00373-2016-0012

BG-Стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Тракийски Университет, Студентски град; Ректорат;, За: Страхил Илиев; Светлана Маркова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 042 664213, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414WRGE610872.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Тракийски университет - Стара Загора, ул. Армейска №11, За: Светлана Маркова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 664213, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Медицински факултет при Тракийски Университет Стара Загора

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Тракийски университет, Студентски град; Ректорат, За: Румяна Колева; Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699217; 042 699270, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Деловодство на Тракийски университет

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Образование

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Извършване на основен ремонт на обект „Покрив Учебно – Лабораторен Корпус“ на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора»

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Медицински факултет при Тракийски университет Стара Загора, находящ се на ул. „Армейска” 11
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка :„Изпълнение на мерки за енергоспестяване на Морфологичен блок и физкултурен салон на Медицински факултет при Тракийски университет находящ се в УПИ I ЗА ЗДРАВЕН КОМПЛЕКС от кв. 524 по плана на гр. Стара Загора с идентификатор на сградата 68850.502.497» включва: Изпълнение на мерки за енергоспастяване на Морфоблок на Медицински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора, подробно описани в приложената към документацията Количествена сметка, включващи: -Въвеждане на енергоспестяващо осветление;-Подмяна на дограма;-Топлинно изолиране на външни стени ;-Топлоизолация на покрив;-Топлоизолация на под;-Реконструкция на отоплителна инсталация; - Доставка и монтаж на ГРТ ново; - Доставка и монтаж на PVC кабелканал негорим с разделителна лайсна;- Доставка и монтаж на димов датчик; - Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа ПП 1; Изпълнение намерки за енергоспестяване на Физкултурен салон, подробно описани в приложената към документацията Количествена сметка, включващи:-Въвеждане на енергоспестяващо осветление;-Подмяна на дограма;-Топлинно изолиране на външни стени ;-Топлоизолация на покрив;-Реконструкция на отоплителна инсталация;- Доставка и монтаж на PVC кабелканал негорим с разделителна лайсна, - Доставка и полагане на кабел СВТ 5х16 мм2 ;- Доставка и монтаж на димов датчик ;- Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа ПП 1 ;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45321000, 45261100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Топлоизолационни строителни работи
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложени към документацията технически спесификации и количествени сметки. Прогнозна стойност на обществената поръчка е 81 666,67 лв. без ДДС (осемдесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст. без вкл. ДДС) съйответно 98 000,00 лв. с ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
81666.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 1. Гаранцията за участие е в размер на 817,24 лв. (осемстотин и седемнадесет лева и 24 стотинки) , съответстващ на 1% от стойността на поръчката. 2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие. В случай че участникът е обединение, като наредител по банкова гаранция, съответно вносител на паричната сума, може да е всеки от участниците в обединението. 3. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на банкова гаранция,тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, със срок на валидност минимум 180 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка, включително да е изписано за коя позиция се отнася. В банковата гаранция следва да са посочени условията, при които тя може да се усвои, а именно, ако участникът: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - определен е за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 4. Когато участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на парична сума, сумата се превежда по банков път с платежно нареждане, в което е изрично посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Възложителя по следната банкова сметка: IBAN: BG 70 UNCR 76303300000769; BIC: UNCRBGSF; банка: Уни Кредит Булбанк АД; град/клон/офис: Стара Загора; титуляр на сметката : Тракийски университет Стара Загора; 5. Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер. 6. Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя. II. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира, както следва: Предвидените за изпълнение мерки за енергоспестяване на сградата на Морфоблок и Физкултурен салон на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора, които ще бъдат финансирани със средства на НДЕФ. Предвидените за изпълнение мерки за демонтаж и монтаж на електрооборудване и пожароизвестяване за сградата на Морфобло и Физкултурен салон на Медцински факултет при Тракийски университет гр.Стара Загора се финансират със средства на Тракийски университет, Медицински факултет. Условията и сроковете за плащания по всички обособени позиции са посочени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка и Документацията за участие.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят с оглед предоставената му възможност в чл.25, ал.3,т.2 от ЗОП не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай че изчбраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: 1. Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 2. Който е обявен в несъстоятелност;3. Който се намира в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;4. Който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;5. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;6. Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 7. Който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;8.Който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение.9. При който лицата по чл. 47 ал. 4 от ЗОП са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;10. е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по см на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС. Участникът следва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи съобразно категорията на обекта, посочена от Възложителя в Документацията за участие, а именно за строежи минимум І група, ТРЕТА категория, както и да притежава удостоверение съгласно Закона за камарата на строителите, или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи от посочената група. Ако участникът е обединение, изискването се отнася до всеки член на обединението, ако се предвижда да извършва СМР.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик № 1 съдържащ:1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата Образец №1.1; 2.; Представяне на участника, съгласно Обр.№ 1.2, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от участника.; 3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Обр.№ 4);4. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;Договорът за обединение следва да съдържа клаузи, които да гарантират, че:- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.;5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума – в размер и съгласно условията, посочени в документацията за участие;6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:7. Доказателства за технически възможности и квалификация,: 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Обр.№ 5).9. Декларация по чл. 56, ал. т. 6 от ЗОП (Обр.№ 6), 10. Декларация за използване на подизпълнител/и (Обр.№ 7).11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Обр.№ 8) 12. Декларация за запознаване с условията на строителната площадка (Обр.№ 9).13. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Обр.№ 10) 14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Обр.№ 11).15.Удостоверение за вписване в ЦПРС за съответната категория строеж, съгласно Закона за камарата на строителите или Удостоверение да вписване в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз или еквивалентен документ на друга държава страна по споразумението за ЕИП – I група, трета категория.16. Валидна застрахователна полица или еквивалент за сключена „Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, при необходимост: Декларация за подновяване действието на застраховката – съгласно условията и изискванията, посочени в настоящата Документация за участие. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката":съдържащ:1. Подписано и подпечатано Техническо предложение - оригинал, Обр.№2 придружено със съответните приложения съгласно указанията, посочени в образеца. ;„Декларация за експлоатационни показатели” или декларация за съответствие, или сертификати, удостоверения и други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти за всички основни строителни продукти/материали и оборудване ;Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа междинни срокове за изпълнение на отделните дейности, планираните етапи за актуване, респ. междинни плащания изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации;2 Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП, Плик № 3 “Предлагана цена” съдържащ :1. Ценовото предложение на участника - Обр.№ 3;2. Количествено-стойностни сметки;3. Анализ на единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите , които са на чужд език, се представят и в превод. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра в своята оферта. В случай че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се представят документите само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, а съответствието с посочените минимални изисквания за икономическо финансово състояние, се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Минимални изисквания: Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на поръчката, а именно 40 833,33 лв.:
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 ЗОП - Обр.№ 12 към документацията. За посоченото изпълнено строителство в Списъка, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, участниците следва да представят в офертата едно или повече от посочените доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 2, букви „а“ – „в“ ЗОП, а именно:а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, илиб) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, илив) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; - Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство; Доказва се с представяне от участника на копие на посочените сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. 3. Списък на ръководния състав за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството. Списъкът следва да съдържа име, образование, професионален опит, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида на правоотношението на лицата с участника – трудово, гражданско или друго (за техническия ръководител на строежа (обекта) – трудовото правоотношение да е в съответствие с чл.163а, ал. 1 от ЗУТ) и наличие на разрешение за пребиваване (виза) и разрешение за работа, ако е приложимо; - документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицата – дипломи за завършено образование и придобита квалификация, трудови или граждански договори.
Минимални изисквания: 1.Участниците следва да са изпълнили еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство/минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „еднакво или сходно строителство“ следва да се разбира дейности по ремонт и укрепване на покривни конструкции. 2.Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: - Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство; - Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство; Това условие се прилага и когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. 3. Участникът трябва да предложи ръководен състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка, пряко ангажиран за изпълнението на строителството, а именно: - Ръководител обект/Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има минимум завършено образование съгласно изискванията на чл. 163а на ЗУТ или еквивалентно в случай на чуждестранен участник. б) има минимум 3 години професионален опит в областта на строителството. - Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да има минимум 3 (три) години опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на строително-монтажни работи; б) да има валиден към датата на подаване на офертата сертификат за преминат курс за контрол на качеството и/или документ, удостоверяващ, че лицето заема длъжност и/или са му възложени функции на отговорник по контрола на качеството.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 12 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата е платима единственно при поискване от участник, за получаването й на хартиен носител и може да бъде закупена всеки работен ден от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа или доставена по куриер за сметка на участника - след представено платежно нареждане, данни за фактура и адрес за ксореспонденция. Стойността на настоящата документация на хартиен носител е в размер 12,00 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, като сумата се заплаща в касата на Тракийски университет, находяща се в гр. Стара Загора, Студентски град, стая 223, срещу редовно издаден платежен документ или се превежда по банкова сметка на Тракийски университет гр. Стара Загора - УниКредит Булбанк АД гр. Стара Загора б.сметка BG 22 UNCR 7630 3100 1176 13, BIC UNCRBGSF. Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава на хартиен носител в Тракийски университет. Заинтересованите лица имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. Това може да стане в сградата на Тракийски университет – стая 223 от 8:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 16:00 часа, всеки работен ден. При поискване от заинтересовано лице документацията може да му бъде изпратена на хартиен носител в случай, че искането му е придружено с платежен документ за стойността на същата, както и необходимите данни за издаване на фактура и адрес за изпращане. Документацията се изпраща за сметка на лицето, отправило искането.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Заседателна Зала на Тракийски университет Стара Загора; Студентски град; Ректорат;

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

съгл. чл. 68, ал. 3 от ЗОП, отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Инвестиционна програма за климата чрез Националният доверителен екофонд (НДЕФ)

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят няма да сключи договор с избрания изпълнител, ако преди подписване на договора той не представи Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум І група, ТРЕТА категория; Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на следния адрес : Тракийски университет Стара Загора, жк Студентски град ; Ректорат.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайният срок за подаване на жалби се определя съгласно разпоредбите на чл. 120, ал. 5, т.1 от ЗОП, във връзка с чл. 120, ал. 5 от ЗОП- всяко заинтересовано лице може да подаде жалба в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП до КЗК с копие до Възложителя.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ