00022-2016-0015

BG-Асеновград: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, пл.Академик Николай Хайтов № 9, За: инж. Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: пл. Акад. Николай Хайтов № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com..

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414lgkT511207.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, включващо изпълнение на следните дейности: Дейност 1. Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс) и анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците. Дейност 2. Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Дейност 3. Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура. Дейност 4. Изработване на документи, свързани с управлението на компоста - план за използване на получения краен продукт – компост, схема за контрол качеството на компоста и на план за третиране на остатъчния отпадък. Дейност 5. Изготвяне на анализ разходи-ползи. Дейност 6. Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на проектното предложение. Дейност 7. Оказване на експертна помощ за подготовка на формуляр за кандидатстване по ОПОС и други релевантни документи. Дейност 8. Подготовка на тръжни документи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71356200, 71620000, 79320000, 71311000

Описание:

Услуги по оказване на техническа помощ
Услуги, свързани с анализи
Услуги по изследване на общественото мнение
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на обществената поръчка следва да бъде подготвено проектно предложение за кандидатстване по процедураза подбор на проекти „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Прогнозна стойност без ДДС
252000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в размер на 2000,00лв. Участникът избира сам формата на гаранция. При избора на гаранция за участие – парична сума, тя следва да се внесе в касата на общината или по банков път на следната банкова сметка: Община Асеновград: „Инвестбанк” АД IBAN: BG54IORT73753304000003 BIC: IORTBGSF. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато се представя банкова гаранция, същата следва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 180 (сто и осемдесет) дни от датата, посочена за дата на получаване на офертата, а условията за задържането и усвояването й, записани в нея, следва да бъдат съобразени с чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността му без ДДС.Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Асеновград „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцята за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената за изпълнение на услугата, предмет на договора се изплаща на изпълнителя, съобразно условията посочени в проекто-договора, неразделна част от документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед на предоставената му в чл. 25, ал.3, т. 2 от ЗОП правна възможност, няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител е обединение от физически и/ или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник, за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл. 47, ал.1, ал.2, т.1, 2а, 5 и ал.5 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика. Плик № 1 „Документи за подбор”, в който се поставят следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (пликове 1, 2 и 3), подписан от участника. 2. Представяне на участника, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; б) адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; в) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя от лицата, които представляват участника, съобразено с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по букви „а“, „б“ и „в“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.3. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума, за сумата от 2000,00 лв. (две хиляди лева). 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване/неползване на подизпълнители. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнението на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларацията за съгласие за участие като подизпълнител, която също се представя в плик №1. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП. 8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). 9. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50, ал. 1 от ЗОП. 10. Доказателства за техническите възможности и/или квалификацията на участника по чл. 51 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя Техническото предложение, съставено в съответствие с изискванията на Техническата спецификация. Плик № 3 „Предлагана цена”, в който се поставя Ценовото предложение, в което се посочва предлаганата обща цена за цялостно изпълнение на поръчката в лева без ДДС и с ДДС.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи Удостоверение от банка (за наличен финансов ресурс) и/или годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът може да не представи годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за икономическо и финансово състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен посочените документи, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: Участникът трябва да докаже наличие на финансов ресурс, необходим за изпълнение на поръчката в размер на 100 000 (сто хиляди) лв.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът следва да представи 1. Списък-декларация на услугите (Приложение №10), които са еднакви или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ведно с доказателства за извършената услуга, представени под формата на заверени от участника копия на удостоверения / еквивалентни документи, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга. 2. Списък-декларация на експертите (Приложение №11), които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, в който се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в екипа от експерти на участника. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен посочените документи, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: 1.Участникът, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение), трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 услуга, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка. *Под услуги, сходни с предмета на поръчката се считат: изготвяне на прединвестиционно проучване за инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци и/или за подготовка на инвестиционно проектно предложение за управление на отпадъци. 2. Участникът следва да осигури експерти, квалифицирани за изпълнение на поръчката, както следва: • Ръководител на проекта Квалификация: Висше образование „Инженерни науки“ или „Икономика“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Общ професионален и специфичен опит: общ професионален опит по съответната специалност - минимум 5 години; специфичен опит на ръководна позиция (ръководител или еквивалент) в изпълнението на един проект/договор за услуги за подготовка на инвестиционен/и проект/и в сектор битови отпадъци и/или за координация/техническа помощ при изпълнението на инвестиционен/и проект/и в сектор битови отпадъци. • Финансист Квалификация: Висше образование „Финанси“ и/или „Икономика“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; Общ професионален и специфичен опит: - професионален опит по съответната специалност - минимум 3 (три) години - специфичен опит в изготвянето на минимум един финансов анализ и/или анализ „разходи – ползи“. • Експерт „Инсталации за третиране на битови отпадъци“ Квалификация - Висше образование „Инженерни науки“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; Общ професионален и специфичен опит: - професионален опит по съответната специалност - минимум 3 (три) години - специфичен опит в областта на проектирането и/или строителството и/или експлоатацията на инсталации за третиране на битови отпадъци - минимум 3 (три) години. • Експерт „Управление на отпадъците“ Квалификация - Висше образование – „Икономика“ или „Инженерни науки“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; Общ професионален и специфичен опит: - професионален опит по съответната специалност - минимум 3 (три) години. - специфичен опит в разработването на една програма и/или план за управление на отпадъци, в т.ч. битови отпадъци и/или изготвяне на едно прединвестиционно проучване за битови отпадъци и/или управление на системи за управление на битови отпадъци. • Експерт „Подготовка на проекти“ Квалификация: Висше образование - „Икономика”, „Инженерни науки“, „Финанси“, „Право“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. Общ професионален и специфичен опит: - професионален опит по съответната специалност - минимум 3 (три) години, - специфичен опит - участие в един проект/договор за подготовка на инвестиционен проект за кандидатстване по донорски програми, в рамките на които експертът е подготвял и формуляр за кандидатстване или еквивалент на формуляр за кандидатстване.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател 1: Оценка на техническото, със следните подпоказатели: ТП1 Програма за осъществяване целите на предмета на поръчката - 30т.; ТП2-Организация на работата за изпълнение на поръчката-25т.; ТП3-Предложение за управление на риска при изпълнение на поръчката-15т. ; тежест: 70
Показател: Показател 2: Оценка на ценовото предложение; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на община Асеновград, гр. Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов" №9, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата, посочени в чл. 68, ал. 3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

VI.3) Допълнителна информация

Желаещите да получат Документация за участие в обществената поръчка, могат да направят това, като я изтеглят от официалния сайт на Община Асеновград - www.assenovgrad.com - "Профил на купувача" - "Обществени поръчки". Получаването на документацията по настоящата обществена поръчка не е обвързано с плащане или регистрация. Възложителят ще публикува разяснения по документацията в официалния сайт на общината - www.assenovgrad.com - "Профил на купувача", "Обществени поръчки". Възложителят ще обяви датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите оферти на официалния сайт на общината - най-малко два работни дни преди отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ