02709-2016-0070

BG-Враца:

Решение за откриване на процедураРешение номер РД21-5 от дата 28.04.2016 г. 

І: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев №2, ет. 3, За: инж. Цветко Цветков, България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092 620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160428Zvji7049428.

I.2) Вид на възложителя

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Друг: Дейности по чл. 165 от Закона за горите


ІI: Откриване

Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка


Поръчката е в областите отбрана и сигурност:

НЕ

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

IV: Поръчка

IV.1) Наименование

"Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Централно управление на СЗДП, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 24 календарни месеца” Уникален номер на поръчката: 20160428Zvji7049428

IV.2) Обект на поръчката
Услуги
ІV.3) Описание на предмета на поръчката

"Техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Централно управление на СЗДП, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 24 календарни месеца”

ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

НЕ

IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми

НЕ

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции

Обществената поръчка е на ниска стойност - до 20 000.00 лв. без ДДС. Предмета на процедурата касае обслужването на само три автомобила от една и съща марка, а два от тях са от един и същи модел, което е мотив обслужването им, включващо и снабдяването им с резервни части и консумативи да бъде възложено на един изпълнител.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 20000 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

НЕ


V: Мотиви

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

Съгласно Част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

28.04.2016 г. 


VIII: Възложител

VIII.1) Трите имена

инж. Цветко Тодоров Цветков

VIII.2) Длъжност

Директор