00470-2013-0015

BG-с.Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Черноочене, с.Черноочене, ул.Шеста № 9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, Република България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6228

Място/места за контакт: с.Черноочене, ул.Шеста № 9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги



РАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Доставки
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 662 от 10.10.2013 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2013-0015
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

"Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочетне, Област Кърджали". Доставка на хранителни продукти в детските градини след предварителна заявка франко обект: 1.Месо и месни продукти - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 2.Мляко и млечни продукти - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 3.Плодови и зеленчукови консерви - съгласно приложение към тръжната документация; 4.Други хранителни продукти/бакалия/ - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 5.Плодове и зеленчуци - съгласно Приложение №1 към тръжната документация.; 6.Хляб и хлебни изделия - съгласно Приложение №1 към тръжната документация; 7.Организация на ученическото столово хранене по училища на територията на общината - доставка на храни /закуска и обяд/, по училища разположени на територията та Община Черноочене, съгласно изискванията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г на Министерството на здравеопазването/Д.В.№63/07.08.2009 г./, на Закона за храните, изискванията на БДС и на РЗИ и Агенцията по храните - за безопасно, пълноценно и здравословно детско-юношеско хранене. 8.Предложенията да съдържат дневни оклади за ЦДГ и оклади за закуска и обяд в ученическото столово хранене, които ще бъдат одобрени и приети от Общински съвет - Черноочене.


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 6 от 03.01.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Йълдъз - България ЕООД, ЕИК:201042100, с.Черноочене, община Черноочене, област Кърджали, ул.Осма № 2, Република България 6701, с.Черноочен, Тел.: 088 9957209

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

"Доставка на хранителни продукти в детските градини и организация на ученическото столово хранене по училища на територията на Община Черноочене, Област Кърджали”

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

03.01.2014 г. 

Крайна дата

18.04.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
190000 BGN без ДДС
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
214765.59 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

21.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене