00140-2016-0008

BG-гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 123: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ихтиман, "Цар Освободител" 123, За: инж. Тони Кацаров, Република България 2050, гр. Ихтиман, ул. "Цар Освободител" 123, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Място/места за контакт: инж. Тони Кацаров

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=3&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“, финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: гр.Ихтиман
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Задачите по настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация и включват три основни дейности: А. Консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, включително подготовка на заявления за кандидатстване. Б. Правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности. В. Консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, включително заявки за плащане.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За Дейност 1:Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на Община Ихтиман за кандидатстване с проектно предложение„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“ - прогнозната стойност 78 570.00 лв. (седемдесет и осем хиляди и петстотин и седемдесет лева) без ДДС. За Дейност 2:Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение на дейностите по проект„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“ – прогнозната стойност 68 094.00 лв. (шесдесет и осем хиляди деветдесет и четири лева) без ДДС. За Дейност 3:Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“ - прогнозната стойност 78 570.00 лв. (седемдесет и осем хиляди и петстотин и седемдесет лева) без ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
225234 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.09.2020 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи с офертата оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документ за внесена гаранция за участие под формата на парична сума (без ДДС) в размер, както следва: 2 252,00 лв. (две хиляди двеста петдесет и двалева).Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (изготвя се по образец №: 15.1. от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на Община Ихтиман: ОБЩИНА ИХТИМАН БАНКА: „ЦКБ” АД, офис Ихтиман IBAN: BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за участие в ОП открита с Решение №:…………/……...”.; Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие.; Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец №: 15.2 от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на Община Ихтиман: ОБЩИНА ИХТИМАНБАНКА: „ЦКБ” АД, офис Ихтиман IBAN:BG98CECB97903347378500; BIC: CECBBGSF.В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на ОП за КУ открита с Решение №:……….”; Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на Община Ихтиман и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.; Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.; Когато избраният изпълнител в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за добро изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението по настоящата поръчка се извършва по ред определен в договора за обществена поръчка и се изплаща по следния ред и отделно по всеки отделен одобрен проект: 1.Първо плащане в размер на 100% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 1:„Изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане, необходимо на Община Ихтиман за кандидатстване с проектно предложение„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“”, платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в Община Ихтиман от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по проекта и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 2. Авансово плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 2: „Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение на дейностите по проект„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“” и Дейност 3: „Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“”, платима в срок до 15 календарни дни след получено авансово плащане в Община Ихтиман от Държавен фонд „Земеделие”, вследствие на подписан договор с Държавен фонд „Земеделие” за отпускане на финансова помощ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 3.Окончателно плащане в размер на 50% от оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена за изпълнение на Дейност 2: „Предоставяне на правни услуги свързани с подготовка на тръжни процедури по ЗОП за възлагане на одобрените инвестиционни дейности, във връзка с изпълнение на дейностите по проект„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“” и Дейност 3: „Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект„Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“”, платима в срок до 15 календарни дни след приемане с двустранно подписан констативен протокол от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на всички дейности по изпълнение на проекта, в т.ч. и подготовката и окомплектоване на искане за окончателно плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ за съответния проект и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Финансиране Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г. Важно! При липса на сключен договор (отказ за финансиране) за отпускане на финансова помощ за финансиране на проектното предложение/проект от Държавен фонд «Земеделие», Възложителят не дължи възнаграждение на Изпълнителят, Възложителят и Изпълнителят не дължат неустойки или пропуснати ползи една към друга от какъвто и да било характер и/или предмет, които са в обхвата на проекта за който липсва сключен договор за отпусната финансова помощ или одобрен разход за дейността. В случай, че бъде сключен договор (осигурено финансиране) за проектното предложение/проект от Държавен фонд «Земеделие», Възложителя ще извършва плащания по съответните дейности съгласно настоящата документация и ценовата оферта на участника, определен за изпълнител.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на документа, с който е създадено обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съдържание на ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – документи и образци: а) Образец на Оферта за участие с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1 и Приложение № 1.1; б) Справка - представяне на участника – попълва се Образец № 2, към която се прилагат документина участника удостоверяващи правосубектност и се Посочва се единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. в) Участникът обединение/консорциум, което не е юридическо лице прилага оригинал на учредителен акт (договор)/споразумение за създаване на обединението или заверено копие (от участника) на същия. Физическите лица, включени в състава на обединението - неюридическо лице представят копие на документ за самоличност. Юридическите лица, включени в състава на обединението, представят удостоверение за актуално състояние или посочват ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. г) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се Образец № 3;(съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български) - попълва се от участника, членовете на обединението и подизпълнителите; д) Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 4; (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български). е) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – попълва се Образец №: 5 (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български). ж) Декларацияпо чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари –попълва се Образец №: 6 (съгласно чл. 56 ал.4 от ЗОП, документите които са представени на език различен от български се представят в превод на български). з) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие в процедурата или копие на документ за внесена гаранция под формата на парична сума. В случай на представяне на банкова гаранция следва да е по образеца представен в документацията за участие или да съдържа същите или по-добри условия за Възложителя. и) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на на участника к). Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка - Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Декларация – Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (попълва се образец №: 8). За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени по образец №: 9 и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 10). л) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация); м) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец № 11; н) Декларация от членовете на обединението – попълва се Образец № 12; о) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11от ЗОП - попълва се Образец № 13; п) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12от ЗОП – попълва се Образец № 14; Продължава в Раздел VІ.3 - Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Съответствие с изискването за финансов ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: 1. представяне на удостоверениe от банкa; 2. представяне на заверено копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, като документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискуемия финансов ресурс.
Минимални изисквания: Предвид финансовите условия по процедурата участникът трябва да има на разположение финансов ресурс за изпълнение на услугата за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки в размер на 22 523,40 лв. (Определената стойност е на база 10 % от прогнозната стойност на обществената поръчка).
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Списък по образец, съдържащ описание на основните услуги, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, придружен от доказателството за извършената услуга под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (попълва се образец №: 8). За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени по образец №: 9 и собственоръчно подписани от съответния експерт, професионални автобиографии, съдържащи информация за образованието, професионалната квалификация и опит и декларации за липса на обстоятелството по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП и за ангажираност на съответния експерт по поръчката (попълва се образец №: 10).
Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 /три/ услуги с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, а именно предоставяне на „Консултантски услуги във връзка с кандидатстване и/или правни услуги по избор на изпълнители и/или управление и отчитане на проекти, финансирани по национални и/или европейски и/или международни програми и проекти”.Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката, а именно: „управление и отчитане на проекти” или еквивалентно с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството; Участникът трябва да осигури необходимите експерти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът за изпълнение на поръчката включва минимум следните експерти: 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА 2. ЕКСПЕРТ - ФИНАНСИСТ 3. ЕКСПЕРТ – СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР 4. ЕКСПЕРТ – ЮРИСТ 5. ЕКСПЕРТ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Ценово предложение; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

В заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура".

VI.3) Допълнителна информация

Съдържание на ПЛИК № 2: а) „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” – попълва се Образец № 16, в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице. б) Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – попълва сеОбразец № 16-1,ако е приложима за това, коя част от офертата има конфиденциален характер и участникът изисква от Възложителя да не я разкрива; Декларацията се попълва по желание на участника! 2.4.Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” а) „Ценово предложение” - попълва се Образец № 17 – в оригинал, пописано и подпечатано на всяка страница от представляващия участника или упълномощено лице. Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация относно цената; Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие;

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ