Версия за печат

00338-2016-0006

BG-Разград:

РЕШЕНИЕ

Номер: ЗОП №10 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Иванка Белева и Виргиния Станкова, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618178; 084 618171, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: гл.кп. в отдел ИД и ст.юрисконсулт -общ.поръчки в дирекция ПНО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413pxWU1504079.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

С реализиране на проекта ще се предотвратят честите аварии в част от ж.к.„Орел” и свързаното с тях периодично разкопаване на улиците в част от ж.к.„Орел”. Ще се осигури и снабдяване на населението с адекватно количество и качество питейна вода в част от ж.к.„Орел”, както и ще се намалят загубите на вода от честите аварии и скрити течове по водопроводите в част от ж.к.„Орел”. Ж.к.”Орел” е разположен в най-южната част на гр.Разград, източно от ул.”Добровска” и южно от улици „Борис Йончев” и „Никола Пенев”. Застрояването в комплекса се състои от жилищни блокове с височина на застрояване от 4 до 8 етажа, гаражи, обществени и обслужващи сгради ниско застрояване до 2 етажа (търговски обекти, детски градини, училище). Денивелацията на ж.к.”Орел” е 54м. Територията на жилищния квартал е благоустроена. На територията на квартала има следната подземна инфраструктура: водопроводи; канализация; газопроводи; топлопроводи; ел.кабели; кабелни канали с монтирани в тях телефонни и оптични кабели. На територията на ж.к.”Орел” е обособена водоснабдителна зона „Орел 1”. Зоната се захранва с вода от НВ „Големия юг”. Няма резервно захранване. Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Водопроводната мрежа е изградена изцяло от етернитови тръби DN 80-200 мм, а СВО са изпълнени от поцинковани и полиетиленови тръби. В по-голямата си част зоната е сключена, но поради многобройните аварии е разделена на под-зони чрез затворени спирателни кранове. На входа на най-ниско разположената под-зона е изградена шахта с редуцир вентил. Водопроводите са амортизирани, което често води до скрити аварии и загуби на вода. Многократните аварии са причина за прекъсване на водоподаването и до нарушаване на асфалтовата настилка. Отстраняването на авариите е свързано с големи загуби на вода. Северно от зона „Орел 1” са обособени водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Застрояването в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоните се захранват с вода от зона „Орел 1”. Имат изградени зонови шахти с водомер, редуцир вентил и спирателна арматура. Западно от зона „Орел 1” е обособена водоснабдителна зона „Висока”. Застрояването в тези зони е основно от жилищни сгради до 3 етажа. Зоната се захранва с вода от НВ „4 000 m3”. Има изградена зонова шахта с водомер и спирателна арматура. Проектната разработка включва реконструкция на част от водопроводната мрежа, площадковите водопроводи и СВО във водоснабдителна зона „Орел 1. По улиците, разделящи водоснабдителни зони „Орел 1”, „Орел 2”, „Орел 3” и „Висока” има дублиращи водопроводи от съседни зони, които също са предвидени за реконструкция. Подробно описание на улиците, включени в обхвата на зоните, е дадено в обяснителната записка на одобрения инвестиционен проект, неразделна част от настоящата техническа спецификация. С реализацията на настоящия проект ще се постигне оформяне на водоснабдителна зона „Орел 1” съгласно идейния проект, като се запазват съществуващите водоснабдителни зони „Орел 2” и „Орел 3”. Същевременно зона „Орел 1” се разделя на три зони: „Орел 1 запад”, „Орел 1 средна” и „Орел 1 изток”. С обособяването на тези три зони се оптимизира налягането в кв.”Орел”. Водоподаването към зони „Орел 1 запад”, „Орел 1 средна”, „Орел 1 изток”, „Орел 2” и „Орел 3”, се запазва от НВ „Големия юг”. На вход на зона „Орел 1 запад” се запазва изградената водомерна шахта „Орел”, като монтираният в шахтата водомер измерва подадените водни количества за всички зони. Подробно описание на обекта, проектното решение, технологията на изпълнение, спецификация на материали и детайли (където е приложимо) са дадени в проекта за реконструкция на водопроводи в жк Орел, гр. Разград във фаза „Техническа“, който Изпълнителят трябва стриктно да спазва. Одобреният инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж са неразделна част от Техническата спецификация.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 16, ал.1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки, възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура, гарантира в най-голяма степен прозрачността на избора и разходването на финансовите средства и публичността по възлагането на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисията за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpс.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Д-р Валентин Стефанов Василев
Длъжност: Кмет на Община Разград