00470-2014-0013

BG-с. Черноочене:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1 - 4 ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Oбщина Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Хабибе Юксел Мустафа - Финансов контрольор, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6228, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиРАЗДЕЛ ІI: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

ІI.1) Вид на процедурата
Открита процедура по реда на ЗОП
II.2) Обект на поръчката
Услуги
ІI.3) Процедурата е открита с решение
№: 650 от 29.08.2014 г. 
ІI.5) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществениет поръчки
00470-2014-0013
ІI.6) Описание на предмета на поръчката

Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на територията на Община Черноочене, включващ и Екологична оценка (ЕО), съгласно "Планово задание за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Черноочене".


РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

ІII.1)
Номер на договора: 114 от 06.11.2014 г. 
ІII.2) Настоящият договор е сключен след:

Процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

„ГЕО ГРУП” ООД, ЕИК 160056459, гр. Пловдив, ул. Иларион Макариополски № 7, Република Българи 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 623928

ІII.4) При изпълнението участват подизпълнители

НЕ

ІII.5) Предмет на договора

Изработване на проект за Общ устройствен план (ОУПО) на територията на Община Черноочене, включващ и Екологична оценка (ЕО), съгласно "Планово задание за изработване на Общ устройствен план на територията на Община Черноочене".

ІІI.6) Срок на изпълнение
Начална дата

06.11.2014 г. 

Крайна дата

18.04.2016 г. 

ІII.7) Стойност посочена в договора
150000 BGN с ДДС 20%
III.8) Договорът е финансиран с европейски средства

НЕ


РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

ІV.1) Дата на приключване/прекратяване

18.04.2016 г. 

ІV.3) Договорът е изменян/допълван

НЕ

ІV.4) Договорът е изпълнен в срок

ДА

ІV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

ІV.6) Информация за изплатената сума по договора
150000 BGN с ДДС 20%
ІV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

НЕ


РАЗДЕЛ V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


РАЗДЕЛ VI: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ

21.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Айдън Ариф Осман
Длъжност: Кмет на Община Черноочене