Версия за печат

00038-2016-0038

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 78 от 26.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/274-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Доставка на нова специализиранa техника за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер“ и Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци“

II.3) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата процедура е доставка на: - 1 /един/ брой нов багер; - 1 /един/ брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци. Обхватът на дейноста е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

34921100, 43200000

Описание:

Машини за почистване на пътища
Машини за извършване на изкопно-насипни работи и части за тях

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 54 от 13.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-728262
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 75 - 131249 от 16.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-38
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

728262

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

13.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
27/05/2016 16:30
Да се чете:
06/06/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване документация за участие

Вместо:
27/05/2016 16:30
Да се чете:
06/06/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
30/05/2016 09:30
Да се чете:
07/06/2016 09:30
V.9) Друга допълнителна информация:

В Техническата спецификация: в т. 1 За Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер“ – комбиниран багер товарач е записано: в подт. 9 Чертежи и снимков материал "да се приложат фабрични чертежи с размери; да се приложи снимков материал на машината външно и вътрешно; да се приложи подробно описание на машината със снимков материал;" в т. 2. За Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци“ е записано: в подт. 3 от т. I.Базов автомобил "Междуосие на автомобила - максимум 3300 мм", в т. II. Надстройка - мотометачна, вакуумен тип /Основни характеристики/ "резервоар за чиста вода минимум 1200 л.", подт. 3 Система за събиране на отпадъци "два броя гъвкави засмукващи маркучи с диаметър минимум 250 мм, по два броя от лявата и дясната страна свързващи бункера със засмукващата система", подт. 6 Водна система на оросяване при метене "резервоар за чиста вода с вместимост минимум 1200 л. с нивомер и преливна клапа, вграден в дъното на бункера" и подт. 12 Чертежи и снимков материал "да се приложат фабрични чертежи с размери; да се приложи снимков материал на машината външно и вътрешно; да се приложи подробно описание на машината със снимков материал;" да се четат: в т. 1 За Обособена позиция № 1 „Доставка на 1 брой нов багер“ – комбиниран багер товарач в подт. 9 Чертежи "да се приложат фабрични чертежи с размери" в т. 2. За Обособена позиция № 2 „Доставка на 1 брой нова почистваща машина за растителни и битови отпадъци“ в подт. 3 от т. I.Базов автомобил "Междуосие на автомобила - максимум 3600 мм", в т. II. Надстройка - мотометачна, вакуумен тип /Основни характеристики/ "резервоар за чиста вода минимум 1500 л.", подт. 3 Система за събиране на отпадъци "два броя гъвкави засмукващи маркучи с диаметър минимум 250 мм, от лявата и дясната страна, свързващи бункера със засмукващата система" подт. 6 Водна система на оросяване при метене "резервоар за чиста вода с вместимост минимум 1500 л. с нивомер и преливна клапа, вграден в дъното на бункера" и подт. 12 Чертежи "да се приложат фабрични чертежи с размери" . В Техническата оферта Образец № 11-1 в Минимални технически параметри на Възложителя е записано: в подт. 9 Чертежи и снимков материал "да се приложат фабрични чертежи с размери; да се приложи снимков материал на машината външно и вътрешно; да се приложи подробно описание на машината със снимков материал;" да се чете: в подт. 9 Чертежи "да се приложат фабрични чертежи с размери" В Техническата оферта Образец № 11-2 в Минимални технически параметри на Възложителя е записано: в подт. 3 от т. I.Базов автомобил "Междуосие на автомобила - максимум 3300 мм", в т. II. Надстройка - мотометачна, вакуумен тип /Основни характеристики/ "резервоар за чиста вода минимум 1200 л.", подт. 3 Система за събиране на отпадъци "два броя гъвкави засмукващи маркучи с диаметър минимум 250 мм, по два броя от лявата и дясната страна свързващи бункера със засмукващата система" подт. 6 Водна система на оросяване при метене "резервоар за чиста вода с вместимост минимум 1200 л. с нивомер и преливна клапа, вграден в дъното на бункера" и подт. 12 Чертежи и снимков материал "да се приложат фабрични чертежи с размери; да се приложи снимков материал на машината външно и вътрешно; да се приложи подробно описание на машината със снимков материал;" да се четат: в подт. 3 от т. I.Базов автомобил "Междуосие на автомобила - максимум 3600 мм", в т. II. Надстройка - мотометачна, вакуумен тип /Основни характеристики/ "резервоар за чиста вода минимум 1500 л.", подт. 3 Система за събиране на отпадъци "два броя гъвкави засмукващи маркучи с диаметър минимум 250 мм, от лявата и дясната страна, свързващи бункера със засмукващата система" подт. 6 Водна система на оросяване при метене "резерв. за чиста вода с вмест. минимум 1500 л. с нив. и прел. клапа, вгр. в дъното на бунк." и подт. 12 Чертежи "да се прил. фабр. черт. с разм."


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

26.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово