Версия за печат

00601-2016-0006

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-237 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий 39, За: Поля Цоновска, България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg

Място/места за контакт: Долна Митрополия

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414pzBt786513.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет на настоящата процедура е доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите на територията на Община Долна Митрополия, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар на електрическа енергия на възложителя. Настоящата обществена поръчка се провежда при условията на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Съгласно прогнозната стойност на обществената поръчка и във връзка с предвидените прагове в Закона за обществени поръчки, Възложителят следва да проведе открита процедура. Не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедура на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, Община Крумовград обявява открита процедура.Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл.16, ал.1, ал.4 и ал.8, във връзка с глава пета от ЗОП. За нерегламентираните в настоящата документация за участие условия по провеждане на процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП, и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Цоновска
Длъжност: Кмет на Община Долна Митрополия