Версия за печат

00373-2016-0014

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, За: зооинж. Антон Тонев; Петя Дечева, Република България 1000, Стара Загора, Тел.: 0889 911492; 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414JZpN641623.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за нуждите на Учебно – опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Централен стопански двор на Учебно-опитно стопанство, находящо се в кв. „Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора – бивше АПК
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка чрез покупка на трактори и прикачен инвентар към него за нуждите на Учебно – опитно стопанство към Тракийски университет гр. Стара Загора, обособена в позиции “ - обособена позиция № 1 „Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за извършване на основни обработки на почвата /оран, култивиране, сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./.обособена позиция № 2 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН“. обособена позиция № 3 „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ“.обособена позиция № 4 „Доставка на 1/един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат“ обособена позиция №5 .„Доставка на 1/един/ брой нова ДИСКОВА БРАНА“; обособена позиция №6 „Доставка на 2 /два/ броя нови КУЛТИВАТОР СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ“;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16340000, 43250000, 16700000, 16120000, 16000000

Описание:

Зърнокомбайни
Товарачни машини с челно товарене
Трактори
Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи
Селскостопански машини

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за отделните доставки, предмет на настоящата поръчка е – 295 750,00лв. (двеста деветдесет и пет хиляди и седемстотин и петдесет лева) без вкл. ДДС., което е 354 900,00лв. (триста петдесет и четири хиляди и деветстотин лева) с вкл. ДДС. Сумата е разпределена за шестте обособени позиции, както следва: обособена позиция № 1: „Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за извършване на основни обработки на почвата /оран, култивиране, сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./ до 144 166,67лв. или 2 х 72 083,33 за брой без ДДС, което е 86 500,00лв. с ДДС за брой; обособена позиция № 2: „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН “ до 75 000,00 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 90 000,00лв с вкл. ДДС.; обособена позиция № 3: „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ“ до 33 333.33 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 40 000,00 лв. с ДДС; обособена позиция № 4: „Доставка на 1/един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат“ до 11 666.67 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 14 000,00лв. с ДДС; обособена позиция № 5: „Доставка на 1/един/ брой нова ДИСКОВА БРАНА“ до 10 416.67 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 12 500,00 с ДДС; обособена позиция № 6: „Доставка на 2 /два/ броя нови КУЛТИВАТОР СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ“ до 10 583,33 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 12 700,00лв. с ДДС, за двата броя 21 166,66лв. без ДДС, което е 25 399,99лв. с ДДС;

Прогнозна стойност без ДДС
295750 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Участникът следва да представи с офертата и документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура по отделните Обособени позиции, както следва в размер на: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за извършване на основни обработки на почвата /оран, култивиране, сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./ – 1 441,67лв.;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:„Доставка на 1/един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН“ – 750,00лв.;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3:„Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ“ – 333,33лв.; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4:„Доставка на 1/един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат“ – 116,67лв.;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5:„Доставка на 1/един/ брой нова ДИСКОВА БРАНА“ – 104,17лв.;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6:„Доставка на 2 /два/ броя нови КУЛТИВАТОР СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ“ – 211,66лв.Участникът сам избира формата на гаранцията за участие и съответно на гаранцията за изпълнение на договора.Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:Парична сума – внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа или по следната банковата сметка на Възложителя:IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора,Банкова гаранция за участие в полза на Възложителя, която да е със срок на валидност, най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока за валидност на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: Парична сума – 3 % от стойността на договора, внесена в касата на ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА, всеки работен ден от 08:30 часа до 15:30 часа или по следната банковата сметка на Възложителя: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC UNCRBGSF при банка УниКредит Булбанк АД клон гр. Стара Загора,Банкова гаранция за добро изпълнение в полза на Възложителя, като същата следва да е в размер на 3 % от стойността на договора. Банковата гаранция следва да е със срок на валидност един месец след датата на изтичане на срока на изпълнение на договора.Когато участникът представя банкова гаранция тя трябва да бъде неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Банковата гаранция следва да е за конкретната поръчка, чийто предмет и име на Възложителя да са изписани съгласно документацията и обявлението на възложителя, и да е за съответната обособена позиция за която участва/е класиран участника. При представяне гаранцията (банкова или с платежно) следва да отговаря на изискванията на ЗОП.Гаранцията, която е внесена под формата на парична сума по банков път или на касата на Възложителя в платежния документ удостоверяващ внасянето й следва да бъде посочен предмета на поръчката, Възложителя и обособената позиция за която участва/ е класиран участника.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.Когато участникът или избраният изпълнител е Обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Разплащанията ще се извършват от Учебно – опитно стопанство при Тракийски университет гр. Стара Загора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение, което не е юридическо лице. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя договор за създаване на обединението, подписан от лицата в обединението, в нотариално заверено копие, със срок не по-кратък от срока на изпълнение на настоящата поръчка. В случай, че в договора не е посочен представляващия в обединението се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Документът се представя в оригинал или нотариално заверен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, офертата, която участниците представят, следва да съдържа: Плик № 1“Документи за подбор по обособена позиция № ….“, в който се поставят:1.Съпроводително писмо за участие в открита процедура (обр.№1) и Списък на документите съдържащи се в офертата подписан от Участника (обр.№ 1а).2. Представяне на участника по обр. № 2 от документацията за участие в процедурата, което включва:2.1. Посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР) и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.2.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 (обр.№ 3) от ЗОП, относно отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, посочени в раздел III, т. 2.1, 2. 2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5. Доказателства и информация съгл. Р-л III.2.3); 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (обр.№ 7).7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие (обр.№ 6).8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (обр.№ 7). 9 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (обр.№ 8).10. Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (обр.№ 9).11. Документ за внесена гаранция за участие. Когато документите и информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за всички обособени позиции, по които участникът подава оферта, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на другите позиции.Плик № 2 „ Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция № …“ , в който се поставя:1.Техническото предложение се изготвя по образец (обр.№ 10).Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция предложението за изпълнение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 2 Предложение за изпълнение на обособена позиция № ……“.Плик № 3 „ Предлагана цена по обособена позиция № …. “ , в който се поставя Предлагана цена за изпълнение на поръчката-обр.№ 11.Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция предложението за изпълнение на всяка от позициите се поставя в отделен запечатан плик, обозначен с надпис „Плик № 3 Предлагана цена по обособена позиция № …. Участник се отстранява от участие при наличие на условията по чл.47, ал.1, т.1(без б."е"),т.2,т.3,т.4,ал.2, т.1 и т.5, ал.5,т.1 и т.2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: В настоящата обществена поръчка не се поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.- Списък-декларация на доставките, които са еднакви или сходни на предмета на обособената позиция по настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (образец № 4), заедно с доказателство за извършената доставка. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на доставките. - Доказателство за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. От документа задължително трябва да са видни предмета на доставката, изпълнената стойност, контрагента. 2.Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в обхвата на предмета на поръчката. 3.- Заверено копие на сертификат/и и/или договор/и и/или оторизационни или други документи, удостоверяващи, че е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чиито машини предлага или че самият той е производителят. 4.- Заверено копие на сертификат/и и/или други документи за произхода и качеството на предлаганата техника. 5.Справка – декларация (в свободен текст) за наличието и/или ползването на бази за изълнение на условието за сервизиране на техниката.
Минимални изисквания: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 2 /две/ доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обособената позиция за която участват в настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от крайната дата на подаване на офертата. !!! Под „доставки, сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 1“ следва да се разбира: дейности по „доставка на трактори“. !!! Под „доставки, сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 2“ следва да се разбира: дейности по „доставка на зърнокомбайн". !!! Под „доставки, сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 3“ следва да се разбира: дейности по „доставка на телескопичен товарач“. !!! Под „доставки, сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 4“ следва да се разбира: дейности по „доставка на мобилна зърночистачка". !!! Под „доставки, сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 5“ следва да се разбира: дейности по „доставка на дискова брана“. !!! Под „доставки, сходни или еднакви с предмета по Обособена позиция № 6“ следва да се разбира: дейности по „доставка на култиватор слята повърхност ". 2.Участниците следва да притежават сертификат за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват в обхвата на предмета на поръчката. 3.Всеки един участник следва да докаже, че е официален вносител/представител или дистрибутор за България на производителя, чиито машини предлага или че самият той е производителят. 4.Всеки участник трябва да докаже произход на оферираната от него техника. 5.Участниците трябва да разполагат със сервизни центрове или да посочат оторизирани такива (където ще се извършва обслужването и сервиза на машините предмет на обществената поръчка при невъзможност за отстраняване на проблема на място) на територията на Република България.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна зала на Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да пресъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата да масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за извършване на основни обработки на почвата /оран, култивиране, сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./;
1) Кратко описание

Доставка на 2 /два/ броя нови, неупотребявани ТРАКТОРА за извършване на основни обработки на почвата /оран, култивиране, сеитба, окопаване, пръскане, торене и др./ съгл. техническата спецификация на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16700000

Описание:

Трактори

3) Количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 144 166.67лв. или 2 х 72 083.33 за брой без ДДС, което е 86 500,00лв. с ДДС за брой;

Прогнозна стойност, без ДДС
144166.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 1/един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН“;
1) Кратко описание

„Доставка на 1/един/ брой употребяван ЗЪРНОКОМБАЙН“ - употребяван съгл. Техническата спецификация на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16340000

Описание:

Зърнокомбайни

3) Количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 75 000,00 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 90 000,00лв с вкл. ДДС.;

Прогнозна стойност, без ДДС
75000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ“;
1) Кратко описание

„Доставка на 1 /един/ брой употребяван ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ“ - употребяван съгл. Техническата спецификация на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

43250000

Описание:

Товарачни машини с челно товарене

3) Количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 33 333.33 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 40 000,00 лв. с ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
33333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 30

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 1/един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат“
1) Кратко описание

„Доставка на 1/един/ брой нова МОБИЛНА ЗЪРНОЧИСТАЧКА с възможност за обеззаразяване на зърното с течен и сух препарат“ съгл. техническа спецификация на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16000000

Описание:

Селскостопански машини

3) Количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 11 666.67 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 14 000,00лв. с ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
11666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 1/един/ брой нова ДИСКОВА БРАНА“
1) Кратко описание

„Доставка на 1/един/ брой нова ДИСКОВА БРАНА“ съгл. техническата спецификация на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16120000

Описание:

Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи

3) Количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 10 416.67 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 12 500,00 с ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
10416.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на 2 /два/ броя нов КУЛТИВАТОР СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ“
1) Кратко описание

„Доставка на 2 /два/ броя нов КУЛТИВАТОР СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ“ съгл. техническата спецификация на Възложителя.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

16120000

Описание:

Брани, разрохквачи, култиватори, машини за плевене или окопвачи

3) Количество или обем

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя е до 10 583,33 лв. за брой без вкл. ДДС, което е 12 700,00лв. с ДДС, за двата броя 21 166,66лв. без ДДС, което е 25 399,99лв. с ДДС;

Прогнозна стойност, без ДДС
21166.66 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 14