Версия за печат

01811-2015-0003

BG-с. Нареченски бани: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115610409

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация Св. Богородица ЕООД, ул. Панорама №8, За: Димитър Паунов, Република България 4239, с. Нареченски бани, Тел.: 0334 22212, E-mail: svbogoroditsahospital@abv.bg, Факс: 0334 22243

Място/места за контакт: МБДПЛР Св. Богородица ЕООД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.svbogoroditsahospital.eu.

Адрес на профила на купувача: http://svbogoroditsahospital.eu/wp/2015/10/15/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD/.

Електронен достъп до информация: http://svbogoroditsahospital.eu/wp/2015/10/15/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD/.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР " Св. Богородица" ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив , със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Сградата на МБДПЛР "Св. Богородица" ЕООД, с. Нареченски бани
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
ІІ.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД- с. Нареченски бани, област Пловдив, със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Масла и мазнини Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №5: Яйца Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях Обособена позиция №9: Други хранителни продукти Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата документация. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците. Обособени позиции: В процедурата се предвиждат 10 обособени позиции. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. ВАЖНО: Обособена позиция №10 "Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания" включва хранителни продукти, които са включени в списъка по чл. 30 от Закона за -интеграция на хората с увреждания. Тя е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За обособена позиция №10 обявените от Възложителя критерии за подбор не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица. Когато за обособената позиция участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани по чл. 16г, ал. 5, т. 2 от ЗОП, и/или техни обединения, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. За обособената позиция, могат да участват и лица, които не са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните оферти ще се разглеждат в описаните в ЗОП случаи.

ІІ.1.5) Общ терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15800000, 15811100, 15870000, 15830000, 03142500, 03212000, 15600000, 15812100, 03220000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Хляб
Хранителни подправки и сосове
Захар и свързани с нея продукти
Птичи яйца
Картофи и сухи бобови култури
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Сладкарски изделия
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите
ІІ.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност
361927.1 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Критерий: Срок за реакция за отстран. на устан. несъотв. с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранит. продукти към момента на доставка и/или след извършването й -П1; тежест: 30
Критерий: Ценово предложение -П2; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС 2015/S 203 - 368315 от 20.10.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА


Поръчка №: 175 / Обособена позиция №: 1 / Заглавие на обособената позиция: Месо и месни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Калканов АиД ООД, ул. Отон Иванов №70, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 66512, E-mail: kalkanovbg@hotmail.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 184038.3 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 185637.62 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 164 / Обособена позиция №: 2 / Заглавие на обособената позиция: Мляко и млечни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петров Комерс ЕООД, ул. Белград №8, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 84210.1 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 57096.36 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 165 / Обособена позиция №: 3 / Заглавие на обособената позиция: Масла и мазнини
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петров Комерс ЕООД, ул. Белград №8, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 19884.44 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11400.28 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 166 / Обособена позиция №: 4 / Заглавие на обособената позиция: Риба, рибни продукти и други морски храни
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петров Комерс ЕООД, ул. Белград №8, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 6150 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4461 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 176 / Обособена позиция №: 5 / Заглавие на обособената позиция: Яйца
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Калканов АиД ООД, ул. Отон Иванов №70, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 66512, E-mail: kalkanovbg@hotmail.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 4352 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 4608 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 167 / Обособена позиция №: 7 / Заглавие на обособената позиция: Картофи, кореноплодни и варива
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петров Комерс ЕООД, ул. Белград №8, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 8291.2 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 5644.08 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 168 / Обособена позиция №: 8 / Заглавие на обособената позиция: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петров Комерс ЕООД, ул. Белград №8, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221, E-mail: petrov_commerce@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 77022.26 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 41288.76 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 169 / Обособена позиция №: 9 / Заглавие на обособената позиция: Други хранителни продукти
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Петров Комерс ЕООД, ул. Белград №8, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 951221, E-mail: petrov_commmerce@abv.bg

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 18393.28 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 11156.48 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


Поръчка №: 177 / Обособена позиция №: 10 / Заглавие на обособената позиция: Хранителни продукти, предназначени за доставка от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката

10.03.2016 г. 

ІV.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти

3

V.3) Наименование и адреси на икономическия оператор, в чиято полза е взето решението за възлагане на поръчката

Калканов АиД ООД, ул. Отон Иванов №70, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 66512, E-mail: kalkanovbg@hotmail.com

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност: 24090.02 BGN без ДДС
Обща крайна стойност на поръчката
Стойност: 40634.52 BGN без ДДС
Брой месеци: 24
V.5) Информация относно възлагането на подизпълнители
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

25.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. ЕТ „ РЕВАРТ- РАФЕТ КАДИР", гр. Асеновград, ЕИК: 115100515- подава оферта за обособена позиция №6 2. ЕТ “ КРЪСТЮ ИВАНОВ-92“, гр. Асеновград, ЕИК:825006773 – подава офертa за обособена позиция № 6 3. „ИЙТ УЕЛ „ ЕАД, гр. София, ЕИК:131449898 - подава оферти за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9 4. „МИРА ФУУД“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК:202604179 - подава офертa за обособени позиция № 10 5. „ ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН“, гр. Пловдив, ЕИК:115755582 - подава оферта за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 6. ЕТ „ РУСКА СТЕФАНОВА БРАНИ“,гр. Асеновград, ЕИК:201005642- подава оферти за обособени позиции №№ 7, 8 7. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД, гр. Асеновград, ЕИК:202362078 - подава оферта за обособена позиция № 1 8. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД, гр. Асеновград, ЕИК:202362078 - подава оферта за обособена позиция № 2 9. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД, гр. Асеновград, ЕИК:202362078 - подава оферта за обособена позиция № 3 10. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД, гр. Асеновград, ЕИК:202362078 - подава оферта за обособена позиция № 4 11. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД , гр. Асеновград, ЕИК:202362078 - подава оферта за обособена позиция № 5 12. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД, гр. Асеновград, ЕИК:202362078 - подава оферта за обособена позиция № 9 13. „КАЛКАНОВ АиД„ ООД, гр. Асеновград, ЕИК:202362078 -подава оферта за обособена позиция № 10 14. „ПЕТРОВ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 825326392 - подава оферти за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10