Версия за печат

00038-2016-0039

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 79 от 27.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/275-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на моторни превозни средства със специализирано предназначение - втора употреба по 2 обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване” Обособена позиция № 2 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово ”

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на процедура е доставка на: - 2 бр. камиони за зимно поддържане втора употреба - 1 бр. камион-самосвал втора употреба Обхватът на дейноста е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34143000, 34134000

Описание:

Превозни средства, използвани за пътна поддръжка при зимни условия
Камиони с платформи и самосвали

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 56 от 13.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-728272
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 75 - 131254 от 16.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-39
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

728272

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/05/2016 16:30
Да се чете:
06/06/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване документация за участие

Вместо:
27/05/2016 16:30
Да се чете:
06/06/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
30/05/2016 11:30
Да се чете:
07/06/2016 11:30
V.9) Друга допълнителна информация:

В Техническата спецификация: в т. 1. За Обособена позиция № 1 “Доставка на 2 броя камиони за зимно поддържане втора употреба за нуждите на ОП „Благоустрояване” за 1-ви камион със зимно и лятно оборудване, да не се чете и да се заличи Снимков материал - Да се приложи снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на автомобила и допълнителното оборудване. За 2-ри камион със зимно и вакуумно мотометачно оборудване, да не се чете и да се заличи в Специфично оборудване на автомобила - преден силоотводен вал със скорост на въртене до 540 об./мин и автоматични вериги за сняг при скорост до 50 км/час и Снимков материал - Да се приложи снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на автомобила и допълнителното оборудване. в т. 2. За Обособена позиция № 2 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово”, да не се чете и да се заличи Снимков материал - Да се приложи снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на автомобила и допълнителното оборудване. В Техническата оферта /Образец № 11-1/ за 1-ви камион със зимно и лятно оборудване, да не се чете и да се заличи Снимков материал - Да се приложи снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на автомобила и допълнителното оборудване. За 2-ри камион със зимно и вакуумно мотометачно оборудване, да не се чете и да се заличи в Специфично оборудване на автомобила - преден силоотводен вал със скорост на въртене до 540 об./мин и автоматични вериги за сняг при скорост до 50 км/час Снимков материал - Да се приложи снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на автомобила и допълнителното оборудване. т. 6 Прилагаме снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на камионите и допълнителното оборудване, да не се чете и да се заличи. В Техническата оферта /Образец № 11-2/За Обособена позиция № 2 “Доставка на 1 брой камион-самосвал втора употреба за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово”, да не се чете и да се заличи Снимков материал - Да се приложи снимков материал за доказване на описаните технически параметри и състояние на автомобила и допълнителното оборудване.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

27.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово