Версия за печат

00040-2016-0002

BG-Свиленград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Свиленград, бул. България 32, За: Грозденка Дюлгерова, Република България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/obshhestveni-porchki/stroitelen-nadzor-pri-izplnenie-na-inzhenering/..

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и ремонтни работи във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград по 2 обособени позиции”: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8”; Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, ул.Васил Друмев №8”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр.Свиленград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на следните дейности: 1. Оценяване съответствието на инвестиционния проект в съответствие с чл. 142 (5) на ЗУТ; 2. Строителен надзор в съответствие с чл. 168 от ЗУТ. За Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8” - РЗП - 7 487,23 м2;

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
23210.41 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 707950 от 15.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр.Свиленград, кв.Изгрев, бл.8”
V.1) Дата на сключване договора
21.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.01.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

4

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Визьор ООД, ЕИК: 126735378, ул.”Илинден”№77, ет.2, ап.2, Република България 6300, гр.Хасково, Тел.: 038 626242, Факс: 038 626242

V.4) Информация за стойността на договора
Крайна обща стойност на договора
Стойност 23210.41 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

25.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

1. Визьор ООД – гр. Хасково, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, ул.”Илинден”№77, ет.2, ап.2, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 126735378, представлявано от Златка Добрева и Александър Добрев – управители; 2. Кимтекс ЛС ООД – гр. Плевен, със седалище и адрес на управление: гр.Плевен, ул.”Дойран”№71, ет.3, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: 824124548, представлявано от Людмил Духлевски и Соня Иванова – управители; 3. Обединение Инфрам-Интконс– гр. София, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул.”Васил Левски”№13А, ет.1, с подадена оферта В-7/26.02.2016г. в 10:55 часа по първа обособена позиция подадена от куриер на куриерска служба „Еконт Експрес”. Съдружници в обединението са: »Инфрам» ЕООД, гр. София, бул.”Васил Левски”№13А, ет.1, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 131127235, представлявано от Иван Танкишев-управител и »Интконс» ЕООД, гр. София, бул.”Васил Левски”№13А, ап.7, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК:131553690, представлявано от Бончо Фетваджиев и Петранка Фетваджиева-управители; 4. Екип-МГ ООД – гр. Харманли, със седалище и адрес на управление: гр.Харманли, ул.”Рила”№12, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 126721599, представлявано от Гроздан Грозев и Женета Грозева – управители


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор