Версия за печат

02711-2016-0024

BG-Добрич: 23 - Детективски и охранителни услуги, с изключение на услугите с бронирани автомобили

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул. Марин Дринов 5, За: инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Място/места за контакт: инж.Цанко Николов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsdobritch.dpshumen.bg/?p=761.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна/и дейност/и на възложителя

Друг: горско стопанствоДруго (моля пояснете): горско стопанство

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Агротехнически услуги-култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 23
Публикуване на информацията: ДА
Място на изпълнение: Отдели от ДГТ стопанисвани от ДГС-Добрич, находящи се на територията на общ.Добричка
Код NUTS: BG332
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Изпълнение на агротехнически мероприятия в горски територии - култивиране, сеитба, торене, пръскане, прибиране на реколта, оран и др. на дивечови ниви. Част от необходимите материали-препарати и тор ще бъдат осигурени от възложителя, а останалите материали-семена и препарати за растителна защита ще се осигуряват от изпълнителя съгласно офертата му.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

77000000

Описание:

Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
0 BGN без ДДС

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 710833 от 29.01.2016 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № ОП-7-2 / Обособена позиция №:2 / Заглавие:"ЖИТНИЦА"
V.1) Дата на сключване договора
28.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.03.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ИВ КАР СПОРТ ООД с ЕИК 124055771, бул. 25-ТИ СЕПТЕМВРИ 4, Република България 9300, Добрич, Тел.: 058 603556, Факс: 058 603556

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 16393.02 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ

ДОГОВОР № ОП-7-1 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:"ЗЛАТИЯ"
V.1) Дата на сключване договора
28.03.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.03.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

1

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

ЗП Динко Донев Костадинов с ЕИК 124632529, жк. Балик бл.64, вх.Д, ет.2, ап.6, тел., България 9300, Добрич, Тел.: 0896 782853

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 19032.02 BGN без ДДС
Крайна обща стойност на договора
Стойност 0 BGN без ДДС
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

22.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

ИВ КАР СПОРТ ООД с ЕИК 124055771 за Позиция 2 "Житница" и ЗП Динко Донев Костадинов с ЕИК 124632529 за Позиция 1"Златия"


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор