00183-2015-0017

BG-Златоград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Златоград, ул. Стефан Стамболов №1, За: инж. Цветелина Бодурова - Гл. експeрт ОП, РБългария 4980, Златоград, Тел.: 03071 2551, E-mail: oba-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Място/места за контакт: Община Златоград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.zlatograd.bg/?pid=2,op3&id_op=71.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна/и дейност/и на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, общ. Златоград" по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 4, находящ се в ПИ: 31111.32.225.1, ул. "България" № 182, гр. Златоград; жилищен блок 5, находящ се в ПИ: 31111.32.227.2, ул. "България" №186, гр. Златоград и жилищен блок 6, находящ се в ПИ: 31111.32.227.1, ул. "България" №184, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция №2 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилна жилищна сграда – жилищен блок 200, находящ се в ПИ: 31111.33.251.1 / 31111.33.251.2 / 31111.33.251.3 / 31111.33.251.4, ул. "Миньорска" №8, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция №3 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №7, с идентификатор 31111.33.334.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград; жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 31111.33.336.1, ул. "Рожен" №1, гр. Златоград и жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9, с идентификатор 31111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуга: 12
Публикуване на информацията:
Място на изпълнение: гр. Златоград
Код NUTS: BG424
ІІ.1.4) Кратко описание на договора/споразумението - предмет и количество

Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия за живот на гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за: - по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия; - подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; - осигуряване на условия за жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие. Строителният надзор, предмет на възлагане в настоящите договори ще се осъществява спрямо строително-монтажните и ремонтни работи, които са основната част от изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, разпределени по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 4, находящ се в ПИ: 31111.32.225.1, ул. "България" № 182, гр. Златоград; жилищен блок 5, находящ се в ПИ: 31111.32.227.2, ул. "България" №186, гр. Златоград и жилищен блок 6, находящ се в ПИ: 31111.32.227.1, ул. "България" №184, гр. Златоград, общ. Златоград”. Обособена позиция №3 - „Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №7, с идентификатор 31111.33.334.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград; жилищен блок 2, находящ се в ПИ: 31111.33.336.1, ул. "Рожен" №1, гр. Златоград и жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9, с идентификатор 31111.33.338.1 по Кадастрална карта на гр.Златоград”.

ІІ.1.5) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000, 71000000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

ІІ.1.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ


II.2) Обща крайна стойност на договора/ите
ІІ.2.1) Обща стойност на договора/ите
Стойност
89017.85 BGN с ДДС 20%

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Използван е електронен търг

НЕ


IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

ДА

Обявление за обществена поръчка
Номер на обявлението в ДВ 702956 от 16.12.2015 г. 

РАЗДЕЛ V: СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР № 92 / Обособена позиция №:3 / Заглавие:„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 1, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №7; жилищен блок 2, находящ се ул. "Рожен" №1, гр. Златоград и жилищен блок 3, находящ се на адрес: гр.Златоград, ул."Ахрида" №9
V.1) Дата на сключване договора
14.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
14.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

5

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ВИЗЬОР“ ООД, ЕИК 126735378, бул. Илинден №77 ет.2, ап.4, РБългария 6300, ХАСКОВО, Тел.: 0888 590895

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 47160 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 47160 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

ДА

Стойност или дял от договора, който ще се изпълнява от подизпълнителя:
Дял 5%
Кратко описание
Извършване на оценка за съответствие на енергийна ефективност на инвестиционните проекти; Извършване на дейности по кадастъра
ДОГОВОР № 95 / Обособена позиция №:1 / Заглавие:„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и оценка за съответствие на енергийна ефективност, както и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни и ремонтни работи на многофамилни жилищни сгради – жилищен блок 4; жилищен блок 5 и жилищен блок 6.
V.1) Дата на сключване договора
15.04.2016 г. 
V.1.1) Дата на решението за възлагане на поръчката
15.04.2016 г. 
V.2) Брой на получените оферти

6

V.3) Наименование и адрес на изпълнителя

„ПЛОВДИВИНВЕСТ“ АД, ЕИК 825240527, р-н Централен, бул. РУСКИ №15, РБългария 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 032 634666

V.4) Информация за стойността на договора
Първоначална прогнозна обща стойност на договора
Стойност 41857.85 BGN с ДДС 20%
Крайна обща стойност на договора
Стойност 41857.85 BGN с ДДС 20%
V.5) При изпълнение на договора ще участват подизпълнители

НЕ


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Поръчка е свързана с проект и/или програма, които са финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Процедури по обжалване
VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.4) Дата на изпращане на настоящата информация за сключен договор

18.04.2016 г. 

VI.5) Данни за лицата, които са подали оферти, а когато в процедурата са участвали обединения - и за членовете на обединението

„ВЕДИПЕМА” ЕООД, ЕИК 114688344 „АРХСТРОЙ КОНСУЛТ” ООД, ЕИК 120562898 „РАФАИЛОВ КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 121811498 „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, ЕИК 825240527 ДЗЗД „АРТ-КОНСУЛТ 2016” С ПАРТНЬОРИ: КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГС ЕООД С ЕИК 130057660 И СД АРТСТРОЙ - НИКОЛОВ, СИНОВЕ И СИЕ С ЕИК 815106063 ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ-ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ” С ПАРТНЬОРИ: МУЛТИПЛЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД С ЕИК 121915340 И ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД С ЕИК 200756124 ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО” С ПАРТНЬОРИ ТРАНСКОНСУЛТ-БГ ООД С ЕИК 121389659 И ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕООД С ЕИК 108507750 „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, ЕИК 126720807 „ВИНИ” ЕООД, ЕИК 115614293 „ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК 175227760 „ВИЗЬОР” ООД, ЕИК 126735378


ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Информация за сключен договор