Версия за печат

00338-2016-0006

BG-Разград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Иванка Белева и Виргиния Станкова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618178; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: гл.сп. в отдел ИД и ст.юрисконсулт-общ.поръчки в Дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413pxWU1504079.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Силвия Янева; Пламена Тодорова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: Деловодство на Община Разград

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“, гр. Разград“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ж.к. „Орел“, гр. Разград
Код NUTS: BG324
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

С реализиране на проекта ще се предотвратят честите аварии в част от ж.к.„Орел” и свързаното с тях периодично разкопаване на улиците в част от ж.к.„Орел”. Ще се осигури и снабдяване на населението с адекватно количество и качество питейна вода в част от ж.к.„Орел”, както и ще се намалят загубите на вода от честите аварии и скрити течове по водопроводите в част от ж.к.„Орел”. Ж.к.”Орел” е разположен в най-южната част на гр.Разград, източно от ул.”Добровска” и южно от улици „Борис Йончев” и „Никола Пенев”. Застрояването в комплекса се състои от жилищни блокове с височина на застрояване от 4 до 8 етажа, гаражи, обществени и обслужващи сгради ниско застрояване до 2 етажа (търговски обекти, детски градини, училище). Денивелацията на ж.к.”Орел” е 54м. Територията на жилищния квартал е благоустроена. На територията на квартала има следната подземна инфраструктура: водопроводи; канализация; газопроводи; топлопроводи; ел.кабели; кабелни канали с монтирани в тях телефонни и оптични кабели. На територията на ж.к.”Орел” е обособена водоснабдителна зона „Орел 1”. Зоната се захранва с вода от НВ „Големия юг”. Няма резервно захранване. Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Водопроводната мрежа е изградена изцяло от етернитови тръби DN 80-200 мм, а СВО са изпълнени от поцинковани и полиетиленови тръби. В по-голямата си част зоната е сключена, но поради многобройните аварии е разделена на под-зони чрез затворени спирателни кранове. На входа на най-ниско разположената под-зона е изградена шахта с редуцир вентил. Водопроводите са амортизирани, което често води до скрити аварии и загуби на вода. Многократните аварии са причина за прекъсване на водоподаването и до нарушаване на асфалтовата настилка. Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода. Северно от зона „Орел 1” са обособени водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Застрояването в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоните се захранват с вода от зона „Орел 1”. Имат изградени зонови шахти с водомер, редуцир вентил и спирателна арматура. Западно от зона „Орел 1” е обособена водоснабдителна зона „Висока”. Застрояването в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоната се захранва с вода от НВ „4 000 m3”. Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Проектната разработка включва реконструкция на част от водопроводната мрежа, площадковите водопроводи и СВО във водоснабдителна зона „Орел 1. По улиците, разделящи водоснабдителни зони „Орел 1”, „Орел 2”, „Орел 3” и „Висока” има дублиращи водопроводи от съседни зони, които също са предвидени за реконструкция. Подробно описание на улиците, включени в обхвата на зоните, е дадено в обяснителната записка на одобрения инвестиционен проект, неразделна част от настоящата техническа спецификация. С реализацията на настоящия проект ще се постигне оформяне на водоснабдителна зона „Орел 1” съгласно идейния проект, като се запазват съществуващите водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Същевременно зона „Орел 1” се разделя на три зони: „Орел 1 запад”, „Орел 1 средна” и „Орел 1 изток”. С обособяването на тези три зони се оптимизира налягането в кв.”Орел”. Водоподаването към зони „Орел 1 запад”, „Орел 1 средна”, „Орел 1 изток”, „Орел 2” и „Орел 3”, се запазва от НВ „Големия юг”. На вход на зона „Орел 1 запад” се запазва изградената водомерна шахта „Орел”, като монтираният в шахтата водомер измерва подадените водни количества за всички зони. Подробно описание на обекта, проектното решение, технологията на изпълнение, спецификация на материали и детайли (където е приложимо) са дадени в проекта за реконструкция на водопроводи в жк Орел, гр. Разград във фаза „Техническа“, който Изпълнителят трябва стриктно да спазва. Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж са неразделна част от Техническата спецификация.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45231300

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната обща максимална стойност на настоящата обществена поръчка в размер на 2195807.36 без вкл.ДДС е разпределена по етапи както следва: Етап 1 – 787 091,08 (седемстотин осемдесет и седем хиляди деветдесет и един лева и осем стотинки) без ДДС; Етап 2 – 1 408 716,29 (един милион четиристотин и осем хиляди седемстотин и шестнадесет лева и двадесет и девет стотинки) без ДДС

Прогнозна стойност без ДДС
2195807.36 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът в процедурата следва да представи гаранция за участие на стойност 21 900 лева (двадесет и една хиляди и деветстотин).Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Община Разград: БАНКА: Общинска банка АД – Финансов център, Разград IBAN:BG63SOMB91303358628200 BIC: SOMBBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Представената банкова гаранция трябва да бъде в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за участие” (Образец № 7). Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Валидността на гаранцията за участие трябва да бъде не по-малка от срока на валидност на офертите. Възложителят освобождава гаранцията за участие без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли у него, на: • отстранените участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка; • останалите участници - в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на Изпълнител. В случай на прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка, Възложителят освобождава гаранциите за участие на всички участници в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка, обжалва решението на Възложителя за определяне на Изпълнител – до решаване на спора или да усвои гаранцията за участие, когато участникът: • оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; • е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. При подписване на договора за възлагане на обществена поръчка, Участникът в процедурата следва да внесе гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора (без ДДС) в лева, в една от следните, избрана от него форми: • Депозит на парична сума по сметка на Възложителя. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната банкова сметка на Община Разград: БАНКА: Общинска банка АД – Финансов център, Разград IBAN:BG63SOMB91303358628200 BIC: SOMBBGSF • Банкова гаранция в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложения в документацията образец на „Банкова гаранция за изпълнение” (Образец № 19). В случай, че банката-гарант има собствен образец на гаранция за изпълнение, участникът може да представи такава гаранция, при положение, че тя отговаря на изискванията и условията, посочени в образеца на гаранция за изпълнение, представен от Възложителя. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено искане, подписано от Възложителя. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на Участника. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е под условие и зависи от получаването на целево финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството по силата на споразумение, сключено между него и Община Разград.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на "участник" в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Когато участник, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице. Задължителен елемент от съдържанието на офертата, при участници - обединения, е представяне на копие на договора за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение - чл.49, ал.1 от ППЗОП. Съгласно ал.2 от цитираната разпоредба - в случаите по ал.1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ. поръчка има право да участва всяко бълг. или чужд. ФЛ илиЮЛ, както и техни обединения.Не може да участва в процедурата участник за когото са налице обст.по чл.47, ал.1 и ал.5 и обст. по чл.47, ал.2, т.1, т.2/професия или дейност свързана с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна (включително инженеринг – проектиране и СМР) на водоснабдителни мрежи и съоръжения/, т.4 и т.5 от ЗОП и за които е налице забраната по чл. 3, т. 8 от Закона за икон. и фин. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.Не може да участва в процедура за възлагане на общ. поръчка чуждестранно ФЛ или ЮЛ, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обст. посочени в чл.47, ал.1 и ал.5 и обст. по чл.47, ал.2, т.1, т.2, т.4 и т.5 от ЗОП.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, за последните се прилагат изискв. по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП.Участникът трябва да е вписан в Централния проф. регистър на строителя към Камарата на строителите в България за изпълнение на 2-ра /втора/ категория строежи със съответната група- съгласно чл.3, ал.2 от ЗКС и чл.49,ал.1 от ЗОП или еквивалент.Участникът подава офертата в запечатан непрозрачен плик/пакет, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика:плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите-Оферта -обр.1 и Списък на документите-Обр.1а,Представяне на участника-Обр.2,Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата- когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това,Копие на договор за създаване на обединение за участие в общ. поръчка – когато участникът е обединение, което не е ЮЛ,документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-обр.3,Декларация по чл. 56,ал.1,т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, вкл. списък с имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършат и дела на тяхното участие обр. 4, декл. обр.4а,Декларация по чл. 56,ал.1,т.11 от ЗОП обр.5,Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП обр.6, Документ за внесена гаранция за участие заверено копие на плат. нареждане или банк. гаранция обр.7, Заверено копие на удостов. за вписване в Центр. проф. регистър на строителя за 2 категория строежи със съответстваща група или еквивалент.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответ. с чл.55,ал.7 от ЗОП и за липса на обстоятел. по чл.8, ал.8,т.2 от ЗОП обр.11,Декларация по чл.3,т.8 от Закона за иконом. и фин. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици обр.12,Декларация по чл.4 от Закона за иконом. и фин. отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици обр. 13,Декларации за липса на обстоят. по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП и за ангажираност на експерт. Експертите попълват Декларация за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП и за съгласие за участие като експерт по обр.14-продължава в т.VI.3 от настоящото обявление
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: В съответствие с разпоредбата на чл.50 от ЗОП, възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояниена участниците в настоящата поръчка.
Минимални изисквания: В съответствие с разпоредбата на чл.50 от ЗОП, възложителят не поставя изисквания към финансовото и икономическото състояниена участниците в настоящата поръчка.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък на строителството, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, а за строителство, което еднакво или сходно* с предмета на поръчката по чл.51, ал.1, т.2 на ЗОП по (Образец № 8) и: - оригинал или заверено копие от удостоверение за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Удостоверенията трябва да съдържат дата и подпис на издателя, данни за контакт, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или - посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните оргагани, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството или - копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. Под „сходно с предмета на поръчката“* следва да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна (включително инженеринг – проектиране и СМР) на водоснабдителни мрежи и съоръжения. 2.Списък на предложения инженерно-технически състав, ангажиран за изпълнението на строителните дейности - (Образец № 9); 3. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП за необходимото строително оборудване и механизация – (Образец № 10)
Минимални изисквания: 1.Участниците в процедурата да имат опит в строителството, както и да има опит в строителство, което е еднакво или сходно* с предмета на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходно с предмета на поръчката“* следва да се разбира изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или подмяна (включително инженеринг – проектиране и СМР) на водоснабдителни мрежи и съоръжения. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за обединението. Строително-монтажни работи в процес на изпълнение не се приемат. 2.Участникът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически състав от технически правоспособни лица, които да бъдат ангажирани с изпълнението на строително-монтажните работи, включващ минимум следните позиции, както следва: - Ръководител екип – висше образование, инженер по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 5 години; да е ръководил изпълнението на най-малко един обект сходен с предмета на поръчката; - Строителен инженер ВиК - висше образование, инженер по специалност ВиК, ХТС, ХМС или еквивалентна, стаж по специалността минимум 3 години; - Експерт – Контрол на Качеството - висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството; професионален опит в сферата на контрол на качеството минимум 3 /три/ години; - Координатор по безопасност и здраве: притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно. Лице от инженерно-техническия състав не може да съвместява повече от една позиция. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за обединението. 3.Участникът да разполага като минимум със собствено или наето оборудване /механизация/, както следва: 1. Багер – 1 бр. 2. Булдозер – 1 бр. 3. Самосвал – 1 бр. 4. Машина за заваряване на HDP-тръби – 1 бр. 5. Асфалтополагач – 1 бр. 6. Валяк – 1 бр. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, това изискване се отнася общо (кумулативно) за обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 65
Показател: Предлагана цена; тежест: 35

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
30.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

В сградата на Община Разград , с адред гр.Разград, бул. Бели Лом №37А, зала №102.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

продължение на III.2-Съдържанието на плика се представя и на електронен носител. Изготвените и комплектовани документи – подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл формат *.pdf. Файлът се записва на ел. носител, който се поставя в плика, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи;плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката - Техническо предложение – Обр.15 и 15.1, както и Срок за изпълнение на поръчката – Обр.16. Съдържанието на плика се представя и на ел. носител. Изготвените и комплектовани документи – подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл формат *.pdf. Файлът се записва на ел. носител, който се поставя в плика, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи.Всеки участник може в офертата си изрично да посочи информацията, съдържаща се нея, която представлява конфиден. информация по отношение на техн. или търговски тайни. За целта участникът представя декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП-Обр. 17, в която посочва кои части от офертата представляват конф. информация. Декларацията се прилага към Техн. предложение на участника.Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа цен. предложение на участника Обр.18. Съдържанието на плика се представя и на ел. носител. Изготвените и комплектовани документи – подписани и подпечатани, се сканират и обединяват от участника в един общ файл формат *.pdf. Файлът се записва на ел. носител, който се поставя в плика, където се съдържа и хартиеният еквивалент на съответните документи. Върху общия плик участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, наименованието на процедурата, за която се подава офертата.Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации от настоящата документация. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването е регламентирано в Глава единадесета "Обжалване" на Закона за обществените поръчка /ЗОП/, като срока за подаване на жалба е определен в чл.120, ал.5 на ЗОП, включен в посочената по - горе глава единадесета.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ