Версия за печат

00546-2016-0011

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000662776

Специализирана болница за активно лечение по онкология-ЕАД, ул. Пловдивско поле №6, За: Цветолюба Васева; Ваня Василева; Силвия Маринова, Република България 1756, София, Тел.: 02 8076355, E-mail: tzvaseva@sbaloncology.bg, Факс: 02 8706321

Място/места за контакт: отдел Правен и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.sbaloncology.bg..

Адрес на профила на купувача: http://procurement.sbaloncology.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412voES806479.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Здравеопазване

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„ДОСТАВКА НА ДИАГНОСТИЧНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ЛАБОРАТОРНИ АПАРАТИ”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
сградата на „СБАЛ по онкология” ЕАД, град София, район Студентски, ул. „Пловдивско поле” № 6.
Код NUTS: BG411
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Откритата процедура за възлагане на обществената поръчка е с обект „доставка“, и с предмет периодично повтарящи се доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати за нуждите на лабораториите в „СБАЛ по онкология” ЕАД - Възложител, съгласно приложената към настоящата документация Техническа спецификация към образец-Й, с цел избор на доставчик за посочените 74 /седемдесет и четири /обособени позиции, и сключване на договор за доставка при най-благоприятни на СБАЛ по Онкология - ЕАД условия за срок от 12 месеца.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 2.Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/;3.Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 4.Биохимичен анализатор DIMENSION EXL 200 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 5.Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/; 6.Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 7.Апарат за СУЕ Sediko; 8.Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/;9.Апарат ВАСТЕС 9050 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 10.Апарат VITEK 2 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 11.Апарат BBL Crystal /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 12.Дискове за определяне на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser /затворена система/ оферта за цялата обособена позиция;13. Реагенти и консумативи за молекулярна диагностика /оферта за цялата обособена позиция/;14. Сухи хранителни среди /оферта за цялата обособена позиция/; 15. Хранителни среди, разляти в петри /оферта за цялата обособена позиция/; 16.Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори /оферта за цялата обособена позиция/; 17.Тестове за идентификация на патогенни микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/; 18.Тестове и консумативи за диагностика на специфични микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/; 19.МИК-тест ленти /оферта за цялата обособена позиция/; 20.Антибиотични референтни субстанции /оферта за цялата обособена позиция/; 21.Teстове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/; 22.Плаки за определяне на МИК с мануално отчитане /оферта за цялата обособена позиция/; 23. Единични микроплаки за определяне на МИК /оферта за цялата обособена позиция/; 24. Комбинирани дискове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/; 25. Специфичен консуматив за еднократна и многократна употреба /оферта за цялата обособена позиция/; 26. Имунохистохимични изследвания /оферта за цялата група/; 27. Хистологични изследвания/оферта за цялата група/; 28. Реактиви за патоморфология /всички номенклатури от една фирма/ /оферта за цялата група/; 29. Консумативи за патоморфология /оферта за цялата група/; 30. Други изделия за патоморфология /оферта за цялата група/; 31. Тест серуми /оферта за цялата обособена позиция/; 32. Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х10 ml; 33. Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х5 ml; 34. Тест еритроцити ID скрининг за антитела (I, II и III), компл 3х10 ml; 35. Тест еритроцити ID скрининг за антитела папаинизирани (I, II и III), компл 3х10 ml; 36. Papain (Bromelin) за работа с гел карти, фл 100 ml; 37. Liss разтвор за работа с гел карти, фл 500 ml; 38. "Гел карти Liss/ coombs - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"; 39. "Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"; 40. "Гел карти Кумбс (AHG) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin"; 41. "Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin"; 42. DG Gel Neutral за центрофуга DG Spin; 43. Специфични консумативи за еднократна употреба /oферта за цялата обособена позиция/; 44. Ацетон; 45. Течен азот; 46. Спирт 95 градуса; 47. Хавани порцеланови ф80мм; 48. Тоуол; 49. Етилов алкохол 95° чза; 50. Метанол ПА; 51. Пластмасови епруветки ф12/55мм, 3 мл; 52. Епруветка тип Епендорф с плосък капак, 1.5 мл; 53. Еднократни центруфужни епруветки-15мл.; 54. Течен парафин ; 55. Крушки за микроскоп (6v / 25w - халоген); 56. Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген); 57. Кювети стъклени,прави за 8 стъкла; 58. Бехерови чаши - 300мл.; 59. Бехерови чаши - 600мл.; Продължението в Документацията за участие!

Стойност, без да се включва ДДС
1443219.58 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

На основание чл. 15 от ЗОП във връзка с определяне на прогнозната стойност на поръчката и с Методическо указание на АОП - "Използване на опции при възлагане на обществени поръчки", Възложителят си запазва правото, при необходимост от продължаване на доставките, да удължи срока на сключения договор за изпълнение на поръчката. Условията, при които влиза в сила опцията, са заложени в проекта на договор и са следните: а/ Възложителят, с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя, възлага изпълнението на поръчката за допълнителен срок. б/ Срокът на договора може да бъде удължен до 3 месеца. в/ Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само преди изтичане на срока на действие на договора и при неизчерпани количества по договора. г/ В случай на включване на клаузата за опцията, Изпълнителят се задължава да удължи срока на банковата гаранция за добро изпълнение или да внесе по сметката на Възложителя нова гаранция за изпълнение на договора, съобразена с удължения срок на договора и очакваното прогнозно количество, което може да бъде заявено.

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

За обособени позиции с номера 44; 46; 49; 52; 54; 58; 59; 60; 61 от Техническата спецификация гаранция за участие не се изисква.Гаранцията за участие в откритата процедура по обособени позиции е, както следва:1. Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/- 241,64лв.; 2. Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/-228,25лв. 3. Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/- 356,16лв.; 4. Биохимичен анализатор DIMENSION EXL 200 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/- 1090,37 лв.; 5. Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/- 78,5 лв.; 6. Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/- 357,10 лв.; 7. Апарат за СУЕ Sediko- 48лв.; 8. Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/- 473,72лв.; 9. Апарат ВАСТЕС 9050 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/- 76,3лв.; 10. Апарат VITEK 2 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/-51,63лв.; 11. Апарат BBL Crystal /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/- 178,43 лв.; 12. Дискове за определяне на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser /затворена система/ оферта за цялата обособена позиция- 424,44лв.; 13. Реагенти и консумативи за молекулярна диагностика /оферта за цялата обособена позиция/- 71,18 лв.; 14. Сухи хранителни среди /оферта за цялата обособена позиция/-16,04 лв.;15. Хранителни среди, разляти в петри /оферта за цялата обособена позиция/- 176,22 лв.;16. Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори /оферта за цялата обособена позиция/ - 63,34 лв.;17. Тестове за идентификация на патогенни микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/-115,27лв.; 18. Тестове и консумативи за диагностика на специфични микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/- 1087,40 лв.; 19. МИК-тест ленти /оферта за цялата обособена позиция/- 106,80; 20. Антибиотични референтни субстанции /оферта за цялата обособена позиция/- 7,10 лв.; 21. Teстове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/- 66,70 лв.; 22. Плаки за определяне на МИК с мануално отчитане /оферта за цялата обособена позиция/ - 382,90 лв.; 23. Единични микроплаки за определяне на МИК /оферта за цялата обособена позиция/- 13,06 лв.; 24. Комбинирани дискове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/ - 62,64 лв.; 25. Специфичен консуматив за еднократна и многократна употреба /оферта за цялата обособена позиция/- 83,87лв.; 26. Имунохистохимични изследвания /оферта за цялата група/- 1302,34 лв.; 27. Хистологични изследвания /оферта за цялата група/- 120,57 лв.; 28. Реактиви за патоморфология /оферта за цялата група/ - 569,60 лв.; 29. Консумативи за патоморфология /оферта за цялата група/- 103,02лв.; 30. Други изделия за патоморфология /оферта за цялата група/- 357,52 лв.; 31. Тест серуми /оферта за цялата обособена позиция/- 48,28 лв.; 32. Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х10 ml - 25,44 лв; 33. Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х5 ml- 42,24 лв; 34. Тест еритроцити ID скрининг за антитела (I, II и III), компл 3х10 ml- 11,01лв.; 35. Тест еритроцити ID скрининг за антитела папаинизирани (I, II и III), компл 3х10 ml- 14,40 лв.; 36. Papain (Bromelin) за работа с гел карти, фл 100 ml - 62,15 лв. ; 37. Liss разтвор за работа с гел карти, фл 500 ml- 3,10 лв; 38. Гел карти Liss/ coombs - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S- 17,30 лв; 39. Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S- 14,50 лв; 40. Гел карти Кумбс (AHG) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin- 11,96 лв; 41. Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin - 9,98 лв; Продължава в Допълнителна информация!

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Дължимите от възложителя суми по договора за обществена поръчка се изплащат в български лева по банков път, по посочена от избрания изпълнител банкова сметка. Плащанията се извършват след сключване на договора с избрания изпълнител периодично при следните условия: в срок до60 (шестдесет) дни след предаването на стоките и представяне на следните документи: а/. Оригинална фактура, издадена от ПРОДАВАЧА, подписана и одобрена от упълномощен представител на КУПУВАЧА. Във фактурата се посочва номер и дата на договора; б/. Приемателно - предавателен протокол, подписан от ПРОДАВАЧА и КУПУВАЧА; в/. Сертификати, разрешения и инструкции за правилното съхранение и ползване на стоките.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. При участници обединения, следва да се приложи оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение. В случай, че в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Договорът за обединение трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на договора; - е определен член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; - всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в настоящата обществена поръчка. Забележка: Свързани лица и свързани предприятия по смисъла на § 1, т.23а и т.24 от ЗОП са: 23а. "Свързани лица" са: а) роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 24. "Свързано предприятие" е предприятие: а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи /задължителни и други по преценка на участника/, включително документи, относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Всеки лист, съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка.; 2. Оферта, попълнена съгласно образец – А от настоящата документация. В офертата задължително се посочват обособените позиции за които участникът подава оферта.; 3. Представяне на участника – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация /за физически и юридически лица/, в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.; 4. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Б от настоящата документация.В декларацията задължително се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.; 5. При участници обединения – оригинал или нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение/. Представените документи следва да бъдат съобразени с част 4 ”Указания към участниците за участие в открита процедура”, раздел I ”Условия за участие в откритата процедура”, т.1 от настоящата документация. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, попълнена съгласно образец – З от настоящата документация.; 7. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законният представител на участника /нотариално заверено пълномощно - оригинал/. 8. Декларация от участника, че е/не е регистриран по ДДС. В случай, че участникът е регистриран по ДДС, се прилага като доказателство заверено от участника копие на документ за ДДС регистрация.11. Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие, попълнена съгласно образец – В от настоящата документация.12. Декларация за съгласие за участие, като подизпълнител, попълнена съгласно образец – Г от настоящата документация.13. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП /отнася се за подизпълнители, в случай, че участникът предвижда такива/, попълнена съгласно образец – Д от настоящата документация. 14. За всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта, следва да се представи оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Всяка отделна гаранция за участие е в размер, посочен в обявлението и в част 4 „Указания за участие в открита процедура” раздел V „Изисквания и условия за гаранциите” от настоящата документация.15. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор, попълнена съгласно образец – Ж от настоящата документация.16. Декларация по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена съгласно образец – И от настоящата документация.17. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, попълнена съгласно образец – Е от настоящата документация. Продължава в Допълнителна информация!

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Неприложимо!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Неприложимо!

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

10.1. Участникът трябва да докаже регистрацията си в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. В случай, че регистрацията е достъпна в публичен безплатен регистър или предоставянето й е безплатно на възложителя, участникът следва да посочи информация за органа, който го поддържа. В случай, че исканата информация е платена или не е достъпна в публичен регистър, то участникът следва да представи документ, доказващ съответната регистрация.; 10.2. Списък /оригинал/ (Образец М) на доставки на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати, или сходни за последните три години, считано до датата на подаване на офертата, с включени предмет, стойности, дати и възложители, придружен с доказателства за извършените доставки /заверени от участника копия/. Доказателствата за извършените доставки се предоставят под формата на актуално удостоверение, издадено от възложител /може и референция/ или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката/те. Удостоверенията за добро изпълнение от възложител, следва да съдържат периода на изпълнението, мястото, вида и обема на стоките, както и дали договорът е изпълнен точно, в срок и в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.; 10.3. Сертификати, издадени от акредитирани лица на производителя за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.Удостоверява се със заверени от участника копия на сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и за сертификация на предлаганите продукти по БДС, ISO 9001:2008 или еквивалент,или GMP сертификат /добра производствена практика/, или аналогична система на името на производителя на съответния консуматив.; 10.4.Доказателство за съответствие на медицински изделия с нанесена „СЕ” маркировка /отнася се само до медицинските изделия, т.е. където е приложимо/: 10.4.1. Валидна декларация за съответствие с нанесена „СЕ” маркировка издадена от производителя или упълномощен представител (чл.14, ал.2 от Закона за медицинските изделия) за всяко медицинско изделие/лабораторен консуматив, предложено от участника /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/или.; 10.4.2. Валиден сертификат за „СЕ” марка, издаден от нотифициран орган за всички медицински изделия, за които се изисква съгл. чл. 18 от Закона за медицинските изделия и Наредбите за съществените изменения за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл.2, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за медицинските изделия /заверено от участника копие на оригинала и заверено от участника копие от официалния превод на български език/или.; 10.4.3. В случай, че предлаганите продукти, по съответните обособени позиции, респ. подпозиции не са медицински изделия, по смисъла на ЗМИ, то участникът представя удостоверение от производителя, от което да е видно, че същият е определил съответните продукти, не като медицински изделия, а като резервни части или като други продукти. /представя се в оригинал и в оригинал на официалния превод на български език/. Забележка: на документите по т.10.4. следва да се отбележи и номера на обособената позиция/подпозиция, който да съотвества на номера на обособената позиция/подпозиция от Техническата спецификация, за която се отнася и за които участникът оферира. Продължава в "Допълнителна информация"!

Изисквано минимално/ни ниво/а:

9.1. Участникът да е регистриран в ИАЛ за търговия на едро с медицински изделия или в друг професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен или да е регистриран съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на обществената поръчка. 9.2. Участникът да е изпълнил минимум една доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати, или сходни договори за последните три години, считано до датата на подаване на офертата. 9.3. За предлаганите лабораторни консумативи производителят да е сертифициран от акредитирани лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти. 9.4. Предлаганите реактиви и лабораторни консумативи да притежават нанесена „СЕ” маркировка /отнася се само до медицинските изделия, т.е. където е приложимо/. 9.5. Участникът да е оторизиран представител на производителя на реактивите и лабораторните консумативи. 9.6. Участникът да предлага оригинални продукти за съответните апарати, а в случай, че предлаганите продукти не са оригинални за съответните апарати, същите да са съвместими с посочения в Техническата спецификация апарат. 9.7.Участникът да предлага реактиви със съответния бар код (отнася се за апаратите с бар кодова идентификация, т.е. където е приложимо)

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Административната сграда на СБАЛО ЕАД, етаж 6, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

60. Бехерови чаши - 1000мл. Ниски; 61. Държач за игли (холдер); 62. Връхчета за автоматични пипети големи/сини; 63. Връхчета за автоматични пипети малки/жълти; 64. Автоматични пипети 1000 мкл.; 65. Автоматични пипети 200 мкл.; 66. Автоматични пипети 50 мкл.; 67. Фиксатор за изготвяне на натривки; 68. Папенхайм боя за изготвяне на натривки; 69. Бар код стикери за информационна система/ролка; 70. Натриев хлорид за обратна осмоза на дейонизаторна система; 71. Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх; 72. Консуматив за планиране на лъчелечение; 73. Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/; 74. Анализатор Cobas 6000 /затворена система/ /оферта за цялата група/ - 5353,20 лв. Продължава от ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията - 18. Списък на приложимите документи – Образец-Н, попълнен изчерпателно съобразно посочените колони за всяка позиция, за които участникът оферира.; 19.Каталог или брошура на предлаганите изделия, с посочен каталожен номер на конкретните обособени позиции. Каталогът или брошурата следва да бъдат подписани и подпечатани на всяка страница от участника и да са придружени с превод на български език в частта на оферираното и всички негови параметри. В каталога/брошурата, участникът следва да отбележи и номера на обособени позиции, който да съотвества на номера на обособени позиции от Техническата спецификация, за която се отнася! Продължава от ІІІ.2.3) Технически възможности. Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:10.5.Оторизационно писмо (оригинал или нотариално заверено копие) от фирмата производител, издадено на името на участника, удостоверяващо права за представителство и търговия на територията на цялата страна. Когато е на чужд език да бъде представено и в превод на български език.Срокът на валидност на оторизационното писмо, следва да бъде или не по-кратък 18 месеца от датата на подаване на офертата или не по-кратък от срока на действие на договора, за чието сключване се кандидатства.Участникът може да представи пълномощно, както от производителите, така и от упълномощените представители на фирмите производители. В случай, че участникът е преупълномощен от упълномощен представител на фирмата производител, то той следва да представи документ от който е видно, че упълномощителят е упълномощен представител на фирмата производител.10.6. Декларация /оригинал/ от производителя, че оферираните от участника продукти са оригинали за съответните апарати (където е приложимо). Удостоверява се с документ от производителя на апаратурата. Документът следва да бъде представен в оригинал или като нотариално заверени копия на оригинала и в превод на български език.В случай, че оферираните продукти не са оригинали, участникът представя декларация /оригинал/ от производителя, че оферираните от него продукти за съответните апарати са съвместими с посочения в Техническата спецификация апарат. Съвместимостта се удостоверява с писмо-декларация или еквивалент от производителя на апаратурата или от производителя на реактивите/консумативите. Документът следва да бъде представен в оригинал или в заверено от участника копие на оригинала и в превод на български език (където е приложимо). 10.7.Декларация /оригинал/ от участника, че оферираните от него реактиви са със съответния бар код (отнася се за апаратите с бар кодова идентификация, т.е. където е приложимо).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33696000

Описание:

Лабораторни реактиви
Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

1.Хематологични анализатори /3-ДИФ/ Medonic /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 1.1.дилуент, туба-20 л.-туба;42; 1.2.лизант, туба-5 л.-туба;38; 1.3.почистващ кит, оп.3х450 мл.-опаковка;4; 1.4.Калибратор-опаковка;2 ; 1.5.Микрокапилярки 0.2 мл оп.;1000 бр.;опаковка;10; 1.6.Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х4.5 мл.;опаковка;4; 1.7.Принтерна хартия, рула;руло;30 ;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24163.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

2.Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

2..Хематологични анализатори /5-ДИФ/ Quintus /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 2.1.дилуент, туба-20 л.;туба;55; 2.2.лизант, туба-5 л.;туба;25; 2.3.стопер, туба-1 л.;туба;18; 2.4.почистващ-опаковка;2; 2.5.Калибратор-опаковка;2 ; 2.6.Контролна кръв L, N, H, диф., оп.3х3 мл.;опаковка;4; 2.7..Принтерна хартия, рула;руло;40;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22825 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

3.Коагулометър Sysmex CA560 /отворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 3.1.Тромбопластин, оп.10х10 мл.;опаковка;22; 3.2.APTT Reagenz, оп.10x10 мл.;опаковка;22; 3.3.Тромбин за фибриноген, оп.10х5 мл.-опаковка;9; 3.4.CaCl2, оп.10x10 мл.;опаковка;20; 3.5.САклийн, оп.1х50мл.;опаковка;60; 3.6.Реакционни епруветки, оп.3х1000;опаковка;8; 3.7.Калибратор за РТ - -оп.10х1 мл.;опаковка;12; 3.8.контролна плазма-нормална оп.10х1 мл.;опаковка;12; 3.9.контролна плазма-патологична, оп.10х1 мл.;опаковка;6; 3.10.Вероналов буфер за фибриноген, оп.10х15мл. ;опаковка;9;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35615.6 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Биохимичен анализатор DIMENSION EXL 200 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Биохимичен анализатор DIMENSION EXL 200 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

4.1.DIM/ АЛАТ 240T-опаковка;20 4.2.DIM/ АЛАТ КАЛИБРАТОР 2х3х1,5мл;опаковка;3 4.3.DIM/ АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА 360T;опаковка;20 4.4.DIM/ АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА КАЛИБРАТОР 2х3х1,5мл;опаковка;3 4.5.DIM/ АМИЛАЗА 240T;опаковка;10 4.6.DIM/ АСАТ 360T;опаковка;20 4.7.DIM/ БИЛИРУБИН ДИРЕКТЕН 320T;опаковка;20 4.8.DIM/ БИЛИРУБИН ТОТАЛ 480T;опаковка;20 4.9.DIM/ ВЕРИФИКАТОР ЕНЗИМИ (АФ,АМИ,ГГТ,АСАТ,АЛАТ) 2х3х2мл;опаковка;5 4.10.DIM/ ГГТ 288T;опаковка;20 4.11.DIM/ ГЛЮКОЗА 1440T;опаковка;30 4.12.DIM/ КАЛИБРАТОР 1 (Са,Cre,Glu,LA,Урея,ПК) 2х3х2мл;опаковка;10 4.13.DIM/ КАЛИБРАТОР 2 (Mg,P,триг) 2х3х1,2мл;опаковка;10 4.14.DIM/ КАЛИБРАТОР АЛБУМИН/ТОТАЛ ПРОТЕИН 2х3х2мл;опаковка;5 4.15.DIM/ КАЛИБРАТОР АЛБУМИН/ТОТАЛ ПРОТЕИН 2х3х2мл;опаковка;5 4.16.DIM/ КАЛИБРАТОР СК/СК-МВ 2х3х2мл;опаковка;2 4.17.DIM/ КАЛЦИЙ 480T;опаковка;8 4.18.DIM/ КРЕАТИН КИНАЗА 480Т;опаковка;5 4.19.DIM/ КРЕАТИН КИНАЗА МВ 120Т;опаковка;2 4.20.DIM/ КРЕАТИНИН-480T;опаковка;20 4.21.DIM/ КЮВЕТИ-12000бр.;опаковка;15 4.22.DIM/ ЛДХ 480Т;опаковка;15 4.23.DIM/ ЛДХ КАЛИБРАТОР 4х1,5мл;опаковка;10 4.24.DIM/ МАГНЕЗИЙ 120T;опаковка;5 4.25.DIM/ МИКРОАЛБУМИН 80T;опаковка;3 4.26.DIM/ МИКРОАЛБУМИН КАЛИБРАТОР 2х5х1мл;опаковка;5 4.27.DIM/ ПИКОЧНА КИСЕЛИНА 480T;опаковка;10 4.28.DIM/ ПРАЗНА КАСЕТА 8бр.;опаковка;10 4.29.DIM/ ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ 4бр.;опаковка;10 4.30.DIM/ ПРОТЕИН В УРИНА/ЛИКВОР 80T;опаковка;3 4.31.DIM/ ПРОТЕИН В УРИНА/ЛИКВОР КАЛИБРАТОР;2х5х4мл;опаковка;5 4.32.DIM/ РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР КАЛИБРАТОР 5х1мл;опаковка;5 4.33.DIM/ РЕВМАТОИДЕН ФАКТОР КИТ;опаковка;5 4.34.DIM/ С РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН 120T;опаковка;10 4.35.DIM/ С РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН КАЛИБРАТОР 2х5х1мл;опаковка;6 4.36.DIM/ СЕРУМНИ ЧАШКИ 1000бр.;опаковка;30 4.37.DIM/ СЕРУМНИ ЧАШКИ С КАПАЧЕ 1,5мл;1000бр.;опаковка;10 4.38.DIM/ ТОТАЛ ПРОТЕИН 480T;опаковка;20 4.39.DIM/ ТРИГЛИЦЕРИДИ 480T;опаковка;10 4.40.DIM/ УРЕЯ 480T;опаковка;15 4.41.DIM/ ФОСФОР 480T;опаковка;8 4.42.DIM/ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ 240Т;опаковка;8 4.43.DIM/ ХДЛ ХОЛЕСТЕРОЛ КАЛИБРАТОР;2х3х1мл;опаковка;10 4.44.DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ 480T;опаковка;20 4.45.DIM/ ХОЛЕСТЕРОЛ КАЛИБРАТОР;2х3х1мл;опаковка;10 4.46.DIM/ ЧЕК КАСЕТА 8бр.;опаковка;5 4.47.BRC/ LC ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 1 12X5ML;опаковка;5 4.48.BRC/ LC ASSAYED CHEMISTRY CONTROL LEVEL 2 12X5ML;опаковка;5 4.49.BRC/ LQ CARDIAC MARKERS PLUS CONTROL /TRILEVEL/ 6X3ML;опаковка;2 4.50.DIM/ HM ДИЛУЕНТ ЗА ЕНЗИМИ 10х10мл;опаковка;5 4.51.DIM/ HM МИЕЩ РАЗТВОР 1х1700мл;опаковка;5 4.52.DIM/ HM ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР ЗА ИГЛА (за проби) 1х1000мл;опаковка;5 4.53.DIM/ HM ПОЧИСТВАЩ РАЗТВОР ЗА ИГЛА (за реактиви) 1х500мл;опаковка;5 4.54.DIM/ HM РЕАКЦИОННИ СЪДЧЕТА 1000бр.;опаковка;10 4.55.DIM/ IM КАЛИБРАТОР ТОТАЛ/СВОБОДЕН PSA 2х6х2мл;опаковка;6 4.56.DIM/ IM ТОТАЛ PSA 120Т;опаковка;8 4.57.DIM/ IM ТРОПОНИН I 120T;опаковка;4 4.58.DIM/ IM ТРОПОНИН I КАЛИБРАТОР 2х5х2мл;опаковка;5 4.59.DIM/ QL ДИЛУЕНТ ЗА ПРОБИ 6х500мл;опаковка;10 4.60.DIM/ QL МУЛТИСЕНЗОР Na/K/Cl 4бр.;опаковка;10 4.61.DIM/ QL ПРОВЕРИТЕЛ ЗА ДИЛУЕНТИ 1х60мл;опаковка;10 4.62.DIM/ QL ПРОМИВАЩ РАЗТВОР 3х1000мл;опаковка;15 4.63.DIM/ QL СОЛЕВИ РАЗТВОР 3х150мл;опаковка;10 4.64.DIM/ QL СТАНДАРТ А 3х1000мл;опаковка;20 4.65.DIM/ QL СТАНДАРТ В 3х300мл;опаковка;20 4.66.GENERIC PM KIT DIM RXL XPAND EXL;опаковка;1 4.67.*B* SVSP SOURCE LAMP ALIGNED MODIFIED;опаковка;1 4.68.ASSY PUMP TUBING KIT INDIRECT IMT;опаковка;1 4.69.TIP PROBE REAGENT SVSP ( 2 PROBES+NUTS );опаковка;1 4.70.U-SEAL PLATEN;опаковка;1 4.71.ПРОЗОРЧЕ 5/ОП, ДИМЕНШЪН;опаковка;1 4.72.SEAL ROTARY SLOT VALVE;опаковка;1 4.73.HEAT TORCH SPARE PART;опаковка;1 4.74.FILTER MODEL FF-3;5.0 X 5.0 X .30;опаковка;1 4.75.SYRINGE 100 UL KLOEHN;опаковка;1 4.76.SYRINGE 500 UL KLOEHN;опаковка;3 4.77.SYRINGE 2500 UL KLOEHN;опаковка;3 4.78.ASSY PLUNGER TIP 100UL KLOEHN SVSP - 3 pcs;опаковка;1 4.79.ASSY PLUNGER TIP 500UL KLOEHN SVSP - 3 pcs;опаковка;1 4.80.ASSY PLUNGER TIP 2500UL KLOEHN SVSP;опаковка;4 4.81.AR/XL SAMPLE PROBE TIP ( PKG 3 );опаковка;1 Продължава в "Допълнителна информация"!

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
109037.27 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

4.82.AIR FILTER THERMAL AREA;опаковка;1; 4.83.Reagent 1 tubing ;опаковка;1; 4.84.Reagent 2 tubing ;опаковка;1; 4.85.250 micron inline filter for waste tubing x5;опаковка;5; 4.86.LOCI PM KIT DIMENSION-опаковка;1; 4.87.ASSY CASSETE AND INSERT;опаковка;4; 4.88.Въздушен филтър (купуваме го от тук);опаковка;1; 4.89.ASSY TUBING WASTE HM;опаковка;1;
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

5.Тестове за урина /затворена система//оферта за цялата обособена позиция/ 5.1.Тестове за урина 11 параметъра-брой;30000; 5.2.Тестове за урина 3 параметъра-брой;5000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7850 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

6.Кръвно-газов анализатор Siemens Rapid Point 500/затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 6,1.Комплект измерителен картридж и 3 картриджа за отпадъци-опаковка;16; 6,2.контролни материали-три нива нормални,ниски,високи-опаковка;5; 6,3.капилярки 140 мкл 2,35х90 мм-брой;10000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35710 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Апарат за СУЕ Sediko
1) Кратко описание

Апарат за СУЕ Sediko

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Апарат за СУЕ Sediko: 7.1.Епруветки за СУЕ/Пипети-бр.;8000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

8.Затворена система за вземане на кръв /комплексна позиция - оферта за цялата обособена позиция/: 8,1.Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за хематологичен анализ на пълна кръв - пластмасов, с К2 ЕДТА, 3 ml-брой;50000; 8,2.Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за серумен анализ с клот-активатор, 6 мл;брой;40000; 8,3.Вакуумна епруветка - затворена система за вземане на кръв за СУЕ с натриев цитрат за статив, с валидирана сравнимост с други референтни методи1.6мл., време на отчитане 30мин.;брой ;10000; 8,4.Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв за анализ на кръвна плазма - пластмасов, с литиев хепарин, 6 ml;брой;10000; 8,5.Вакуумна епруветка обезопасена с винтова капачка - затворена система за вземане на кръв, анализ на коагулация, с протекция на моларността на цитрата, 3мл.;брой;18000; 8,6.Игла за вакуумна епруветка - 21 G;брой;50000; 8,7.Игли за вакуумна епруветка с камера (прозорче) за визуализация на попадането на иглата във вена, 21 G ;брой;2000; 8,8.Епруветка с антикоагулант индюсер PTP 3.5 ml.;брой;1500; 8,9.Стативи за СУЕ, 1.6мл., време на отчитане 30 мин.;брой;4; 8,10.Комплект от игла 21G и холдер за автоматично прибиране на иглата /превенция от биологичен риск/;брой;2000; 8.11.Пластмасов държател за еднократна употреба, автоматично заключване на иглата в холдера след манипулация /превенция от биологичен риск/;брой;2000; 8,12.Пластмасов държател с предпазител заключващ иглата след манипулация;брой;5000; 8,13.Игла тип Бътерфлай за затворена система за вземане на венозна кръв, обезопасени с бутон за автоматично прибиране на иглата след манипулацията, 21 G, 19 см.;брой;1000; 8,14.Автоматични обезопасени ланцети 17G,23G,28G;брой;1800;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
47371.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Апарат ВАСТЕС 9050 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Апарат ВАСТЕС 9050 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Апарат ВАСТЕС 9050 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 9,1.Бактек аеробна среда за хемокултури /оп.50бр./-опаковка;5; 9,2.Бактек анаеробна среда за хемокултури /оп.50бр./ опаковка;5; 9,3.Бактек ПЕД среда за хемокултури /оп.50бр./-опаковка;2; 9,4.Бактек микозис среда за хемокултури /оп.25бр./-опаковка;1; 9,5.Луер адаптер /оп.100бр./;опаковка;3; 9,6.Стерилни кръглодънни PS епруветки 5 мл-ф12/75мм /двукратно затваряне/;брой;4000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7630.05 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Апарат VITEK 2 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Апарат VITEK 2 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Апарат VITEK 2 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 10,1.ВИТЕК 2 ГН /оп.20бр./-опаковка;5; 10,2.ВИТЕК 2 ГП /оп.20бр./-опаковка;4; 10,3.ВИТЕК 2 АСТ ГН /оп.20бр./;опаковка;5; 10,4.ВИТЕК 2 АСТ ГП /оп.20бр./;опаковка;4; 10,5.ВИТЕК салин солушън /оп.1л./;опаковка;1; 10,6.Хромагар ЦПС ИД, петри;брой;300;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5162.78 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Апарат BBL Crystal /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Апарат BBL Crystal /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Апарат BBL Crystal /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 11,1.Кристал панел за Грам положителни /оп.20бр./ -опаковка;20; 11,2.Кристал панел за Грам отрицателни /оп.20бр./;опаковка;30; 11,3.Кристал панел за взискателни /оп.20бр./ ;опаковка;2; 11,4.Кристал панел за анаероби /оп.20бр./ ;опаковка;2; 11,5.Кръвен агар Колумбия с 5% овча кръв, петри;брой;3500;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17842.62 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Дискове за определяне на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser /затворена система/ оферта за цялата обособена позиция
1) Кратко описание

Дискове за определяне на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser /затворена система/ оферта за цялата обособена позиция

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33696000

Описание:

Лабораторни реактиви
Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

Дискове за определяне на микробна чувствителност с апарат Sensi-disk dispenser /затворена система/ оферта за цялата обособена позиция: 12,1.Пеницилин – 1 E;брой;1000; 12,2.Оксацилин – 1мкг;брой;100; 12,3.Ампицилин – 10 мкг;брой;2000; 12,4.Ампицилин – 2 мкг;брой;1000; 12,5.Тикарцилин – 75 мкг ;брой;2000; 12,6.Пиперацилин – 30 мкг;брой;2000; 12,7.Ампицилин/Сулбактам – 10/10 мкг;брой;2000; 12,8.Амоксицилин/Клавуланова к-на – 20/10 мкг;брой;2000; 12,9.Амоксицилин/Клавуланова к-на – 2/1 мкг брой;50; 12,10.Тикарцилин/Клавуланова к-на - 75/10 мкг;брой;500; 12,11.Пиперацилин/Тазобактам – 30/6 мкг;брой;2500; 12,12.Пиперацилин/Тазобактам – 100/10 мкг;брой;500; 12,13.Цефалексин – 30 мкг;брой;2000; 12,14.Цефазолин – 30 мкг.брой;500; 12,15.Цефуроксим – 30 мкг;брой;2000; 12,16.Цефокситин – 30 мкг;брой;2500; 12,17.Цефотетан – 30 мкг;брой;500; 12,18.Цефоперазон/Сулбактам – 75/30 мкг;брой;2500; 12,19.Цефотаксим – 5 мкг;брой;2000; 12,20.Цефотаксим – 30 мкг;брой;500; 12,21.Цефтриаксон – 30 мкг;брой;2000; 12,22.Цефтазидим – 10 мкг ;брой;1500; 12,23.Цефтазидим – 30 мкг;брой;500; 12,24.Цефепим – 30 мкг;брой;2000; 12,25.Цефтибутен – 30 мкг;брой;500; 12,26.Цефиксим – 5 мкг;брой;500; 12,27.Цефподоксим-брой;500; 12,28.Азтреонам – 30 мкг;брой;1500; 12,29.Имепенем – 10 мкг;брой;2000; 12,30.Меропенем – 10 мкг;брой;2000; 12,31.Ертапенем – 10 мкг;брой;2000; 12,32.Дорипенем – 10 мкг;брой;1000; 12,33.Гентамицин – 10 мкг;брой;2500; 12,34.Гентамицин – 30 мкг;брой;1000; 12,35.Амикацин – 30 мкг;брой;2500; 12,36.Тобрамицин – 10 мкг;брой;2500; 12,37.Канамицин – 30 мкг;брой;1000; 12,38.Стрептомицин – 10 мкг;брой;500; 12,39.Стрептомицин – 300 мкг;брой;500; 12,40.Тетрациклин – 30 мкг;брой;3000; 12,41.Доксициклин – 30 мкг;брой;500; 12,42.Миноциклин – 30 мкг;брой;500; 12,43.Тигециклин – 15 мкг;брой;2000; 12,44.Еритромицин – 15 мкг;брой;1000; 12,45.Клиндамицин – 2 мкг;брой;1000; 12,46.Налидиксова киселина – 30 мкг;брой;2000; 12,47.Ципрофлоксацин – 5 мкг;брой;3000; 12,48.Офлоксацин - 5 мкг;брой;2000; 12,49.Левофлоксацин – 5 мкг;брой;3000; 12,50.Норфлоксацин – 10 мкг;брой;2000 12,51.Моксифлоксацин – 5 мкг;брой;1000; 12,52.Хлорамфеникол – 30 мкг;брой;2500; 12,53.Триметоприм/Сулфаметаксазол – 1.25/23.75 мкг;брой;2500; 12,54.Сулфизоксазол – 250 мкг;брой;500; 12,55.Сулфонамиди - 300 мкг;брой;500; 12,56.Триметоприм – 5 мкг;брой;500; 12,57.Рифампин – 5 мкг;брой;1000; 12,58.Ванкомицин – 5 мкг;брой;500; 12,59.Тейкопланин – 30 мкг;брой;500; 12,60.Линезолид – 10 мкг;брой;1000; 12,61.Куинопристин/Далфопристин – 15 мкг;брой;1000; 12,62.Нитрофурантоин – 100 мкг;брой;1500; 12,63.Нитрофурантоин – 300 мкг;брой;1000; 12,64.Фосфомицин – 200 мкг;брой;1500; 12,65.Колистин – 10 мкг;брой;100; 12,66.Полимиксин Б – 300 Е;брой;100; 12,67.Темоцилин - 30 мкг;брой;2500; 12,68.Фузидиева киселина - 10 мкг;брой;400; 12,69.Дискове Цефиназа /оп.50 диска/ ;брой;500; 12,70.Мюлер Хинтон II агар, петри;брой;3000; 12,71.Флуконазол - 25 мкг;брой;300; 12,72.Вориконазол - 1 мкг;брой;300;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
42444.48 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Реагенти и консумативи за молекулярна диагностика /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Реагенти и консумативи за молекулярна диагностика /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

13. Реагенти и консумативи за молекулярна диагностика /оферта за цялата обособена позиция/: 13,1.Праймери, скала на синтез 50 nmol, дължина до 35 бази, BioRP пречистени;база;3000; 13,2.Рестриктазен ензим BccI-единица;1000; 13,3.Рестриктазен ензим XbaI-единица;6000; 13,4.Рестриктазен ензим SpeI-единица;3000; 13,5.Рестриктазен ензим ApaI-единица;2500; 13,6.Епруветки за Real-time PCR в стрип по 8 бр. с плоски капачета, бели;брой;500; 13,7.Епруветки за PCR в стрип по 8 бр. с плоски капачета, 0.2 мл, прозрачни-брой;1500; 13,8.Вода пречистена от нуклеази;литър;2; 13,9.Кит за ДНК-белязане с дигоксигенин (DIG), хибридизация и последваща колориметрична детекция; да включва всички необходими реагенти: блокиращ агент, хибридизационен буфер, Anti-Digoxigenin-AP антитяло, DIG-бялязана контрола, реагенти за колориметрична детекция (NBT/BCIP);опаковка;1;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
7118 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Сухи хранителни среди /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Сухи хранителни среди /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Сухи хранителни среди /оферта за цялата обособена позиция/: 14,1.Мюлер Хинтон II агар - оп.500г.;опаковка;2; 14,2.МакКонки агар - оп.500г.; опаковка;2; 14,3.Агар на Сабуро с декстроза без антибиотик - оп.500г.;опаковка;1; 14,4.Среда за определяне на сероводород, индол и подвижност /SIM medium/ - оп.500г.;опаковка;1; 14,5.Сърдечно-мозъчен инфузионен агар - оп.500г.;опаковка;1; 14,6.Сърдечно-мозъчен инфузионен бульон - оп.500г.;опаковка;1; 14,7.Жлъчка-ескулин агар - оп.100г.;опаковка;1; 14,8.Манитол-солен агар - оп.100г.;опаковка;1; 14,9.Цетримид агар - оп.100г.;опаковка;1; 14,10.Обикновен бульон - оп.100г.;опаковка;1; 14,11.Селенитов бульон - оп.100г.;опаковка;1; 14,12.Салмонела Шигела агар - оп.100г. ;опаковка;1; 14,13.Хромогенен агар за идентификация на ванкомицин резистентни ентерококи - оп.100г.;опаковка;1; 14,14.Хромогенен Мюлер Хинтoн агар за идентификация и антибиограма - оп.100г.;опаковка;1;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1604 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Хранителни среди, разляти в петри /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Хранителни среди, разляти в петри /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Хранителни среди, разляти в петри /оферта за цялата обособена позиция/: 15,1.Кръвен агар Колумбия с 5% овча кръв, петри;брой;2500; 15,2.МакКонки агар, петри;брой;5000; 15,3.Шоколадов агар със суплименти за хемофили, петри;брой;200; 15,4.Шедлер агар с 5% кръв, петри;брой;200; 15,5.SS агар, петри;брой;100; 15,6.Мюлер Хинтон II агар, петри;брой;3000; 15,7.Мюлер Хинтон агар с 5% овча кръв, петри;брой;200; 15,8.Мюлер-Хинтон агар + 5% дефибринирана конска кръв и 20 mg/L -NAD (MH-F);брой;600; 15,9.Среда за определяне на чувствителност на Кандида към антимикотици в петри;брой;500; 15,10.Хромагар Кандида за идентификация на най-малко 4 вида кандида, петри;брой;200; 15,11.Хромагар Ориентейшън, петри;брой;200; 15,12.Хромагар за Стрептококи група B, петри;брой;200; 15,13.Хромагар за Стафилококус ауреус, петри;брой;160; 15,14.Хромагар за Псеудомонас аеругиноза, петри;брой;100; 15,15.Двукамерно петри с комбинация от 2 среди - Среда за Н. гонорея/ Н. гонорея с антибиотик;брой;100;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17622 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Диагностични и диференциращи тестове, оцветителни набори /оферта за цялата обособена позиция/: 16,1.Оксидаза тест - течен /амп.0,5мл/ -брой;100; 16,2.Дискове Оптохин /оп.50диска/;опаковка;3; 16,3.Дискове Цефиназа /оп.50 диска/;опаковка;5; 16,4.Дискове Бацитрацин – 0.07 Е /оп.50диска/;опаковка;6; 16,5.Дискове Бацитрацин – 10 мкг /оп.50диска/;опаковка;10; 16,6.Дискове Новобиоцин – 5 мкг /оп.50 диска/;опаковка;10; 16,7.Дискове Фосфомицин – 50 мкг /оп.50диска/;опаковка;10; 16,8.Тест за каталаза;милилитър;200; 16,9.Реактив за индол по Ковач-милилитър;500; 16,10.Среда за трихомони In pouch- комплект;2; 16,11.Набор за оцветяване по Грам - комплект 4х250мл. комплект;3; 16,12.Метиленово синьо по Льофлер -милилитър;2000; 16,13.Бърз дисков уреазен тест за Хеликобактер пилори PLAST - RHp;тест ;400; 16,14.Латекс аглутинационен тест за стрептококи / A,B,C,D,F,G/ ;тест;200; 16,15.Латекс аглутаниционен тест за С.ауреус;тест;300;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6333.72 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Тестове за идентификация на патогенни микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Тестове за идентификация на патогенни микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тестове за идентификация на патогенни микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/: 17,1.Микофаст Революшън-транспортна среда (оп. 50 флакона);опаковка;12; 17,2.Микофаст Революшън-скринингови ямки (оп. 50 теста);опаковка;12; 17,3.Микофаст Революшън-антибиограми (оп. 25 бр.);опаковка;10; 17,4.Хроматогенна среда за идентификация на C.albicans,C. tropicalis, C.krusei,C. glabrata, петри;брой;260; 17,5.Тест за идентификация на гъби Елихром фунги /оп.25теста/;опаковка;2; 17,6.Тест за идентификация на гъби и определяне на чувствителност към антимикотици Фунгифаст/оп.30 теста/;опаковка;4 17,7.Набор за оцветяване по Грам /стабилизиран йодин/ - комплект 4х250мл;комплект;4; 17,8.Eлитех Стаф /оп.160 теста/;опаковка;2; 17,9.Елихром Корине /оп.12 теста/ -опаковка;5;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
11526.54 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Тестове и консумативи за диагностика на специфични микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Тестове и консумативи за диагностика на специфични микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тестове и консумативи за диагностика на специфични микроорганизми /оферта за цялата обособена позиция/: 18,1.Пликчета със среда за създаване на анаеробна атмосфера за 2 петрита;брой;300; 18,2.Пликчета със среда за създаване на атмосфера с 5% СО2 за 2 петрита ;брой;400; 18,3.Латекс аглутинационен тест за стафилококи;тест;400; 18,4.Латекс аглутинационен тест за кандидоза в серум опаковка;1; 18,5.Фекален-антиген тест за H. pylori;тест;400; 18,6.Имунохроматографски тест за хламидия-антиген;тест;500; 18,7.Имунохроматографски тест за откриване на легионела-антиген в урина;тест;100; 18,8.Антистрептолизинов титър (AST) тест;тест;100; 18,9.Waaler Rose/RF тест;тест;100; 18,10.Paul-Bunnell тест-тест ;100; 18,11.Имунохроматографски тест за Salmonella от фецес;тест;100; 18,12.Имунохроматографски тест за Shigella от фецес;тест;100; 18,13.Имунохроматографски тест за Campylobacter от фецес;тест;100; 18,14.Имунохроматографски тест за Rota, Adeno, Noro и Astrovirus от фецес;тест;100;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
108740 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция МИК-тест ленти /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

МИК-тест ленти /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

МИК-тест ленти /оферта за цялата обособена позиция/: 19,1.Пеницилин -брой;30; 19,2.Пиперацилин ;брой;30; 19,3.Цефокситин ;брой;30; 19,4.Цефотаксим;брой;60; 19,5.Цефотаксим/Цефотаксим+Клавуланова к-на;брой;60; 19,6.Цефтриаксон -брой;30; 19,7.Цефтазидим;брой;60; 19,8.Цефтазидим/Цефтазидим+Клавуланова к-на;брой;60; 19,9.Цефепим;брой;60; 19,10.Цефепим/Цефепим+Клавуланова к-на;брой;60; 19,11.Азтреонам;брой;30; 19,12.Имепенем;брой;30; 19,13.Имепенем/Имепенем+EDTA-брой;30; 19,14.Меропенем;брой;30; 19,15.Ертапенем;брой;30; 19,16.Дорипенем;брой;30; 19,17.Гентамицин;брой;60; 19,18.Амикацин-брой;60; 19,19.Тобрамицин -брой;60; 19,20.Нетилмицин;брой;60; 19,21.Канамицин;брой;60; 19,22.Стрептомицин;брой;60; 19,23.Тигециклин;брой;90; 19,24.Ципрофлоксацин-брой;90; 19,25.Левофлоксацин;брой;90; 19,26.Налидиксова киселина-брой;30; 19,27.Ванкомицин/Тейкопланин-брой;30; 19,28.Рифампицин (0.016-256);брой;30; 19,29.Темоцилин-брой;30 19,30.Колистин-брой;30; 19,31.Цефотетан/Цефотетан+Клоксацилин;брой;30; 19,32 Автоклавируема платформа за поставяне на МИК тест лентичките под ъгъл точно 90 градуса при изследване за наличие на синергизъм между дадени антимикробни средства, 1 бр. в опаквока брой 1

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10680 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Антибиотични референтни субстанции /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Антибиотични референтни субстанции /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Антибиотични референтни субстанции /оферта за цялата обособена позиция/: 20,1.Рифампицин-грам;1; 20,2.Амикацин-грам;1; 20,3.Гентамицин-грам;1; 20,4.Имипенем-грам;1; 20,5.Цефтазидим хидрат-грам;1; 20,6.Цефотаксим-грам;1; 20,7.Канамицин сулфат-грам;1; 20,8.Цефокситин натриева сол-грам;1; 20,9.Налидиксова киселина натриева сол;грам;1; 20,10.Ертапенем-грам;1; 20,11.Меропенем трихидрат-грам;1;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
710 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Teстове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Teстове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Teстове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/: 21,1.Цефтазидим/клавуланова киселина - 30/10 мкг;брой;1000; 21,2.Цефтазидим/клавуланова киселина/клоксацилин;брой;1000; 21,3.Цефотаксим/клавуланова киселина - 30/10 мкг;брой;1000; 21,4.Цефотаксим/клавуланова киселина/клоксацилин;брой;1000; 21,5.Цефепим/клавуланова киселина - 30/10 мкг;брой;1000; 21,6.Цефокситин/клоксацилин - 30/200 мкг;брой;500; 21,7.Цефтаролин – 5 мкг;брой;1500; 21,8.Имипенем/ЕДТА;брой;1000; 21,9.Имипенем/фенилборонова киселина;брой;1000; 21,10.Имипенем/клоксацилин;брой;1000; 21,11.Меропенем/ЕДТА;брой;1000; 21,12.Меропенем/клоксацилин;брой;1000; 21,13.Меропенем/фенилборонова киселина;брой;1000; 21,14.Меропенем/дипиколинова киселина;брой;1000; 21,15.Ертапенем/клоксацилин;;брой;1000; 21,16.Ертапенем/фенилборонова киселина;брой;1000; 21,17.Дипиколинова киселина;брой;1000; 21,18.Фенилборонова киселина;брой;1000; 21,19.ЕДТА;брой;1000; 21,20.Апрамицин;брой;1000; 21,21.Кит за фенотипна детекция на AmpC бета-лактамази, съдържащ Цефотаксим 30 мкг, Цефотаксим+Клоксацилин, Цефтазидим 30 мкг, Цефтазидим+Клоксацилин, 50 теста/оп.;тест;300; 21,22.Бърз имунохроматографски тест за КРС, 20 броя/оп.;тест;60; 21,23.Бърз имунохроматографски тест за ОХА-48, 20 броя/оп.;тест;60;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6670 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Плаки за определяне на МИК с мануално отчитане /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Плаки за определяне на МИК с мануално отчитане /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Плаки за определяне на МИК с мануално отчитане /оферта за цялата обособена позиция/: 22,1.Плака за определяне на МИК на гъбички към следните антимикотици: Posaconazole, Amphotericin B, Fluconazole, Itraconazole, Ketoconazole, 5-Flucytosine, Voriconazole, Caspofungin-брой;50; 22,2.Плака за определяне на МИК на ESBL щамове към следните антимикробни средства: Ceftazidime, Cefazolin, Cefepime, Cefoxitin, Cephalothin, Cefpodoxime, Cefotaxime, Ceftriaxone, Imipenem, Meropenem, Gentamicin, Ampicillin, Ciprofloxacin, Piperacillin / Tazobactam, Ceftazidime / Clavulanic Acid, Cefotaxime / Clavulanic Acid-брой;500; 22,3.Плака за определяне на МИК на неферментативни Грам негативни микроорганизми към следните антибиотици: Amikacin, Ampicillin/Sulbactam, Aztreonam, Carbenicillin, Cefepime, Cefoperazone, Cefotaxime, Ceftazidime, Ceftriaxone, Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Lomefloxacin, Piperacillin, Piperacillin/Tazobactam, Sulfisoxazole, Tetracycline, Ticarcillin, Ticarcillin/Clavulanic Acid, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfamethoxazole-брой;100; 22,4.Плака за определяне на МИК на Грам негативни микроорганизми към следните антибиотици: Amikacin, Ampicillin, Ampicillin/sulbactam 2:1, Aztreonam, Cefazolin, Cefepime, Cefotetan Na, Ceftriaxone, Ceftazidime, Cefoxitin, Cefpodoxime, Cefuroxime, Ciprofloxacin, Imipenem, Gatifloxacin, Gentamicin, Meropenem, Nitrofurantoin,Piperacillin, Piperacillin/tazobactam, Ticarcillin/clavulanic acid, Tobramycin, Trimethoprim/sulfamethoxazole-брой;100; 22,5.Плака за определяне на МИК на Грам негативни микроорганизми към следните антибиотици: Amikacin, Aztreonam, Cefepime, Cefotaxime, Ceftazidime, Ciprofloxacin, Colistin, Doripenem, Doxycycline, Ertapenem, Gentamicin, Imipenem, Levofloxacin, Meropenem, Minocycline, Piperacillin/Tazobactam, Polymyxin B, Ticarcillin/Clavulanic Acid, Tigecycline, Tobramycin, Trimethoprim/Sulfamethoxazole;брой;500; 22,6.Плака за определяне на МИК на Грам негативни (уринарни патогени) микроорганизми към следните антибиотици: Ampicillin, Trimethoprim/sulfamethoxazole, Nitrofurantoin, Ciprofloxacin, Cefepime, Amoxicillin/clavulanic acid 2:1, Carbenicillin, Ceftriaxone, Gentamicin;брой;100; 22,7.Плака за определяне на МИК на стрептококи към следните антибиотици: Amoxicillin-clavulanic acid, Azithromycin, Cefepime, Cefotaxime, Ceftriaxone, Cefuroxime, Chloramphenicol, Clindamycin, Daptomycin, Erythromycin, Ertapenem, Levofloxacin, Linezolid, Meropenem, Moxifloxacin, Penicillin, Tetracycline, Tigecycline, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Vancomycin.;брой;100; 22,8.Дестилирана вода за употреба с плаки за определяне на МИК и плаки за идентификация, 100 бр. по 5 мл. в опаковка опаковка;20; 22,9.МакФарланд стандартен разтвор, 5 мл./оп.;брой;1; 22,10.Бульон за приготвяне на суспензии за използване с плаки за изпитване на МИК на гъбички, 10 бр. по 11 мл./оп.;опаковка;5; 22,11.Стабилизиран Мюлер Хинтън бульон с TES, 100 бр. по 11 мл./оп.;опаковка;20; 22,12.Стабилизиран Мюлер Хинтън бульон с TES, 100 бр. по 5 мл./оп.;опаковка;20; 22,13.Физиологичен разтвор с Tween суплемент за използване с плаки за изпитване на МИК на гъбички, 10 бр. по 5 мл./оп.;опаковка;5;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
38290 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Единични микроплаки за определяне на МИК /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Единични микроплаки за определяне на МИК /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Единични микроплаки за определяне на МИК /оферта за цялата обособена позиция/: 23,1.MIC Colistin, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,2.MIC Cefepime, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,3.MIC Penicillin, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,4.MIC Teicoplanin, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,5.MIC Tigecycline, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,6.MIC Vancomycin, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,7.MIC Teicoplanin, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,8.MIC Imipenem, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,9.MIC Ertapenem, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2; 23,10.MIC Meropenem, 36 стрипа в опаковка;опаковка;2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1306 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Комбинирани дискове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Комбинирани дискове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Комбинирани дискове за определяне на механизми на резистентност /оферта за цялата обособена позиция/: 24,1.ESL Detection Set (CPD 30) опаковка от 50 теста;опаковка;10; 24,2.Cefotaxime 30 & Cefotaxime/Clavulanic Acid 30/10, опаковка от 150 теста;опаковка;4; 24,3.Cefepime 30 & Cefepime/Clavulanic Acid 30/10, опаковка от 150 теста;опаковка;4; 24,4.Ceftazidime 30 & Ceftazidime/Clavulanic Acid 30/10, опаковка от 150 теста;опаковка;4; 24,5.Cefpodoxime10 & Cefpodoxime/Clavulanic Acid 10/1, опаковка от 150 теста;опаковка;4; 24,6.ESL Detection Set (CPD 10), опаковка от 50 теста;опаковка;10; 24,7.AmpC & ESBL Disc Set, опаковка от 50 теста;опаковка;10; 24,8.AmpC Detection Set, опаковка от 50 теста опаковка;10; 24,9.Carbapenamase Detection Set, опаковка от 50 теста;опаковка;10; 24,10.CAT ID - за детекция на Carbapenemase , опаковка от 250 теста;опаковка;4; 24,11.Допълнителен тест за детекция на OXA-48, опаковка от 250 теста;опаковка;4; 24,12.Линия за измерване на зоните от антибиотични дискове. Обхват на измерване от 10 до 40 мм. Размер 370 X 65 мм, 3 бр/оп.;опаковка;2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6264 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Специфичен консуматив за еднократна и многократна употреба /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Специфичен консуматив за еднократна и многократна употреба /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Специфичен консуматив за еднократна и многократна употреба /оферта за цялата обособена позиция/ 25,1.Стерилен контейнер с винтова капачка, обем-60 мл /в индивидуална опаковка/; брой;3000; 25,2.Стерилен контейнер за фекалии с лъжичка и винтова капачка /в индивидуална опаковка/;брой;1000; 25,3.Стерилна пластмасова епруветка със запушалка ф12/75мм, обем-4,5 мл ;брой;2000; 25,4.Стерилна пластмасова епруветка с капачка на винт ф16/100, обем-10 мл ;брой;2000; 25,5.Стерилни криогенни епруветки с винтова капачка, обем-2 мл, седящи;брой;500; 25,6.Стерилен тампон с пластм.дръжка с транспортна среда Стюарт;брой;6000; 25,7.Стерилен тампон в индивидуална опаковка;брой;3000; 25,8.Стерилен тампон в пластмасова епруветка ;брой;1000; 25,9.Стерилни връхчета с филтър, 100-1000мкл, 96бр/кутия;кутия;10; 25,10.Стерилни връхчета с филтър, 20-200мкл, 96бр/кутия;кутия;10; 25,11.Стерилни връхчета с филтър, 2-30мкл, 96бр/кутия;кутия;5; 25,12.Стерилни връхчета с филтър, 0.1-10мкл, 96бр/кутия;кутия;5; 25,13.Серологична пипета, стерилна с филтър, индивидуално опакована, 5мл;брой;100; 25,14.Серологична пипета, стерилна с филтър, индивидуално опакована, 10мл;брой;100; 25,15.Серологична пипета, стерилна с филтър, индивидуално опакована, 25мл;брой;100; 25,16.Серологична пипета, стерилна с филтър, индивидуално опакована, 50 мл.;брой;100; 25,17.Серологична пипета, стерилна с филтър, индивидуално опакована,100 мл. ;брой;100; 25,18.Йозета, 1мкл, стерилни, PS, калибрирани, 1бр в пликче;брой;2000; 25,19.Йозета, 10мкл, стерилни, PS, калибрирани, 1бр в пликче;брой;1000; 25,20.Метални бримки за йозета 2 мм диам.;брой;10; 25,21.Метални бримки за йозета 3 мм диам.;брой;10; 25,22.Стерилни шпатули на Дригалски, Т-форма;брой;1000; 25,23.Имерсионна течност за мироскопиране;милилитър;500; 25,24.Метална пинсета, права, 100-110мм;брой;8; 25,25.Метална микро шпатула с плоски краища,150/4мм;брой;2; 25,26.Метална микро шпатула с плоски краища, 210/4мм;брой;2; 25,27.Вариабилна автоматична пипета, обем 0.1-3 мкл;брой;1; 25,28.Вариабилна автоматична пипета, обем 2-20 мкл;брой;1; 25,29.Вариабилна автоматична пипета, обем 20-200 мкл;брой;1; 25,30.Вариабилна автоматична пипета, обем 100-1000 мкл;брой;1; 25,31.Вариабилна автоматична пипета, 8-канална, обем 10-100 мкл;брой;1; 25,32.Таймер, електронен с хронометър;брой;2; 25,33.Парафилм, ролка 10см х 38м;ролка;1;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
8387 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Имунохистохимични изследвания/оферта за цялата група/
1) Кратко описание

Имунохистохимични изследвания/оферта за цялата група/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Имунохистохимични изследвания/оферта за цялата група/: 26,1.Китове Херцептин / НЕR 2/-опаковка;6; 26,2.Антитела срещу цитокератин ПАН-12мл.;опаковка;3; 26,3.Антитела срещу цитокератин -12мл.;опаковка;2; 26,4.Антитела срещу PLAP - оп.12 мл.;опаковка;1; 26,5.Антитела слещу НМВ - 45 / за меланом / - оп.12 мл.;опаковка;3; 26,6.Рецептори за прогестерон - оп.12 мл.;опаковка;10; 26,7.Рецептори за естроген - оп.12 мл.;опаковка;10; 26,8.Диамантен молив за ИХХ;брой;2; 26,9.Карциноембрионален антиген -оп.12 мл.;опаковка;1; 26,10.Простатен специфичен антиген /PSA/ оп.12 мл.;опаковка;1; 26,11.CD99 оп.12 мл.;опаковка;1; 26,12.CD10 оп.12мл.;опаковка;1; 26,13.Тиреоглобулин оп. 12 мм.;опаковка;2; 26,14.Епителиален маркер за мезотелни клетки /Ber-EP4/ оп.12 мл.;опаковка;1; 26.15.CD45 оп. 12 мм.;опаковка;2; 26.16.S-100 оп.12мл.;опаковка;3; 26.17.Визуализираща система за ИХХ /Фосфатен буфер, Ацетатен буфер, Разтвор за демаскиране/- оп.фабрична;опаковка;10 26.18.СК-20 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.19.СА-125 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.20.Мелан-А оп. 12 мл.;опаковка;2; 26.21.Дезмин оп. 12 мл.;опаковка;2; 26.22.Калретинин оп. 12мл. опаковка;1; 26.23.Хепатоцит оп. 12 мл.;опаковка ;1; 26.24.СД 56 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.25.АМАСР р 16 инк 4 алфа оп.12 мл.;опаковка;1; 26.26.IgG 12 мл.;опаковка;1; 26.27.IgM 12 мл.;опаковка;1; 26.28.IgA 12 мл.;опаковка;1; 26.29.мамаглобин 12мл.;опаковка;1; 26.30.р53 12мл.;опаковка;2; 26.31.р63 12 мл.;опаковка;1; 26.32.Ki 67 12 мл.;опаковка;4; 26.33.миогенин 12 мл.;опаковка;1; 26.34.Хромогранин А -12 мл.;опаковка;2; 26.35.NSE 12 мл.;опаковка;2; 26.36.Синаптофизин 12 мл.;опаковка;2; 26.37.СДх2 12 мл.;опаковка;1; 26.38.Гастрин оп. 12мл.;опаковка;1; 26.39.Хорион.гонадотропин оп.12 мл.;опаковка;1; 26.40.Инхибин оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.41.Реналцелкарцином-оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.42.ЕМА оп.12 мл.;опаковка;2; 26.43.Виментин оп.12 мл.;опаковка;2; 26.44.SMA оп.12 мл.;опаковка;1; 26.45.Калцитонин оп.12 мл. ;опаковка;1; 26.46.СD 117 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.47.СК 17 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.48.СК 5-6 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.49.СД 246 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.50.СД 138 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.51.СД 68 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.52.СД 43 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.53.СД 34 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.54.СД 31 оп.12.мл.;опаковка;1; 26.55.СД 30 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.56.СД 20су оп.12 мл.;опаковка;1; 26.57.СД 15 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.58.СД 8 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.59.СД 4 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.60.СД 3 оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.61.СД 2 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.62.СК 18 оп.12мл.;опаковка;1; 26.63.СК 19 оп.12мл.;опаковка;1; 26.64.TTF1 оп.12мл.;опаковка;1; 26.65.СК High оп.12мл.;опаковка;1; 26.66.BCL 2 оп.12 мл.;опаковка;1; 26.67.Калцигонин оп.12 мл.;опаковка;1; 26.68.Калдесмон оп. 12 мл.;опаковка;1; 26.69.Хематоксилин за ИХХ оп.3x45мл;опаковка;16; 26.70.Разредител за антитела/ Diluent/ оп.50мл.;опаковка;6; 26.71.Пластмасови контейнери за ИХХ-12мл.;брой;100; 26.72.Ролка с етикети за ИХХ;брой;12; 26.73.Разтвор за антигенно възтановяване с ниско рН/6/ оп.3x30мл.;брой;15; 26.74.Монокл. миши анти чов. Папиломавирус /HPV/,клон К1 Н8,концентрат;опаковка;1; 26.75.AS Link 48 Кит за ежедневна поддръжка;брой;12; 26.76.Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез флуоресцентна ин ситу хибридизация (FISH);опаковка;3; 26.77.Хистологичен кит за откриване на HER2 гена чрез хромогенна ин ситу хибридизация (CISH);опаковка;3;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
130234.2 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Хистологични изследвания /оферта за цялата група/
1) Кратко описание

Хистологични изследвания /оферта за цялата група/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Хистологични изследвания /оферта за цялата група/: 27.1.Ван Гизон-опаковка;1; 27.2.Анциан блау и PAS (комбиниран);опаковка;1; 27.3.Конгорот-опаковка;1; 27.4.РАS-опаковка;1; 27.5.Трихром-опаковка;1; 27.6.Алцианблау с трите рН-опаковка;1; 27.7.Еукит - оп.500мл.;опаковка;20; 27.8.Включваща среда за криокът - оп.100мл.;опаковка;30; 27.9.Хематоксилин Джил 3 - оп.2,5л.;опаковка;40; 27.10.Еозин водно разтворим 1% - оп.2,5л.;опаковка;40;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12057 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Реактиви за патоморфология/оферта за цялата група/
1) Кратко описание

Реактиви за патоморфология/оферта за цялата група/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Реактиви за патоморфология/оферта за цялата група/: 28.1.Ксилол -литър;600; 28.2.Неотрален формалин 10% , туба -5 л.;туба;300; 28.3.Гранулиран парафин 56-58 градуса за хистология;килограм;1000; 28.4.Абсолютен етанол 99.99 градуса;литър;900; 28.5.Етилов спирт 96 градуса; литър;1100; 28.6.Разтвор за декалцинация (7,5% азотна киселина);литър;3; 28.7.Ацетон;литър;100;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
56960 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Консумативи за патоморфология/оферта за цялата група/
1) Кратко описание

Консумативи за патоморфология/оферта за цялата група/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Консумативи за патоморфология/оферта за цялата група/: 29.1.Предметни стъкла "Суперфрост"за имунохистохимия-брой;6000; 29.2.Предметни стъкла с двустранно матиран край;брой;142000; 29.3.Покривни стъкла с размери 24/34мм;брой;30000; 29.4.Покривни стъкла с размери 24/55мм;брой;120000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
10302 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Други изделия за патоморфология /оферта за цялата група/
1) Кратко описание

Други изделия за патоморфология /оферта за цялата група/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Други изделия за патоморфология /оферта за цялата група/: 30,1.Пласмасова кутия за хистотека, 2000 сс;брой;700; 30.2.Табла /носач/ за хистологични препарати без капак;брой;100; 30,3.Патчета( дунапренени филтри)-с дебелина 1мм.24/34мм.оп.х1000;опаковка;22; 30,4.Пласмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 50 сс;брой;11150; 30,5.Пласмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 100 сс;брой;4400; 30,6.Пласмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 150 сс;брой;10000; 30,7.Пласмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 250 сс;брой;3000; 30,8.Пласмасови контейнер-нестерилни с капачка на винт,-500сс. с отвор не по малък от 10 см.;брой;3000; 30,9.Пласмасови контейнери-нестерилни с капачка на винт, 1000 сс. с отвор не по малък от 13см.;брой;3000; 30,10.Пласмасов контейнер с капак, 3л;брой;100; 30,11.Еднократни ножчета за микротом-нископрофилна плътна пластинка (за различни тъкани) - оп.50бр.;опаковка;100; 30,12.Еднократни ножчета за замразяващ микротом - оп.20бр.;опаковка;10; 30,13.Пласмасови касети за биопсии,различни цветове;брой;15000; 30,14.Четки за микротом;брой;25; 30,15.Метален скалпел-малък/очен/острие 2.5см;брой;25; 30,16.Метален скалпел-голям/острие 5см./;брой;25; 30,17.Фино машинно масло - оп.150мл.;опаковка;10; 30,18.Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 10/10/5 мм.;брой;24; 30,19.Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 24/24/5 мм.;брой;24; 30,20.Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 30/24/5 мм.;брой;12; 30,21.Молдове от неръждаема стомана за изливане на парафин ,р-р 37/24/5 мм.;брой;12; 30,22.Спиртни лампи,метални;брой;20; 30,23.Таймер,електронен;брой;5; 30,24.Кювети "Хелендал",стъклени;брой;20; 30,25.Пинсети,хирургични/2х1/ размери 10-14см.;брой;3; 30,26.Пинсети,хирургични/2х1/ размери 15-20см.;брой;3; 30,27.Пинсети,анатомични размери 10-15см.;брой;10; 30,28.Метални дръжки за лезвиета ,размери 10-15см.;брой;5;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
35752 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Тест серуми /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Тест серуми /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тест серуми /оферта за цялата обособена позиция/: 31,1.Анти - А-милилитър;800; 31,2.Анти - В;милилитър;800; 31,3.Анти - А,В;милилитър;900; 31,4.Анти - D;милилитър;600; 31,5.Анти - D human;милилитър;10; 31,6.Тест-серум Анти - А1 /lectin/;милилитър;35; 31,7.Тест-серум Анти - H /lectin/;милилитър;15; 31,8.Анти - С;милилитър;10; 31,9.Анти - с;милилитър;10; 31,10.Анти - Еlмилилитър;10; 31,11.Анти - е;милилитър;10; 31,12 Анти - Kel (K) милилитър 10

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4828.8 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х10 ml
1) Кратко описание

Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х10 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х10 ml; комплект;24;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2544 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х5 ml
1) Кратко описание

Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х5 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тест еритроцити А1, А2, В и 0 за кръстосано определяне на кръвна група, компл 4х5 ml;комплект;48;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
4224 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Тест еритроцити ID скрининг за антитела (I, II и III), компл 3х10 ml
1) Кратко описание

Тест еритроцити ID скрининг за антитела (I, II и III), компл 3х10 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тест еритроцити ID скрининг за антитела (I, II и III), компл 3х10 ml;комплект;12;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1101 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Тест еритроцити ID скрининг за антитела папаинизирани (I, II и III), компл 3х10 ml
1) Кратко описание

Тест еритроцити ID скрининг за антитела папаинизирани (I, II и III), компл 3х10 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Тест еритроцити ID скрининг за антитела папаинизирани (I, II и III), компл 3х10 ml;комплект;12;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1440 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Papain (Bromelin) за работа с гел карти, фл 100 ml
1) Кратко описание

Papain (Bromelin) за работа с гел карти, фл 100 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Papain (Bromelin) за работа с гел карти, фл 100 ml;милилитър;100;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
6215 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Liss разтвор за работа с гел карти, фл 500 ml
1) Кратко описание

Liss разтвор за работа с гел карти, фл 500 ml

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Liss разтвор за работа с гел карти, фл 500 m;lмилилитър;1000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
310 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция "Гел карти Liss/ coombs - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"
1) Кратко описание

"Гел карти Liss/ coombs - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

"Гел карти Liss/ coombs - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"- брой;200;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1730 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция "Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"
1) Кратко описание

"Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

"Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 6 гнездни за центрофуга ID-Centrifuge 6S" - брой;200;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1450 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция "Гел карти Кумбс (AHG) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin"
1) Кратко описание

"Гел карти Кумбс (AHG) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin-брой;200;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

"Гел карти Кумбс (AHG) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin"

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1196 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция "Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin"
1) Кратко описание

"Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin"

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

"Инд. Кумбс + Е (AHG neutr.) - 8 гнездни за центрофуга DG Spin";брой;200;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
998 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция DG Gel Neutral за центрофуга DG Spin
1) Кратко описание

DG Gel Neutral за центрофуга DG Spin

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

DG Gel Neutral за центрофуга DG Spin - брой;200;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1064 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Специфични консумативи за еднократна употреба
1) Кратко описание

Специфични консумативи за еднократна употреба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Специфични консумативи за еднократна употреба: 43.1.Пипети за еднократна употреба (пастьорки);брой;12000; 43.2.Пласмасови епруветки Ф12/75мм, 4ml;брой;2000; 43.3.Пластмасови eпруветки с капачка на винт, обем-2 мл, седящи;брой;1000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2380 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Ацетон
1) Кратко описание

Ацетон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Ацетон - литър;5;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
17.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Течен азот
1) Кратко описание

Течен азот

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

45.Течен азот -литър;200;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Спирт 95 градуса
1) Кратко описание

Спирт 95 градуса

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

46.Спирт 95 градуса;литър;10;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Хавани порцеланови ф80мм
1) Кратко описание

Хавани порцеланови ф80мм

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

47.Хавани порцеланови ф80мм;брой;20;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
210 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Тоуол
1) Кратко описание

Тоуол

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

48.Тоуол -литър;20;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
160 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Етилов алкохол 95° чза
1) Кратко описание

Етилов алкохол 95° чза

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

49.Етилов алкохол 95° чза;литър;1;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
14.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Метанол ПА
1) Кратко описание

Метанол ПА

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

50.Метанол ПА;литър;10;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Пластмасови епруветки ф12/55мм, 3 мл
1) Кратко описание

Пластмасови епруветки ф12/55мм, 3 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

51.Пластмасови епруветки ф12/55мм, 3 мл;брой;10000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Епруветка тип Епендорф с плосък капак, 1.5 мл
1) Кратко описание

Епруветка тип Епендорф с плосък капак, 1.5 мл

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

52.Епруветка тип Епендорф с плосък капак, 1.5 мл;брой;2000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
40 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Еднократни центруфужни епруветки-15мл.
1) Кратко описание

Еднократни центруфужни епруветки-15мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

53.Еднократни центруфужни епруветки-15мл.;брой;1500;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
225 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Течен парафин
1) Кратко описание

Течен парафин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

54.Течен парафин ;литър;3;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
12 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Крушки за микроскоп (6v / 25w - халоген)
1) Кратко описание

Крушки за микроскоп (6v / 25w - халоген)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

55.Крушки за микроскоп (6v / 25w - халоген);брой;11;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
660 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген)
1) Кратко описание

Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

56.Крушки за микроскоп (12v / 35w - халоген);брой;30;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1800 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Кювети стъклени,прави за 8 стъкла
1) Кратко описание

Кювети стъклени,прави за 8 стъкла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

57.Кювети стъклени,прави за 8 стъкла;брой;40;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
440 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Бехерови чаши - 300мл.
1) Кратко описание

Бехерови чаши - 300мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

58.Бехерови чаши - 300мл.;брой;10;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
20 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Бехерови чаши - 600мл.
1) Кратко описание

Бехерови чаши - 600мл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33696000

Описание:

Лабораторни реактиви
Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

59.Бехерови чаши - 600мл.;брой;10

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
22 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Бехерови чаши - 1000мл. ниски
1) Кратко описание

Бехерови чаши - 1000мл. ниски

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

60.Бехерови чаши - 1000мл. ниски;брой;20;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
64 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Държач за игли (холдер)
1) Кратко описание

Държач за игли (холдер)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

61.Държач за игли (холдер)-брой;100;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
50 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Връхчета за автоматични пипети големи/сини
1) Кратко описание

Връхчета за автоматични пипети големи/сини

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

62.Връхчета за автоматични пипети големи/сини-брой;24000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
240 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Връхчета за автоматични пипети малки/жълти
1) Кратко описание

Връхчета за автоматични пипети малки/жълти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

63.Връхчета за автоматични пипети малки/жълти-брой;28000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
280 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Автоматични пипети 1000 мкл.
1) Кратко описание

Автоматични пипети 1000 мкл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

64.Автоматични пипети 1000 мкл.;брой;10;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Автоматични пипети 200 мкл.
1) Кратко описание

Автоматични пипети 200 мкл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

65.Автоматични пипети 200 мкл.;брой;10;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Автоматични пипети 50 мкл.
1) Кратко описание

Автоматични пипети 50 мкл.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

66.Автоматични пипети 50 мкл.;брой;2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Фиксатор за изготвяне на натривки
1) Кратко описание

Фиксатор за изготвяне на натривки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

67.Фиксатор за изготвяне на натривки;литър; 2;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Папенхайм боя за изготвяне на натривки
1) Кратко описание

Папенхайм боя за изготвяне на натривки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

68.Папенхайм боя за изготвяне на натривки-литър;5;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
937.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Бар код стикери за информационна система/ролка
1) Кратко описание

Бар код стикери за информационна система/ролка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696500, 33696000

Описание:

Лабораторни реактиви
Реактиви и контрастни вещества

3) Количество или обем

69.Бар код стикери за информационна система/ролка;брой;1000;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
600 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Натриев хлорид за обратна осмоза на дейонизаторна система
1) Кратко описание

Натриев хлорид за обратна осмоза на дейонизаторна система

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

70.Натриев хлорид за обратна осмоза на дейонизаторна система;кг;40;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
400 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх
1) Кратко описание

Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

71.Автоматичен есмарх / Бинт на есмарх;брой;20;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
120 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Консуматив за планиране на лъчелечение
1) Кратко описание

Консуматив за планиране на лъчелечение

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

72.Консуматив за планиране на лъчелечение: 72.1.Рентген-контраст маркери (топчета)-опаковка;5; 72.2.Маркер за очертаване по кожата;брой;20;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
990 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/
1) Кратко описание

Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

73.Кръвно-газов анализатор Siemens Rapidlab-248 /затворена система/ /оферта за цялата обособена позиция/: 73,1.Бъркалки за капилярки-брой;100; 73.2.Депротенизиращ разтвор –10Х 2 мл;опаковка;5; 73.3.Държач за входна игла ;брой;10; 73.4.Калибриращ газ, бутилка-брой;3; 73.5.Капачки за капилярки-брой;100 ; 73.6.Касета за референтен електрод-брой;5; 73.7.Кит оринг-брой;5; 73.8.Кит шлаухи за шише-брой;5; 73.9.Контрол рапид QC – ниво 1 – 30амр. х 2,5мл;опаковка;2; 73.10.Контрол рапид QC – ниво 2 – 30амр. Х 2,5мл;опаковка;2; 73.11.Контрол рапид QC – ниво 3 – 30амр. Х 2,5мл;опаковка;2; 73.12.Мандрен за почистване на съсираци;брой;5; 73.13.Миещ и кондициониращ пакет – 4 Х 450мл - RL- 248;опаковка;15; 73.14.Пълнещ разтвор за референтен електрод – 4 Х 5мл - RL-348/248;опаковка;5; 73.15.Кондиционизиращ разтвор –5Х2мл ;опаковка;5; 73.16.Пълнещ разтвор за Ph- електрод – 3 Х 3мл RL-348/248;опаковка;5; 73.17.Референтен електрод;брой;3; 73.18.Референтен електрод с касета;брой;3; 73.19.Слоуп газ,бутилка;брой;3; 73.20.Терморолки;брой;30; 73.21.PCO2 електрод;брой; 3; 73.22.Ph- електрод;брой;3; 73.23.PO2 електрод ;брой;3; 73.24.Буфери 6,8/7,3 – 4Х90мл/4Х370мл RL- 248;опаковка;15;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
37796.42 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Анализатор Cobas 6000 /затворена система/ /оферта за цялата група/
1) Кратко описание

Анализатор Cobas 6000 /затворена система/ /оферта за цялата група/

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33696000, 33696500

Описание:

Реактиви и контрастни вещества
Лабораторни реактиви

3) Количество или обем

Анализатор Cobas 6000 /затворена система/ /оферта за цялата група/: 74.1.Anti-TG Gen. 4;опаковка;2;74.2.Anti-TPO Gen. 4;опаковка;2;74.3.FT3 Gen. 3;опаковка;3; 74.4.FT4Gen.2;опаковка;3;74.5.TSH;опаковка;4;74.6.CK-MBGen.4 ;опаковка; 3; 74.7. Myoglobin; опаковка; 2; 74.8.pro BNP Gen. 2 STAT (cobas e 601 modules only);опаковка;2;74.9.Troponin I ;опаковка;2;74,10.Troponin T hs;опаковка;2;74.11.C-Peptide;опаковка;2;74.12.HCG + beta II; опаковка;10;74.13.Insulin-опаковка;2;74.14.AFP Gen. 1.1 Small;опаковка;8;74.15.CA 125 II;опаковка;11;74.16.CA 15-3 II;опаковка;16;74.17.CA 19-9;опаковка;11;74.18.CA72-4;опаковка;2;74.19.CEASmall;опаковка;11;74.20.Cyfra 21-1;опаковка; 3; 74.21. FreePSAGen.; 2;опаковка;8; 74.22.HE4;опаковка;10;74.23.proGRP;опаковка;2; 74.24.SCC;опаковка;5; 74.25.Total PSA Gen. 2.1 Small ;опаковка;11;74.26.Ferritin Gen. 2 Small;опаковка;3; 74.27.PTH;опаковка;1;74.28.Anti-CCP;опаковка;2;74.29.Anti-HAV Gen. 2;опаковка;2;74.30.Anti-HAVIgM;опаковка;2;74.31.Anti-HBc;опаковка;2;74.32.Anti-HBs; опаковка;2;74.33.Anti-HCV II;опаковка;2;74.34.HBsAg Gen. 2;опаковка;2;74.35.HIV combi PT;опаковка;2;74.36.MultiAssay Diluent;2 x 18 ml;2;74.37.Universal Diluent Small;2 x 16 ml;4;74.38.Diluent Hepatitis A;2 x 15 ml;2;74.39.BlankCell;2 x 50 ml;2;74.40.Cell Check;опаковка;4;74.41.SAP Test;опаковка;2;74.42.ProCell M;2 x 2 L;22;74.43.CleanCell M;2 x 2 L;22;74.44.Assay Tip/Cup Elecsys ModularE170;48 x 84 tips/cups incl. 8 WL;7;74.45.PreClean M;5 x 600 ml;7;74.46.Probe Wash M ;12 x 70 ml;4;74.47.SYSCLEAN-ADAPTER M;2 бр;1;74.48.PC/CC-CUPS;12 бр;9;74.49.SAMPLE PIPETTOR PROBE e 601/E 170;1 бр;1;74.50.MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0;1бр;2;74.51.PreciControl Anti-CCP;4 x 2.0 ml;2;74.52.PreciControl Anti-HAV Gen. 2;4 x 4.0 ml;2;74.53.PreciControl Anti-HAV IgM ;16 x 0.67 ml;3;74.54.PreciControl Anti-HBc ;16 x 1.3 ml;2;74.55.PreciControl Anti-HBs ;16 x 1.3 ml;2;74.56.PreciControl Anti-HCV ;16 x 1.3 ml;2;74.57.PreciControl Cardiac Gen. 4 ;4 x 2.0 ml;6;74.58.PreciControl HBsAg Gen. 2;16 x 1.3 ml;2; 74.59.PreciControl HE-4;4 x 1.0 ml;5;74.60.PreciControl HIV;6 x 2.0 ml;4;74.61.PreciControl Lung Cancer;4 x 2.0 ml;4;74.62.PreciControl MultiMarker ;4 x 2.0 ml;4;74.63.PreciControl Pro GRP;4 x 1.0 ml;4;74.64.PreciControl Thyro AB Gen. 2 ;4 x 2.0 ml;6;74.65.PreciControl Thyro Sensitive;4 x 2.0 ml;3;74.66.PreciControl Troponin;4 x 2.0 ml;4;74.67.PreciControl TSH;4 x 2.0 ml;8;74.68.PreciControl Tumormarker ;4 x 3.0 ml;6;74.69.PreciControl Universal Gen. 2;4 x 3.0 ml;6; 74.70.PreciControl Varia ;4 x 2.0 ml ;5;74.71.AFP CS Gen. 2.1;4 x 1.0 ml;4;74.72.Anti-TPO CS ;4 x 1.5 ml ;4;74.73.Anti-Tg CS;4 x 1.5 ml;4;74.74.CA 125 Gen. 2 CS ;4 x 1.0 ml;4;74.75.CA 15-3 II CS;4 x 1.0 ml;4;74.76.CA 19-9 CS;4 x 1.0 ml;4;74.77.CA 72-4 CS;4 x 1.0 ml;2;74.78.CEA CS Gen. 2;4 x 1.0 ml;4;74.79.CK-MB CS Gen.4;4 x 1.0 ml;4;74.80.C-Peptide CS;4 x 1.0 ml;4;74.81.Cyfra 21-1 CS Gen. 2 ;4 x 1.0 ml;4;74.82.Ferritin CS Gen. 2;4 x 1.0 ml;4;74.83.free PSA CS Gen. 2 ;4 x 1.0 ml;4;74.84. FT3 Gen.3 CS;4 x 1.0 ml;4;74.85. FT4 Gen.2 CS;4 x 1.0 ml;4;74.86. HCG + beta II CS;4 x 1.0 ml;4;74.87. HE4 CS;4 x 1.0 ml;2;74.88. Insulin CS;4 x 1.0 ml;4;74.89. Myoglobin CS;4 x 1.0 ml;2;74.90. proBNP Gen.2 STAT CS;4 x 1.0 ml;4;74.91. PTH CS;4 x 1.0 ml;2;74.92. SCC CS;4 x 1.0 ml;3;74.93.total PSA CS Gen. 2.1;4 x 1.0 ml;4;74.94.Troponin I CS;4 x 1.0 ml;2;74.95.Troponin T hs CS;4 x 1.0 ml;1;74.96.TSH CS Gen. 2;4 x 1.3 ml;4;74.97.CalSet proGRP;4 x 1.0 ml;2;74.98.Alanine Aminotransferase acc. to IFCC (ALTL);опаковка;72;74.99.Alkaline Phosphatase IFCC Gen. 2 Large (ALP);опаковка;39;74.100.Amylase Gen. 2 (AMYL);опаковка;17;74.10.Amylase-Pancreatic (AMY-P);опаковка;16;74.102.Aspartate Aminotransferase acc. to IFCC (ASTL); опаковка; 72; 74.103.Creatine Kinase (CKL);опаковка;18;74.104.Creatine Kinase-MB (CKMBL);опаковка;15; 74.105.Lactate Dehydrogenase optimized (LDHL);опаковка;88;74.106.Lipase colorimetric (LIPC);опаковка;13;74.107.-Glutamyltransferase Gen. 2 (GGT);опаковка;40;

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
535320.5 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

74.108 Albumin Bromcresol Green Gen. 2 (ALB) опаковка 44 74.109 Bilirubin Direct Gen. 2 (BIL-D2) опаковка 28 74.110 Bilirubin Total Gen. 3 опаковка 57 74.111 Calcium Gen. 2 (CA2) опаковка 26 74.112 Cholesterol Gen. 2 (CHOL) опаковка 38 74.113 Creatinine Jaff Gen. 2 (CREA-J) опаковка 27 74.114 Glucose HK Gen. 3 (GLUC3) опаковка 22 74.115 HDL-Cholesterol Gen. 3 (HDLC3) опаковка 29 74.116 Iron Gen. 2 (IRON) опаковка 35 74.117 LDL- Cholesterol Gen. 3 (LDLC3) опаковка 36 74.118 Magnesium Gen. 2 (MG) опаковка 13 74.119 Phosphor Gen. 2 (PHOS) опаковка 23 74.120 Total Protein Gen. 2 (TP) опаковка 88 74.121 Triglycerides (TRIGL) опаковка 25 74.122 Unsaturated Iron-Binding Capacity (UIBC) опаковка 46 74.123 Urea (UREA) опаковка 23 74.124 Uric Acid Gen. 2 (UA) опаковка 33 74.125 Albumin Immunoturbidimetric Gen. 2 (ALB-T) опаковка 15 74.126 Antistreptolysin O (ASLO) опаковка 4 74.127 b2-Microglobulin (B2MG) опаковка 3 74.128 Ceruloplasmin (CERU) опаковка 6 74.129 C-Reactive Protein Gen. 3 (CRP) опаковка 17 74.130 C-Reactive Protein high-sensitive (CRPHS) опаковка 7 74.131 Ferritin Gen. 4 (FERR) опаковка 4 74.132 Hemoglobin A1c Gen. 3 (HBA1C) опаковка 9 74.133 Homocysteine (HCY) опаковка 2 74.134 Copper опаковка 10 74.135 Immunglobulin A Gen. 2 (IGA) опаковка 5 74.136 Immunglobulin G Gen. 2 (IGG) опаковка 5 74.137 Immunglobulin M Gen. 2 (IGM) опаковка 5 74.138 Myoglobin Gen. 2 (MYO) опаковка 2 74.139 Rheumatoid Factors II (RF-II) опаковка 6 74.140 Cartridge Potassium (K) брой 6 74.141 Cartridge Sodium (NA) брой 6 74.142 Cartridge Chloride (CL) брой 6 74.143 Reference electrode брой 2 74.144 ISE Diluent Gen. 2 5 x 300 ml 9 74.145 ISE Internal Standard Gen. 2 5 x 600 ml 14 74.146 ISE cleaning solution Sys Clean 5 x 100 ml 1 74.147 ISE Reference Electrolyte Solution 5 x 300 ml 6 74.148 ISE Compensator 10 x 1 ml 9 74.149 ISE Standard low 10 x 3 ml 5 74.150 ISE Standard high 10 x 3 ml 5 74.151 Activator (Conditioning probes and ISE) 9 x 12 ml 5 74.152 Internal Standard Insert – ISE 20 pieces 4 74.153 SMS 41.2 ml 31 74.154 NaOH-D, cobas c 58.7 ml 55 74.155 NACl 9% Diluent 39.2 ml 19 74.156 NaOH-D/Basic Wash – Cell Detergent 1 2 x 1.8 l 25 74.157 Acid wash solution – Cell Detergent 2 2 x 2 l 4 74.158 Sample Probe Cleaner 1 12 x 59.5 ml 1 74.159 Hitergent 12 x 59 ml 5 74.160 HBA1c haemolyzing reagent (A1CD2) – whole application 44 ml 4 74.161 GLUC2 Hemolyzing Reagent Gen. 2 – hemolysate application 1000 ml 4 74.162 cobas sample cups бр 2 74.163 Sample cup micro 13/16 бр 4 74.164 Reaction cell sets for cobas c 501 3 x 8 segments 4 74.165 Halogen lamp бр 4 74.166 Calibrator f.a.s. 12 x 3 ml 2 74.167 Calibrator f.a.s. LIPIDS 3 x 1 ml 3 74.168 Calibrator f.a.s. CK-MB 3 x 1 ml 3 74.169 Calibrator f.a.s. PROTEIN 5 x 1 ml 3 74.170 Calibrator f.a.s. PAC 3 x 1 ml 5 74.171 Calibrator f.a.s. P URINE/CSF 5 x 1 ml 3 74.172 Calibrator f.a.s. MYOGLOBIN 3 x 1 ml 3 74.173 Calibrator f.a.s. HbA1c 3 x 1 ml 3 74.174 Fe Standard, cobas c311/501 1 x 75 mL 3 74.175 Preciset RF 5 x 1 ml 2 74.176 Homocysteine Calibrator Kit 2 x 3 mL 2 74.177 PreciControl Clinchem 1 20 x 5 ml 3 74.178.PreciControl Clinchem 2 20 x 5 ml 3 74.179.Precinorm P urine/CSF 4 x 3 ml 5 74.180.Precipath P urine/CSF 4 x 3 ml 5 74.181.PreciControl HbA1c norm 4 x 1 ml 4 74.182.PreciControl HbA1c path 4 x 1 ml 4 74.183.RF control set 4 x 1 ml (2 levels) 6 74.184.Homocysteine Control Kit 2 x 2 x 3 mL 3 74.185.b2-Microglobulin Control Set 4 x 1 ml (2 levels) 3 74.186.Methotrexate ARK опаковка 2