За: Златка Методиева Яневска, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2252, E-mail: soukresna@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ Св.Паисий Хилендарски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.soukresna.com.

Адрес на профила на купувача: www.soukresna.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ОбразованиеРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 91 от 20.11.2015 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
01777-2015-0001
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Покупка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 pmm, със съдържание на сяра – 0.001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна за отоплителен сезон 2015/2016г. Количество до 18 000 литра.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 642 от 02.12.2015 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

САКСА ООД, ЕИК 131245283, ул.Търговска № 1, Р.България 2040, Долна Баня, област Софийска, Тел.: 0888 279202, E-mail: daniela.galabova@saksa-bg.com

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Покупка на гориво за отопление (газьол за отопление 10 pmm, със съдържание на сяра – 0.001%, маркирано гориво за отопление) за нуждите на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна за отоплителен сезон 2015/2016г. Количество до 18 000 литра. Доставка на газьола за отопление за нуждите на Възложителя да се извърши от Продавача на три или четири пъти, след предварителна заявка, направена от Възложителя, но не по-късно от 10-ет дни от подаването и.

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

02.12.2015 г. 

Крайна дата

31.12.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
20044.8 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

26.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
24024.12 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

03.05.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Златка Методиева Яневска
Длъжност: Директор