Версия за печат

00038-2016-0028

BG-Габрово:

РЕШЕНИЕ

Номер: 68 от 15.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Николай Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/264-.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Доставки
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово“

II.3) Кратко описание на поръчката

Настоящата обществена поръчка обхваща всички необходими дейности по осъществяването на доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на ОП „Благоустрояване” гр. Габрово.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

44613800, 44613700

Описание:

Контейнери за отпадъци
Кошове за отпадъци

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: 46 от 08.04.2016 г. 
Година и номер на документа:
 - 
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 38-2016-28
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

726680

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

15.04.2016 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие)

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
18/05/2016 16:30
Да се чете:
25/05/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване документация за участие

Вместо:
18/05/2016 16:30
Да се чете:
25/05/2016 16:30
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия при отваряне на офертите

Вместо:
19/05/2016 09:00
Да се чете:
26/05/2016 09:00
V.9) Друга допълнителна информация:

В Техническата спецификация в т. 1. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ за Нови контейнери тип „Ракла“ – 600 бр. е записано: "Цапфа с ширина на основата 500 mm (min.) и щифт с метална вложка", да се чете: "Цапфа с ширина на основата 450 mm (min.) и щифт с метална вложка". В Техническата оферта Образец № 11 в т. 1.3. Минимални технически параметри на Възложителя за Нови контейнери тип „Ракла“ – 600 бр. е записано: "Цапфа с ширина на основата 500 mm (min.) и щифт с метална вложка", да се чете: "Цапфа с ширина на основата 450 mm (min.) и щифт с метална вложка".


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

15.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Таня Венкова Христова
Длъжност: Кмет на Община Габрово