00601-2016-0007

BG-гр.Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-239 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. Св.св.Кирил и Методий №39, За: Пепа Герашка Директор Дирекция ОССИКИ, Р. България 5855, гр.Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополияул. Св.св.Кирил и Методий №39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.com..

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414Xuwb808251.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Община Долна Митрополия ще проведе открита процедура съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обекти, собственост на община Долна Митрополия по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции“ В поръчката са включени следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Реконструкция на общински пътища № PVN 1020 с. Славовица / ІІ -11/ Гиген - Искър - Граница общ. ( Гулянци - Долна Митрополия ) - Славовица - / ІІІ - 3004 /; № PVN 1045 с. Горна - Долна / ІІІ - 118 / Долна Митрополия - Горна Митрополия / РVN 1047/ и № PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/Победа - Тръстеник/ ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия; Обособена позиция №2:„Реконструкция и обновяване на съществуващи стадиони в град Тръстеник, град Долна Митрополия, село Горна Митрополия и село Комарево“; Пълна информация относно предмета на поръчката по обособени позиции, в това число цели и обхват на проектите, съществуващо положение, изисквания към проектите: общи изисквания, проектни части и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП Община Долна Митрополия обявява открита процедура. Услугата е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Долна Митрополия.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Пооля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на Община Долна Митрополия