Версия за печат

00575-2016-0007

BG-град Раковски: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България № 1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и инж. Веселин Мандраджийски - Гл. експерт Инвеститорски контрол в Община Раковски, Р. България 9960, град Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 5058, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Община Раковски, град Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Раковски”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на Община Раковски, Област Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е изработване на технически инвестиционни проекти за обекти на територията на община Раковски, както следва: Обект 1: „Благоустрояване на централен площад в с. Белозем, община Раковски“; Обект 2: „Благоустрояване на централен площад в кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, община Раковски“; Обект 3: „Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565, Маноле -Белозем/ - Шишманци - Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /II-56/ от км 0+000 до км 4+700 ”; Обект 4: „Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски”, в т.ч.: Подобект 1: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, община Раковски” с дължина около 17000 м; Подобект 2: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, община Раковски” с дължина около 17000 м, във връзка с предстоящо кандидатстване на Община Раковски по Европейски програми за програмен период 2014 – 2020 г. или други източници на финансиране, съгласно Заданието за проектиране в обем съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя са посочени в указанията към документацията за участие и Техническата спецификация/Заданията за проектиране.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предмет на настоящата обществена поръчка включва изработване на инвестиционен проект във фаза: „Технически проект“ за обекти на територията на община Раковски, както следва: Обект 1: „Благоустрояване на централен площад в с. Белозем, община Раковски“; Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: Част „Геодезия и вертикална планировка”; Част „Паркоустройство и благоустройство“; Част „Електро“; Част „План за безопасност и здраве”; Част: „План за пожарна безопасност”; Част: „План за управление на строителните отпадъци“; Част: „Проектно-сметна документация“; Обект 2: „Благоустрояване на централен площад в кв. Генерал Николаево, гр. Раковски, община Раковски“; Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: Част „Геодезия и вертикална планировка”; Част „Паркоустройство и благоустройство“; Част „Електро“; Част „ВиК“; Част „План за безопасност и здраве”, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; Част: „План за пожарна безопасност”; Част: „План за управление на строителните отпадъци“; Част: „Проектно-сметна документация“; Обект 3: „Рехабилитация на Част от Път PDV3234/III-565, Маноле -Белозем/ - Шишманци - Раковски, кв. Секирово - кв. Парчевич - /II-56/ от км 0+000 до км 4+700 ”; Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части: Част „Геодезия”; Част „Пътна“; Част „Електро” - съобщителни кабели; Част: „Временна организация на движението по време на строителството”; Част „План за безопасност и здраве”; Част: „План за пожарна безопасност”; Част: „План за управление на строителните отпадъци“; Част: „Проектно-сметна документация; Обект 4: „Реконструкция на водопроводна мрежа на населени места от община Раковски”, в т.ч.: Подобект 1: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Шишманци, община Раковски” с дължина около 17000 м; Подобект 2: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Момино село, община Раковски” с дължина около 17000 м. Проектирането ще се извърши еднофазно – Технически проект в следните части за всеки от подобектите: Част „Геодезия”– трасировъчен план; Част „Пътна”- включваща детайли за възстановяване на настилките на увредените участъци; Част „Водоснабдяване“; Част: „Временна организация на движението по време на строителството”; Част: „План за безопасност и здраве”; Част: „План за пожарна безопасност”; Част: „План за управление на строителните отпадъци“; Част: „Проектно-сметна документация; Техническите проекти да бъдат изготвени в обхват и съдържание, съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Техническата спецификация/Заданията за проектиране.

Прогнозна стойност без ДДС
272170 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

300


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи гаранция за изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка под формата на парична сума или банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без начислен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора следва да е със срок на валидност – най – малко 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на срока за отстраняване на забележки/нередности по предадените за съгласуване с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи технически инвестиционни проекти. Условията и сроковете за задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя на основание чл. 63 от ЗОП. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06, BIC: UNCRBGSF

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Настоящата обществена поръчка ще се финансира със собствени бюджетни средства на Община Раковски и целеви средства, предоставени на Община Раковски от републиканския бюджет за 2016 г., както и средства, предоставени на Община Раковски от бюджета на програма/ми, финансирана/и от ЕС или друго финансиране. Предвид това, че разходът за проектиране е допустим за финансиране, то направените разходи, във връзка с изпълнението на предмета на договора за обществена поръчка, ще се искат за финансиране/възстановяване от Европейски и/или национални програми и фондове и др. Максималният финансов ресурс, който възложителят може да осигури за изпълнение на поръчката и който е посочен в обявлението за обществена поръчка е 272`170 лв. /двеста седемдесет и две хиляди, сто и седемдесет лева/ без вкл. ДДС. Плащанията се извършват по начина, разписан в проекта на договор, а именно: 4.1. Окончателно плащане – осъществява се за всеки обект/подобект по отделно и е в размер на 100 (сто) процента от стойността на обекта/подобекта, съгласно цената по т.1, Раздел III от договора без вкл. ДДС. Изплаща се в срок до 20 календарни дни след подписване на договор/и за безвъзмездна финансова помощ по програма/ми, финансирана/и от ЕС или друго финансиране за съответния обект/подобект и след постъпване по сметката на общината, на аванс или други средства от източника на финансиране и представена фактура от Изпълнителя. 4.2. В случай на финансиране на Проект/Проектно предложение/СМР за реализиране на обект/подобект, а нефинансиране/неодобрение на разхода за проектиране - въобще или е одобрен, но в по-малък размер от договорения, то разхода за проектиране (пълният размер) или разликата между одобрения разход и договорната стойност ще бъде платен със собствени бюджетни средства на Община Раковски и/или целеви средства, предоставени на Община Раковски от републиканския бюджет за съответната година. Изплаща се в срок до 20 календарни дни след съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (Образец 2) за обект/подобект или Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Образец 2а) за съответния обект/подобект и представена фактура от Изпълнителя. 5. Ако до 5 (пет) години от датата на подписване на настоящия договор не бъдат осигурени финансови средства, окончателно плащане не се дължи. В този случай, Възложителят връща на Изпълнителя изработените от него технически проекти, или 6. Ако до 5 (пет) години от датата на подписване на настоящия договор не бъдат осигурени финансови средства, предоставени на Община Раковски от бюджета на програма/ми, финансирана/и от ЕС и/или друго финансиране, Възложителя може да реши да изплати окончателно плащане за всички или някои обект/подобект, съгласно цената по т.1, Раздел III от договора със собствени средства. Извършва се най-късно до 5 (пет) години, считано от влизане в сила на договора за обществена поръчка. 7. Ако Изпълнителят сключи договор/и за подизпълнение Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществената поръчка след като получи от Изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл. 45 „б” от ЗОП.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изисквания за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят се възползва от съкратен срок за провеждане на процедурата съгласно чл. 64, ал. 3 от ЗОП. При провеждане на откритата процедура Възложителят изпраща обявлението за обществената поръчка до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки най-малко 40 дни преди крайния срок за получаване на офертите. Този срок се намалява със 7 дни, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и с още 5 дни, защото от датата на публикуване на обявлението в електронен вид, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата и в обявлението е посочен Интернет адреса, на който тя може да бъде намерена.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, като констатирането наличието, на което и да е от тях ще доведе до отстраняването му. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: І. Плик №1 с надпис „Документи за подбор” 1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Представя се от участниците в свободна форма; 2. Представяне на участника(Образец № 1), което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, „а”-„д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 (Образец № 2); Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. При участници обединения - копие на договора за обединение, уреждащ отношенията им по смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 от ЗОП – заверено копие; 4. Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ. 5. Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (Образец № 3); 6. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4), с приложени Декларации по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 5); Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите по ал. 1, т. 5 oт ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 7. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6), ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; 8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7); 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 8); 10. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС (Образец № 9); 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 10); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 11); 13. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура (Образец № 12); ІІ. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение на участника, изготвено и с попълнени всички изискуеми данни и реквизити съгласно изискванията на документацията и приложения образец (Образец № 13) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Образец № 14) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик. ІІІ. Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №15) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Документи и информация за доказване на технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП: 1. Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (Образец № 3) към Списък – Декларацията, участникът следва да представи доказателства за извършените услуги представени под формата на удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4) с приложени Декларации по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт (Образец № 5); 3. Заверено от участника копие на Сертификат ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране) или еквивалентен сертификат. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже техническите си възможности и квалификация с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица могат да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.
Минимални изисквания: Участникът трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация съгласно чл. 51 от ЗОП: 1. Участникът в настоящата процедура следва да е изпълнил успешно през последните три години, считано от датата на подаване на офертата услуги еднакви или сходни с предмета на поръчката. Забележка: Под „сходна” услуга с предмета на обществената поръчка навсякъде в обявлението и документацията за участие в обществената поръчка следва да се разбира изработване на инвестиционни проекти във фаза: „Технически“ и/или „Работен” за изпълнение на реконструкция, и/или рехабилитация, и/или изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения; и/или за строителство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация на улична, и/или пътна мрежа; и/или благоустрояване на площади; 2. Участникът в настоящата процедура следва да разполага с необходимия екип за изпълнение на поръчката, квалифициран персонал за изпълнение на проектирането, отговарящ на изискванията на Възложителя, както следва: - Изисквания към Водещ проектант: Всеки участник трябва да предложи Водещ проектант, който по смисъла на чл. 162, ал. 7 от ЗУТ е лицето - автор на водещата проектна част на инвестиционния проект – за всеки един от проектите. Забележка: Едно и също лице може да бъде посочено като Водещ проектант на повече от един проект. - Изисквания към проектантския екип: Всеки участник трябва да разполага с екип от специалисти, които ще участват при осъществяването на проектирането по всички части на проектите и които притежават пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респективно призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации. Участникът следва да разполага минимум със следните експерти, които да притежават квалификация и пълна проектантска правоспособност в следните специалности: „Геодезия“ или еквивалент; „Водоснабдяване и канализация“ или еквивалент; „Пътно строителство“ или еквивалент; „Електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации“ или еквивалент; „Ландшафтна архитектура“ или еквивалент. Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от проектантския екип отделни лица. 3. Участникът следва да има въведена система за управление на качеството, съгласно система ISO 9001:2008 за внедрена система за управление на качеството с обхват на сертификация - предмета на поръчката (проектиране), еквивалентен или еквивалентни мерки; Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Чл. 229, ал.1, чл. 230, ал.1 и § 13 от ПЗР на ЗУТ.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател – „Срок за изработване и предаване на техническите инвестиционни проекти“ ; тежест: 20
Показател: Показател – „Срок за отстраняване на забележки/нередности“ ; тежест: 10
Показател: Показател – „Работна програма“ ; тежест: 20
Показател: Показател – „Предлагана цена“; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена на следният интернет адрес: www.rakovski.bg. в раздел „Профил на купувача” адрес: http://rakovski.bg/page.php?20 от датата на публикуване на обявлението. Желаещите да им бъде изпратена документация за участие следва да депозират искане до Възложителя, като в този случай документацията за участие се предоставя след представяне на документ удостоверяващ, че документацията е заплатена. Възложителят ще представи документацията на всяко лице поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. Цената на документацията е 10.00 лв.(десет лева), без да се начислява ДДС. Сумата за закупуване на документацията за участие следва да бъде внесена в брой в касата на общинска администрация Раковски, пл. „България” № 1 или по банков път, по приходната сметка на община Раковски Банка: "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД, IBAN: BG 21 UNCR 7000 8421 7598 82, BIC: UNCRBGSF и код за вид плащане: 447000, когато лицето е поискало документацията да му бъде изпратена от възложителя. Искането за изпращане на документация следва да съдържа информация за валиден телефонен номер, адрес за връзка, данни за фактура и e-mail.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Община Раковски, пл. "България" № 1 - Заседателна зала - етаж ІІ, стая № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

"Програма за развитие на селските райони", програмен периода 2014 – 2020 г. и други европейски програми и фондове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно разпоредбите на чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ