Версия за печат

00038-2016-0026

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 69 от 20.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Милка Кехайова, гл. експерт, отдел Проекти и икономическо развитие, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 818377, E-mail: mzlateva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/263-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Строителство
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“.

II.3) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е с предмет "Извършване на строително-монтажни работи в обекти от градската среда на Габрово по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Благоустрояване на парк "Колелото" и прилежащи квартални пространства, гр. Габрово“ Обособена позиция № 2 „Благоустрояване на част от ЦГЧ на Габрово и реконструкция кръстовище „Шиваров мост“ Обособена позиция № 3 „Изграждане на част от Източна градска улица, гр. Габрово“

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233000, 45316000, 45112700, 45233161, 45236000, 45262620

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Монтажни работи на осветителни и сигнализационни системи за пътища, летища и други
Строителни работи, свързани с озеленяването
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на спортни терени и терени на съоръжения за отдих и развлечение
Подпорни стени

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 42 от 07.04.2016 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2016-726420
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2016/S 71 - 123665 от 12.04.2016 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-26
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726420

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

07.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление:
Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) Технически възможности, дясна колона

Вместо:

2. Участниците трябва да притежават следните валидни сертификати: • по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката; • по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на поръчката. Под „с предметен обхват според предмета на поръчката“ следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация на пътища, улици с минимална площ 5000 м2 и съоръжения/зелени площи/места за отдих/пешех.зони/алеи към тях с минимална площ 2500м2.

Да се чете:

2. Участниците трябва да притежават следните валидни сертификати: • по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството; • по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството.

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

III.2.3) Технически възможности, лява колона

Вместо:

2. Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват според предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

Да се чете:

2. Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
17/05/2016 16:30
Да се чете:
30/05/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или достъп до документи

Вместо:
17/05/2016 16:30
Да се чете:
30/05/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:
18/05/2016 11:00
Да се чете:
31/05/2016 11:00
V.9) Друга допълнителна информация:

Гореописаните промени в оригиналното обявление налагат промени и в документа "Указания за участие в открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител на обществената поръчка", а именно: Текстът в Раздел IІІ. Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи, А) Изисквания към участниците, т. 3.2: "Участниците трябва да притежават следните валидни сертификати: • по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка; • по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка. Под „с предметен обхват според предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабил. на пътища, улици с минимална площ от 5000 м2 и съоръжения/зелени площи/места за отдих/пешеходни зони/алеи към тях с минимална площ от 2500 м2. Забележка: Изискването важи за всички обособени позиции от обществената поръчка. Минималното изискване се доказва със: - заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват според предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда." Да се чете: "Участниците трябва да притежават следните валидни сертификати: • по стандарт БДС ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството; • по стандарт БДС ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството. Забележка: Изискването важи за всички обособени позиции от обществената поръчка. Минималното изискване се доказва със: - заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда." Продължава в Раздел VII...


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Република България 5300, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продължава от Раздел V.9) ... Текстът в Раздел IІІ. Изисквания към участниците в процедурата. Изисквания към офертите и необходимите документи, Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата, т. 2.1.13.2.: "Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват според предмета на обществената поръчка, за която участникът представя оферта, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват според предмета на обществената поръчка. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на оконата среда." Да се чете: "Заверени от участника копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието за внедрени: ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството, и по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството. Забележка: Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда."


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

20.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Климент Минков Кунев
Длъжност: За Кмет на Община Габрово (съгласно Заповед № 736/18.04.2016 г. на Кмета на Община Габрово)