00338-2016-0003

BG-Разград: 16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

ОБЩИНА РАЗГРАД, гр.Разград, община Разград, област Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Недим Тахиров - директор на Дирекция ПОС и Станислава Русева - гл.юрисконсулт - ОП в Дирекция ПНО, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618220; 084 618261, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Място/места за контакт: Дирекция ПОС и Дирекция ПНО в Община Разград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.razgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414aPVD1540815.

Електронен достъп до информация: www.razgrad.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505910

ОБЩИНА РАЗГРАД, гр.Разград, община Разград, област Разград, бул.Бели Лом № 37А, За: Пламена Тодорова и Силвия Янева, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618213

Място/места за контакт: деловодство на Община Разград

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 16 (16 - Услуги по събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, включително канализационни води; санитарни и почистващи услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Дейностите, обект на поръчката, ще се изпълняват на територията на всички населени места в община Разград. Това включва град Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец.
Код NUTS: BG324
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по: "Събиране и транспортиране на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено ползване на територията на гр.Разград и населените места на община Разград". В предмета на обществената поръчка са обхванати териториите за обществено ползване в гр.Разград и селата Балкански, Благоево, Гецово, Дряновец, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Недоклан, Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Просторно, Радинград, Раковски, Стражец, Топчии, Ушинци, Черковна и Ясеновец в границите, установени в Общия градоустройствен план на гр.Разград и регулационните планове на посочените села, включващи всички жилищни и промишлени територии. В зависимост от честотата за изпълнение на услугите по предмета на обществената поръчка, териториалния обхват на поръчката се разделя на 5 /пет/ зони, описани подробно в Раздел втори на документацията на обществената поръчка - "Техническа спецификация и описание на предмета на поръчката".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

90511000, 90513000, 90610000, 90620000, 90630000

Описание:

Услуги по събиране на битови отпадъци
Услуги по превозване на отпадъци
Услуги, свързани с почистване и метене на улици
Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 3 500 000 лв. /три милиона и петстотин хиляди лева/ без вкл.ДДС.

Стойност, без да се включва ДДС
3500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. Възложителят определя размера на гаранцията за участие в абсолютна сума, в размер не повече от 1 на сто от прогнозната стойност на поръчката без ДДС, в съответствие с разпоредбата на чл.59, ал.2 от ЗОП - 30 000.00 лв. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение, като гаранциите се представят под формата на парична сума или банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: - Оригинал на Банкова гаранция за участие; - Копие на Документ за внесена гаранция под формата на парична сума, удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие, в който изрично е посочен предмета на поръчката, внесена по следната сметка на възложителя: IBAN: BG63SOMB91303358628200, BIC CODE: SOMBBGSF при Общинска банка АД, Финансов Център Разград. - Копие на Документ, удостоверяващ внесена гаранция за участие по касов път, в който изрично е посочен предмета на обществената поръчка, внесена на касата на Община Разград, находяща се в административната сграда на общината на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.4, ст.403. Задържане, усвояване и освобождаване на внесената гаранция за участие - съгласно разпоредбите на чл.61 и чл.62 от ЗОП. В хипотезата на чл.62а от ЗОП, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие. Всички разходи, свързани с гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на поръчката, са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати съответните такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че техният размер да не бъде по - малък от определените в настоящия раздел размери. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията за участие, са за сметка на възложителя. Участник, който не представи гаранция за участие, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписване на договора, гаранция за изпълнението му в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката без вкл.ДДС. Договор за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди избрания изпълнител да представи гаранция за изпълнение. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми: - Оригинал на банкова гаранция за изпълнение , в която изрично следва да бъде записано, че: същата е безусловна и неотменима; е в полза на възложителя; е със срок на валидност най - малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; - Документ /оригинал или копие/ , удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение . .. продължава в Раздел Допълнителна информация

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на дейностите предмет на поръчката се осигурява от приходи такса "битови отпадъци". Финансирането на тези дейности и плащането по договора за изпълнение на обществената поръчка, ще се осъществява в рамките на приетата съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ от Общински съвет Разград план - сметка за всяка календарна година от действието на договора. Възложителят заплаща на изпълнителя стойността на конкретно извършената работа за изтекъл период от един месец по приетите единични цени на услугите, съгласно ценовата оферта на изпълнителя, неразделна част от договора и представяне на протокол за пълно и качествено изпълнение на дейностите по договора. Всички плащания по изпълнението на обществената поръчка ще се извършват по банков път, в български лева и в съответствие с клаузите по проекта на договор, елемент от съдържанието на документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Обединението на физически и/или юридически лица има качеството на "участник" в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. Когато участник, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице. Задължителен елемент от съдържанието на офертата, при участници - обединения, е представяне на копие на договора за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение - чл.49, ал.1 от ППЗОП. Съгласно ал.2 от цитираната разпоредба - в случаите по ал.1, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1.Възложителят предвижда отстраняване на участник при наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 2, т.1 от ЗОП. Настоящето отбелязване е в съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от ЗОП. 2. В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 8 от ЗОП за подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал.1 и ал. 5 на цитираната разпоредба от ЗОП, което изключва посочените в Обявлението изисквания по ал. 2 по отношение на подизпълнителите. 3.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП. При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на тези обстоятелства с декларацията по чл. 47, ал.9 - аналогия разпоредбата на чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗОП. 4.С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители - чл.56, ал.2 от ЗОП. 5.Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник: - който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП; - за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 от ЗОП; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; - който е представил самостоятелна оферта и същевременно е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг Участник и/или участва като партньор/член в обединение; - не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП; - който не отговаря на минималните изисквания, посочени в настоящата документация, за технически възможности и/или квалификация на участниците за изпълнение на обществената поръчка; - при настъпване на хипотезата на чл.58, ал.3 от ЗОП; - при настъпване на хипотезата на чл.62а от ЗОП; - при настъпване на хипотезата на чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл.4, в случаите по чл.3, т.8 от същия закон; - когато комисията за провеждане на процедурата установи, че декларацията по чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП е с невярно съдържание, отстранява от процедурата всички участници, които са свързани лица или свързани предприятия – аналогия с разпоредбата на чл.24а, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, както и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на обявените с документацията на обществената поръчка условия. Възложителят няма право да изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта за участие в процедурата. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, с посочен върху плика адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа 3 /три/ отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите и информацията по чл.56, ал.1, т.1-5, 8, 11-14 от ЗОП, а именно: 1. Оферта, изготвена в съответствие с приложен образец към документацията, в оригинал; 2.Представяне на участника /по образец, Приложение № 1/, което включва: 2.1.Посочване на единен идентификационен код /ЕИК/ по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл.електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2.2.Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП /по образец, Приложение № 2/, удостоверяваща липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.5 и посочените в обявлението изисквания по ал.2 на цитираната разпоредба и по чл.48, ал.2 относно липсата на обстоятелствата по ал.1, подписана от лицето или лицата, които представляват участника според документите му за регистрация. За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал.1 и ал.5 на чл.47 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице - документите по чл.56, ал.1, т.1, б."а" и "б" от ЗОП /Приложение № 1 и Приложение № 2/ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включени в обединението - чл.56, ал.3, т.1 от ЗОП; Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а представянето на участника /по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП/ се представя в официален превод; 3.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец, в оригинал; 4.Когато участникът в процедурата е обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5.Декларация от членовете на обединението за ангажираност към поръчката, по образец. 6.Документ за внесена гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 7.Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл.50 от ЗОП, посочени в Раздел III.2.2) на настоящото обявление ; 8.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника по чл.51 от ЗОП, посочени в Раздел III.2.3) на настоящото обявление; Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, доказателствата по чл.51 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документите по чл.56, ал.1, т.5 /док-ва за техн.възможности/ , които са на чужд език, се представят и в превод; 9.Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП, по образец; 10.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи, които ще се предложат на подизпълнители и предвидените под-ли, по образец от документацията .....продължава в Р-л "Допълн.информация"

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Удостоверение от банка за наличие на собствени финансови средства или кредитна линия, в съответствие с разпоредбата на чл.50, ал.1, т.1 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът в процедурата следва да има на разположение за срока на изпълнение на поръчката финансов ресурс в размер не по - малко от 1 000 000.00 лв. /един милион лева/.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, по образец от документацията. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата в съответствие с разпоредбата на чл.51, ал.4 от ЗОП. Участникът може да прилага или да се позовава на едно или повече от изброените в чл. 51, ал. 4 ЗОП доказателства. Приложените доказателства за изпълнение следва да са издадени след датата на приключване на съответната/ните услуга/и. 2.Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка, по образец от документацията. 3.Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност. 4.Копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност. При участник обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.5 от ЗОП /доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл.51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка/, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с крителиите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл.56, ал.1, т.5, които са на чужд език, се представят и в превод.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.Участникът да притежава опит в изпълнението на услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, като има успешно и качествено изпълнени и завършени минимум 2 /две/ услуги от сходен характер за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Навсякъде в документацията под "услуги сходни с предмета на обществената поръчка", следва да се разбира: - Услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, включващи минимум обслужването на 550 контейнера тип “Бобър” с обем 1,1 м3 ежедневно за всяка една от посочените услуги; - Услуги по лятно поддържане на улици и други места за обществено ползване, включващи минимум всяка една от изброените дейности: ръчно метене, механизирано метене със специализиран автомобил - автометачка, механизирано миене със специализиран автомобил – автоцистерна, като триторията на общата поддържана площ, трябва да е минимум 1300 дка. Изискването се прилага за всяка една от посочените услуги. - Услуги по зимно поддържане на улици и други места за обществено ползване, включващи поддържането на минимум площ от 60 км. улична мрежа. Изискването се прилага за всяка една от посочените услуги. За покриване на минималното изискване се взема предвид само услуга, която вече е изпълнена, а не в процес на изпълнение. 2.Участникът да има доказана осигуреност с основното техническо оборудване за изпълнение на поръчката, в добро техническо състояние, собствено, на лизинг или наето/предоставено за ползване, минимум както следва: Специализирана техника и машини: - Сметоизвозващи автомобили с вариопреса или с ротопреса за обслужване на съдове тип „Бобър” 1,1 м3 и кофи 110/240 л.. Сметосъбиращите автомобили трябва да са с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент – 4 бр. - Специализиран автомобил за извозване на едрогабаритни отпадъци, зелени отпадъци, клони и др. (самосвал) – 2 бр. с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент; - Специализиран автомобил за механизирано метене (автометачка) – 2 бр. с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент; - Специализирано превозно средство (малогабаритно комбинирано) за метене и снегопочистване на площади, тротоари и други пешеходни зони – 1 бр. - Специализиран автомобил за механизизрано миене (миячен автомобил) – 2 бр. с минимум европейски екологичен стандарт ЕВРО 5 или еквивалент; - Челен товарач – 1 бр. - Специализирани машини и/или автомобили за зимно поддържане - 20 /двадесет/ броя, от които 18 /осемнадесет/ броя оборудвани със снегоринни дъски, 1 /един/ брой оборудван със снегоринна дъска и уредба за лугиране и 1 /един/ брой оборудван със снегоринна дъска и уредба за опесъчаване; - 4 /четири/ броя малогабаритни самоходни снегорини; - Специализиран автомобил за измиване и дезинфекция на съдовете за отпадъци – 1 бр. Специализирано оборудване: - 200 /двеста/ броя нови /неупотребявани/ метални съдове за събиране на битови отпадъци тип „Бобър” от 1100 литра; - 40 /четиридесет/ броя нови /неупотребявани/ кошчета за отпадъци. 3.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност. 4.Участникът следва да има внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 с обхват сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци или друга еквивалентна дейност.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Работна програма - РП; тежест: 50
Показател: Срок за реакция при нужда от подмяна на дефектирал съд за смесени битови отпадъци - СР; тежест: 10
Показател: Предлагана цена - ПЦ; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
07.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
07.06.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.06.2016 г.  Час: 10:00
Място

Зала № 102 на административната сграда на Община Разград, на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на общ.администрация, в която се извършва отварянето, по смисъла на чл.68, ал.3 от ЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с нотариално заверено пълномощно, даващо право за това /оригинал или заверено от участника копие/, което след своето представяне се предава на възложителя и става неразделна част от документацията на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1.Продължение на т.III.1.1) "Изискуеми депозити и гаранции": на договора, в който изрично е посочен предмета на поръчката , внесена по следната сметка на възложителя: IBAN: BG63SOMB91303358628200, BIC CODE: SOMBBGSF при Общинска банка АД, Финансов Център Разград; - Документ /оригинал или копие/, удостоверяващ внесена гаранция по касов път за изпълнение на договора, в който изрично е посочен предмета на поръчката, внесена в касата на Община Разград , находяща се в адм.сграда на общината на адрес: гр.Разград 7200, бул."Бели Лом" № 37А, ет.4, ст.403. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковата гаранция за участие трябва да отговаря на следните изисквания: да е изписан точно и пълно предмета на обществената поръчка, да е учредена в полза на възложителя - Община Разград; да съдържа неотменимо и безусловно задължение на банката гарант да извърши плащане в срок до 3 /три/ работни дни при първо писмено искане от страна на възложителя; да има печат на банката, име и длъжност на лицето, което я е подписало; предвидената отговорност по гаранцията да е най - малко 60 дни след срока на изпълнение на договора. 2.Продължение на Раздел III.2.1) ...11.Декларация от всеки подизпълнител за съгласие за участие в поръчката, по образец; 12.Декларация за приемане на условията в проекта на договор на основание чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП, по образец; 13.Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП, по образец; 14.Декларация за наличие/отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, по образец;15.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП /по образец/; 16.Нотариално заверено пълномощно оригинал или заверено от участника копие/ относно лицето/ата упълномощени за подписване на съдържанието на офертата в случай, че същата не е подписана от законния представител на участника; II.Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение по образец и ако е приложимо - Декларация по чл.33,ал.4 от ЗОП, по образец; III.Плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника, по образец с приложени към него анализи и калкулации, доказващи формирането на единични цени /свободен текст/. Извън Плик № 3 с надпис "Предлагана цена" не трябва да е посочена и да се съдържа някаква информация от ценовите предложения на участниците.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Обжалването е регламентирано в Глава единадесета "Обжалване" на Закона за обществените поръчка /ЗОП/, като срока за подаване на жалба е определен в чл.120, ал.5 на ЗОП, включен в посочената по - горе глава единадесета. С разпоредбите на същия член са разписани и лицата, които могат да подават жалби.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

ОБЩИНА РАЗГРАД, гр.Разград, община Разград, област Разград, бул.Бели Лом № 37А, Република България 7200, Разград, Тел.: 084 618261, E-mail: kmet@razgrad.bg, Факс: 084 660090

Интернет адрес/и:

URL: www.razgrad.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ