Версия за печат

00601-2016-0006

BG-Долна Митрополия: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий 39, За: Поля Цоновска - кмет, инж. Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414pzBt786513.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Долна Митрополия”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Обектите на на територията на община Долна Митрополия, подробно описани в приложена към техническата спецификация на настоящата обществена поръчка, таблица.
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Минималните изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката - Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график ще бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. - Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. - Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия. - Регистриране на графици за доставка на електрическа енергия през Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електрическа енергия, небаланси. - Следене на почасовите измерени количества електрическа енергия в табличен и графичен вид. - Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия. - Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя. - Участникът следва да декларира броя на членовете, присъединени към стандартна му балансираща група. - Участникът следва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателна точка, която позволява за обектите с дистанционно мерене и сетълмент „on line“ достъп за потребителите. А за останалите актуална информация от измерените количества. • ЗАБЕЛЕЖКА: Участникът да има предвид, че за Общински обекти с ПРИСЪЕДИНЕНА МОЩНОСТ НАД 100 kW по изискванията на ПИКЕЕ измерителните възли трябва да са за сметка на Мрежовия оператор Лицензиант за територията. За всички останали да търси техническо решение за адекватен контрол при ползване на информацията от измерванията или да се довери на СТАНДАРТНИ ТОВАРОВИ ГРАФИЦИ. • Възложителят няма да заплаща такса за: - Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране; - Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозното количество доставяна нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите на територията на Община Долна Митрополия, е 1131,145 MWh за срок от 12 (дванадесет) месеца, пресметнато на база потреблението за 2015 година. Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение.В стойността на договора за доставка на електрическа енергия се включват всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно законодателството на Република България.Прогнозната стойност на поръчката е 96 147,33 (деветдесет и шест хиляди сто четиридесет и седем лева и тридесет и три стотинки) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Максималната единична цена за доставката на един MWh нетна активна електрическа енергия е 85,00 лв. (осемдесет и пет лева) без ДДС, като участниците нямат право да оферират цена над 85,00 лв. без ДДС за един MWh нетна активна електрическа енергия. Участник, оферирал по-висока цена от посочената - 85,00 лв. без ДДС за един MWh нетна активна електрическа енергия, ще бъде отстранен от участие в процедурата.Данните в ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални общи стойности на поръчката, както като цяло, така и за единична цена за един MWh нетна активна електрическа енергия. Оферти, надвишаващи посочените общи стойности на обществената поръчка, както като цяло, така и за единична цена за един MWh нетна активна електрическа енергия, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Прогнозна стойност без ДДС
96147.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 960,00 лв. (деветстотин и шестдесет лева). Гаранцията за участие може да се внесе в брой по сметката на Община Долна Митрополия, може да се представи по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия, (в лева): Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Плевен, офис Долна Митрополия IВАN: BG78 IABG 7473 8410 0323 00 В1С : IABGBGSF При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; - за настоящата обществена поръчка. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП.Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС, формирана на база предложената от участника, класиран на първо място, единична цена за MWh нетна активна електрическа енергия и прогнозното количество електрическа енергия за предходната календарна година.Същата може да се внесе в брой, по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Долна Митрополия (в лева): Банка: „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Плевен, офис Долна Митрополия IВАN: BG78 IABG 7473 8410 0323 00 В1С : IABGBGSF Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата поръчка се финансира със собствени средства на Възложителя, като средствата ще се изплащат по следния начин: Плащането се извършва един път в месеца, след издаване на фактура за реално използваното количество електрическа енергия. Датата на издаване на фактурата е до 10 (десет) календарни дни след изтичане на календарния месец, за който ще се извършва плащането. Отчетен период е един календарен месец. Срокът на плащане е до 30 (тридесет) календарни дни след получаване на надлежно оформена данъчна фактура и нейното потвърждаване.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение. Документът трябва да бъде представен от участника в копие. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора, или в друг документ, подписан от членовете на обединението. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени. Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато Участникът е обединение при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. При участие в процедурата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация, Приложение №1 към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от ЗОП, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да притежава лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се отнася за всеки член от обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“. 2. Участникът следва да притежава регистрация в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“. Документи за доказване на изискванията за вписване в професионални регистри: -Копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, документът за доказване на изискването за притежаване на лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), се представя само за участника в обединението/консорциума, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“. -Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира, че е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „ЕСО” ЕАД, с посочване на EIC код. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, документът за доказване на изискването за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се представя само за участника в обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „координатор на балансираща група“. Във вр. с чл. 64, ал. 3, Възложителят намалява сроковете по ал. 1 на същия член до 28 дни - със 7 дни, като изпраща обявлението по ел. път и с 5 дни, като от датата на публикуването му, предоставя пълен достъп по ел. път до документацията за участие на Профила на купувача, посочен в Раздел I.1.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват
Минимални изисквания: Възложителт не поставя изисквания за финансови и икономически възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на доставките на електрическа енергия, за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец № 6. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставките. При участие на обединение, което не е юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.
Минимални изисквания: 1. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставка/доставки, с която/които да е доставена не по-малко от 1200 MWh електрическа енергия. В случай че участникът участва като обединение/консорциум, съответствието му с горното изискване се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 13:00
Място

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий 39

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 „Документи за подбор” съдържа: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Образец №1, Приложения: декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1;копие на валиден лиценз, издаден от КЕВР, съгласно чл. 39 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ; Декларация, в свободен текст, с която участникът да декларира че е регистриран в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи“ на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, с посочване на EIC код. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката –Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3. 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за участие под формата на парична сума по банкова сметка или документ за внесена сума в касата на Възложителя. 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - Образец №4; 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; 10) Декларация за потвърждаване възможностите за доставки на цялото количество електроенергия в необходимите срокове - свободен текст, оригинал; 11) Доказателства за техническите възможности за изпълнение на настоящата обществена поръчка, съгласно посочените изисквания в раздел III.2.3) „Техн.възможности” на Обявлението за поръчката;12) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - попълва се Образец №7. ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” - трябва да включва попълнен и подписан Образец № 8 – оригинал, и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – в свободен текст, оригинал. ПЛИК № 3 „Предлагана цена” - Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №9 - оригинал, като ценовото предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и стойността с ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ