Версия за печат

00022-2016-0014

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: A-599 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов 9, За: инж.Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: инж.Атанас Тошев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411jPgZ415340.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Поради непредвидени обстоятелства възникна необходимост от допълнителни СМР на обект : "Ремонт ул."Възраждане"-подмяна на водопровод, с.Патриарх Евтимово", който е част от обществена поръчка възложена чрез открита процедура с предмет:„СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В ГР. АСЕНОВГРАД И КМЕТСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, СЪВМЕСТНО С ВиК”, публикувана в регистъра на обществени поръчки под преписка с №00022-2014-0006.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

След проведена Обществена поръчка за избор на изпълнител на 25.08.2014г. е сключен договор за строителство с фирма „Запрянови 03” ООД за изпълнение на обект: „СМР на улици в гр.Асеновград и кметства на територията на Община Асеновград, съвместно с ВиК”, включваща няколко подобекта, един от които е: „Ремонт на ул."Възраждане-подмяна на водопровод, с.Патриарх Евтимово” . Улица "Възраждане" в с. П.Евтимово се явява основна транспортна артерия за селото , която обслужва населението, предприятия и гробищния парк.При изпълнение на проекта е сменен водопровода и 45 бр. СКО, за които е предвидено асфалтиране. В процес на изпълнение на обекта се установи, че предвидените количества по позиции: натоварване, доставка и полагане с тръмбоване на трошено-каменна настилка с дебелина 15 см, грундиране основа, демонтаж на бордюр, доставка и полагане на бетонови бордюри 50/25/15 и доставка и полагане на асфалтобетон пътна смес 4 см са недостатъчни като количество за възстановяване на асфалтовата настилка. Необходимите допълнителни количества не могат технически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя. Същите са съществено необходими за експлоатацията на улицата.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно мотивите посочени по горе, договарянето, съобразено изцяло с одобрената от Възложителя количествена сметка за изпълнение на обекта на поръчката, ще се извърши със „ЗАПРЯНОВИ 03” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, бул. „Васил Левски” №5, ЕИК115816551.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Открита с решение №: А-1344 от 11.06.2014 г. 
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00022-2014-0006
Допълнителната/повторната услуга или строителство е на обща стойност:72397 BGN с ДДС 20%

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, София, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Емил Викторов Караиванов
Длъжност: Кмет на Община Асеновград