01389-2016-0004

BG-Варна: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, Р България 1000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Място/места за контакт: Градски транспорт ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.pk.gtvarna.com.

Електронен достъп до информация: pk.gtvarna.com/2016/procedura-po-zop-01389-2016-0004.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Р България, гр. Варна, ул. Тролейна № 48
Код NUTS: BG331
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Касае се за доставка на гуми за автомобилната техника на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна, подробно описани в Техническите спецификации към тръжната документация. Доставката на стоките се извършва по предварителна заявка от възложителя, в количества, съгласно неговите нужди и съобразно представения график за доставка по тримесечия.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

34350000

Описание:

Външни гуми с лек и тежък режим на експлоатация

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Асортимента на типоразмерите гуми за нуждите на Градски транспорт ЕАД, които следва да бъдат доставени по обществената поръчка са посочени в техническите спецификации към тръжната документация.

Стойност, без да се включва ДДС
508000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл.59, ал.2 от ЗОП, Участникът представя Гаранция за участие в откритата процедура, в размер на 1 % от прогнозната цена, а именно - 5080 (пет хиляди и осемдесет) лева. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие, като гаранцията може да бъде под формата на парична сума, внесена в касата на “Градски транспорт” ЕАД и/или по банков път по сметката на “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна и на следващо място - под формата на банкова гаранция. Когато участникът представя гаранцията за участие под формата на парична сума, внесена в касата на “Градски транспорт” ЕАД и/или по банков път по сметката на “Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна или под формата на банкова гаранция, тя следва да е на банкова сметка: Банка: "Райфайзенбанк“ ЕАД, IBAN: BG91RZBB91551064189217, SWIFT BIC: RZBBBGSF Ако участникът избере гаранцията за участие да бъде представяна под формата на банкова гаранция, то тя трябва да съдържа всички реквизити от Приложение № 15 съгласно документацията за обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка се финансира от бюджета на дружество „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна. Всички плащания се извършват съгласно клаузите на проекта на договора. Плащанията ще бъдат извършвани в български лева по банков път, с платежно нареждане по сметка, посочена от участника, съгласно условията на договора. Плащането на дължимата сума за извършените доставки се извършва по банков път срещу представяне на фактура, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемането й. В случай, че представените документи са нередовни или не са комплектовани, същите се връщат на Изпълнителя с приемателно-предавателен протокол за отстраняване на нередностите и в този случай срокът за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в изискуемия вид.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

На основание чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника на всяка страница;2. Оферта за изпълнение на поръчката;3. Представяне на участника – включващо:3.1. Посочване на Единен Идентификационен Код съгласно чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, а когато е ФЛ - документ за самоличност (заверено от участника копие). Документът да е издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на представяне на офертата. 3.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.4.Ако участникът в процедурата е обединение от ФЛ и/или ЮЛ се представят:4.1. Договор в писмена форма, за създаване на обединението – оригинал или заверено копие, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.4.2.Нотариално заверено пълномощно на упълномощения (ако лицето е различно от представляващия обединението) да подписва и представлява участника в процедурата – ако е приложимо;5.Декларация за запознаване и приемане условията на поръчката, подписана от участника.6.Доказателства за техническите възможности на участниците: 6.1. Списък на доставки еднакви или ,,сходни”* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата.6.2.Доказателства за извършена доставка към поне двама различни потребители, в което да се посочват стойността, датата, мястото на доставката, дали е изпълнена професионално и в съответствие с нормативните изисквания, издадени от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър в който е публикувана информация за доставката.6.3.Списък на техническо оборудване за извършване на доставката.6.4. Документ за одобряване на типа на гумите, съгласно изискванията на Правило № 54 (ООН/ИКЕ).6.5. Документ от производителя на гумите, доказващ, че участникът е официален представител и/или дистрибутор за България (в случай, че участникът не е производител).6.6. Документ за минималния експлоатационен пробег на предлаганите гуми, гарантиран от производителя. 6.7. Документ, че производителят на предлаганите изделия е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент.6.8. Участникът да притежава сертификат за система за управление на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, по-нов или еквивалентен.7. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/не използване на подизпълнители. 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо).9. Декларация по чл. 51а от ЗОП, в случай че участника ще използва ресурсите на други ФЛ или ЮЛ(ако е приложимо) и Доказателства, че за целия срок на изпълнение на договора, ще има на разположение ресурсите на третите лица – заверени за вярност копия от договори (ако е приложимо).10. Декларация по чл.55, ал.7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.11. Декларация по чл.55, ал.5 от ЗОП за участие в обединение (ако е приложима).12. Декларация, че изпълнителя на поръчката ще предоставя само гуми подлежащи на регенерат – т.е. с надпис ,,Regrovable” (свободен текст).13.Пълномощно на лицето, подписало офертата и/или други документи, с нотариална заверка на подписа на упълномощилото го лице, когато офертата не е подписана от законния представител на участника, в оригинал или но-тариално заверено копие (ако е приложимо).14.Документ за внесена/учредена Гаранция за участие.15.Декларация за валидност на офертата.16.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договор.17. Проект на Договор.18.Техническо предложение включващо срока за изпълнение.19.Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.20.Ценово предложение.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника !!!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителя не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът в процедурата трябва да има опит в доставката на гуми за автобуси и/или друга тежка автомобилна техника.Всеки участник следва да представи:1.Документ за одобряване на типа на гумите, съгласно изискванията на Правило № 54 (ООН / ИКЕ ); Доказва се с копия от документи, придружени с превод на български език и заверени за вярност от участника.2. Производителят на предлаганите изделия да е внедрил система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. (Валиден сертификат за качество по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на производителя на гумите от оторизирана организация за сертифициране на системи за управление на качеството за всеки от заводите-производители).3.Документ от производителя на гумите, доказващ, че участникът е официален представител и/или дистрибутор за България (в случай, че участникът не е производител);4.Документ за минималния експлоатационен пробег на предлаганите гуми, гарантиран от производителя.5.Участникът представя Списък на техническо оборудване, с което разполага за извършване на доставката и описва собствен или нает транспорт за изпълнение на доставките до склада на Възложителя.6.Участникът да притежава сертификат за система за управление на качеството съгласно международен стандарт ISO 9001:2008 като обхвата на сертификация трябва да е аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, по-нов или еквивалентен.7.За оферираните артикули, по възможност да се представят каталози на произво-дителите, проспекти и други документи, доказващи техническите и функционални характеристики на предлаганите изделия. Участникът трябва да е изпълнявал доставки еднакви или ,,сходни”* с предмета на настоящата поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.* Забележка: Под доставки ,,сходни” с предмета на настоящата поръчка. Възложителя ще приеме доставка на външни гуми за товарни автомобили. За доказване на това изискване участникът представя Списък на доставки еднакви или ,,сходни” с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на по-даване на офертата и в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като Списъкът трябва да съдържа информация относно предмета на доставките (описание на доставките), стойност, дати или период на изпълнение, получател, лицето и данни за контакт, качеството, в което доставката е изпълнена. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, исканите документи за съответствие с критериите за подбор поставени от възложителя се представят от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си. Кандидатът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на това, като трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Минимално изискване: Изисква се да са извършени поне две доставки към двама различни потребители, което се доказва с представяне на Списък с доставки към поне двама различни потребители, който списък следва да бъде придружен от доказателства за извършената доставка под формата на Удостоверение, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. В случаите, в които Участникът е участвал в обединение или като подизпълнител се описва само тази част от дейностите и съответната стойност, които Участникът сам е изпълнил, като се представя и съответно доказателство за това.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Експлоатационен пробег, гарантиран от производителя на гумите (в хиляди км).; тежест: 10
Показател: Срок за доставка – (от датата на направена заявка) (в дни).; тежест: 20
Показател: Срок за подмяна на гуми с фабрично-заводски дефекти – (от датата на констатацията) (в дни).; тежест: 10
Показател: Предложена единична цена (в лева).; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

По банков път или в брой в касата на "Градски транспорт" ЕАД Варна. Документацията може да бъде изпратена на кандидата чрез куриер за негова сметка, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс или e-mail, с придружително писмо съдържащо данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията. Банковите реквизити на "Градски транспорт" ЕАД Варна са следните: Банка Райфайзенбанк, IBAN: BG91RZBB91551064189217 BIC: RZBB9155.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на "Градски транспорт" ЕАД, гр. Варна, ул. "Тролейна" № 48

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

На публичните заседания на комисията могат да присъстват управителя на фирмата участник или упълномощено от него лице, представило пълномощно. Могат да присъстват и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето. Представителите на горепосочените лица, желаещи да присъстват при отварянето на предложенията, е необходимо да представят следните документи: За участници в процедурата – представляващ/и участника представят документ за самоличност. За упълномощените представители на участниците - документ за самоличност и пълномощно. За представителите на средствата за масова информация - служебна карта или друг документ, удостоверяващ служебното положение, по силата на което лицето има право на присъствие. За други лица - при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която е извършено отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ