Версия за печат

00601-2016-0005

BG-Долна Митрополия: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр. Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414UdWA771062.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които община Долна Митрополия ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020 по четири обособени позиции“ Обособена позиция №1:„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”; Обособена позиция №2:„Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“; Обособена позиция №3:„Реконструкция на общински сгради, ползвани от Дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“; Обособена позиция №4:„Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“;

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: Община Долна Митрополия
Код NUTS: BG314
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е Изработване на инвестиционни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Долна Митрополия за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция и ремонт на обекти по четири обособени позиции, както следва: 1. „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”; 2. „Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“; 3. „Реконструкция на общински сгради, ползвани от дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“; 4. Обособена позиция №4:„Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“; Изработване на инвестиционни проекти с подробни количествени и количествено-стойностни сметки за всяка една от обособените позиции. Изготвянето на инвестиционни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти. Инвестиционните проекти по всяка една обособена позиция следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи за всяка една от обособените позиции. Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект за всяка една от обособените позиции от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация по всяка една от обособените позиции при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; • Изработване на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите по всяка една от обособените позиции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71200000, 71220000, 71240000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е 388 750,00лв. (триста осемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева) без включен ДДС разпределени по обособени позиции, както следва*: Обособена позиция № 1: Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци – общо 218 750 лв. (двеста и осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) Обособена позиция № 2: Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник – общо 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева) Обособена позиция № 3: Реконструкция на общински сгради, ползвани от дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем – общо 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). Обособена позиция 4: Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица – общо 40 000 лв.(четиридесет хиляди лева).

Прогнозна стойност без ДДС
388750 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

20


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие във възлагателната процедура. 2. Гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 1 % /един процент/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. 3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. 4. Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя - банкова сметка на Възложителя /гаранции/ IBAN: BG54IABG74733310030073, BIC код IABGBGSF, банка „Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Плевен; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Възложителя, посочена в обявлението. Ако участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на «парична сума», платена по банков път, документа, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. 5. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Долна Митрополия; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение . При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците. Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. 6. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на сумите се осъществява при условията, сроковете и другите специфични условия във връзка с начина на плащане, отразени в приложения образец на проектодоговора за обществената поръчка – Образец № 15. Плащането се извършва както следва: Стойността за изготвяне на инвестиционния проект следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия: Авансово плащане, в размер на абсолютна сума за всяка от обособените позиции както следва: Обособена позиция №1:„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци” – 8 000 (осем хиляди) лв. без ДДС; Обособена позиция №2:„Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“ – 9 000 (девет хиляди) лв. без ДДС; Обособена позиция №3:„Реконструкция на общински сгради, ползвани от Дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“ – 8 000 (осем хиляди) лв. без ДДС ; Обособена позиция №4:„Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“ – 10 000 (десет хиляди) лв. без ДДС; Авансовите плащания за отделните обособени позиции са дължими в срок до 20 (двадесет) работни дни след сключване на договор за съответната обособена позиция и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателно плащане, в размер на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в Раздел ІІ, т.2.1.1. от Договора за съответната обособена позиция, в срок до 20 (двадесет) календарни дни при наличие на получено от Възложителя авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ по Договор за финансова помощ и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стойността за изпълнение на авторския надзор следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия: Авансово плащане в размер на 50 % от дължимото възнаграждение посочено в т. 2.1.2 от Договора за съответната обособена позиция, в срок до 20 календарни дни от подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво (обр. 2а) и издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Окончателно плащане в размер на сума равна на остатъка от дължимото възнаграждение, посочено в 2.1.2 от Договора за съответната обособена позиция, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след въвеждане на обектите в експлоатация и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. ВАЖНО! 1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящиата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение от такива лица. 2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие. 3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: а) осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: • престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; • подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б) е обявен в несъстоятелност; в) е производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. д) е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; е) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; ж) осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 4. Изискванията на т. 1.3, б. „а“, б. „е“ и б. „ж“ се прилагат, както следва: • при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; • при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; • при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; • при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; • при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; • при едноличен търговец - за физическото лице – търговец; • във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника; • при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; • в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България. 5. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: а) при които лице по т. 1.4 е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; *под "свързани лица" следва да се има предвид легалната дефиниция, дадена в т. 23а от Допълнителни разпоредби на ЗОП. б) които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и уста

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка подадена от участника оферта в запечатан общ непрозрачен плик трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ и наименование на участника, в който се поставят документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14 от ЗОП; Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставя техническото предложение, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; Плик № 3 с надпис „Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника съгласно образец към документацията ВАЖНО: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите. Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ 1. Списък на документите, приложени в офертата, подписан от участника – попълва се Образец № 1; 2. Справка - представяне на участника –Образец № 2, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Образец №3 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4. Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – попълва се Образец № 4. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се Образец № 5; 7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деиствителни собственици – попълва се Образец №: 6. 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари– Образец №: 7 9. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за услуги, изпълнени от участника през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги – попълва се Образец №: 8; Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 10. Декларация – Списък на експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка -попълва се Образец №: 9, придружена от Декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката - попълва се Образец №: 10, ако е приложима при хипотезата на чл. 51а от ЗОП. 11. Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката– попълва се Образец № 11; .....Продължава в Раздел VІ.3 Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителя не поставя изискване за финансово и икономическо състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителя не поставя изискване за финансово и икономическо състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за услуги, изпълнени от участника през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, заедно с доказателства за извършените услуги – попълва се образец №: 8 от Том IV - приложения; Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. Образец № 8 заедно с доказателства за извършените услуги се подава отделно за всяка една обособена позиция, за която участникът кандидатстава. 2. Списък на ключовите експерти, които участника ще използва при изпълнението на поръчката, в които се посочва образованието, професионалната квалификация и професионален опит/ общ и специфичен/ на ключовите експерти – Образец № 9 от документацията. Всеки от експертите, включен в посочения списък, който не ангажиран с участника под формата на трудов договор следва да представи Декларация за разположение на ключов експерт – Образец №10 Образец № 9 и Декларациите – Образец № 10 към него се подават отделно за всяка една обособена позиция, за която участникът кандидатстава. При участие на обединение, което не е юридическо лице, горните документи по т. 2.2.1 и т. 2.2.2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответния критерий за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението напоръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: ВАЖНО: КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР СЕ ПРИЛАГАТ ПООТДЕЛНО ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ. 1. Участникът, през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, като под „услуги, сходни с предмета на общ.поръчка“ следва да се разбира изпълнение на услуги по проектиране на инфраструктурен или друг обект. 2. . Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката Минимални изисквания към ключовия персонал: • Експерт „Архитект“ за част „Архитектурна“ – с придобита образователна степен магистър „Архитектура“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „Конструктор“ за част „Конструкции“– с придобита образователна степен магистър „Конструкции“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „Електро-инженер“ за част „Електро“ – с образователна степен „магистър”, специалност „Електро” или еквивалентна специалност и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ВиК“ за част „ВиК“– с придобита образователна степен магистър „ВиК“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ОВиК“ за част „ОВиК“– с образователна степен „магистър”, специалност „ОВиК” или еквивалентна специалност и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „Геодезия“ за част „Геодезия“ – с придобита образователна степен магистър „Геодезия“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ПБЗ“ за част „План за безопасност и здраве“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителство или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна; • Експерт „ПБ“ за част „Пожарна безопасност“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно и притежаващи удостоверение по интердисциплинарна част „ПБ”; • Експерт „ПУСО“ за част „Управление на строителните отпадъци“ – с придобита образователна степен магистър в областта на строителството или еквивалентно, завършил успешно квалификационен курс на обучение: „Нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане нa рециклирани строителни материали“ и притежаващ такъв сертификат или еквивалент. ! Всеки от участниците следва да включи в състава на екипа освен горепосочените като минимум проектанти, така и за изпълнение на отделните проектни части, както са предвидени в техническата спецификация за съответната обособена позиция. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект. ** При участие на обединения, които не са юр.лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съотв.дейност. ***Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с всяко едно от посочените по-горе изисквания към техническите възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в обединението
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Участникът следва да разполага с инженерно-технически екип за изпълнение на поръчката, осигуряващи качественото изпълнение на настоящата поръчка. Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка трябва да разполага като минимум с набора от ключови експерти-проектанти, описани в т. III.2.3. от настоящото обявление. Експертите-проектанти следва да притежават за съответната част от инвестиционния проект, за която са посочени, пълна проектантска правоспособност по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Всяко от посочените лица трябва да притежава придобита професионална квалификация за съответната част от инвестиционния проект, за която е посочено. Допуска се едно и също лице-проектант да бъде изпълнител на повече от една проектна част, когато това лице притежава пълна проектантска правоспособност за съответните части от инвестиционния проект. Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: „Предлагана цена“ - показателя е с максимален брой точки 50 и се определя по формулата Пц =Пцmin/Пцi х 50 = (...бр. точки) , където Пцmin е минималната предложена обща цена; Пцi е общата цена предложена от i-тия участник;; тежест: 50
Показател: Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп. Скала на оценяване на Техническото предложение: 50т., 20т., 10т. (максимален брой точки: 50т.); тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 39

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на дейностите по настоящата обществена поръчка ще представлява допустими разходи по одобрените проекти на Община Долна Митрополия по „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020“.

VI.3) Допълнителна информация

......Продължава от Раздел ІІІ.2.1. Изискввания към кандидатите или участниците СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението. Попълва се Образец № 13 „Предложение за изпълнение на поръчката” , както и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП -Образец № 12 (когато е приложимо); Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа Срок за изпълнение на дейностите от поръчката (С) в календарни дни.Срокът за изготвяне на инвестиционен проект с подробни количествени и количествено-стойностни сметки по съответните части за всяка от обособените позиции е по предложение на участника, но не може да е повече от 20 дни, считано от датата на получаване на уведомление от Възложителя. За целите на утвърдената методика под Срок за изпълнение на дейностите от поръчката ще се разбира индикативен показател, който съответно няма да участва при прилагането на формулата за определяне на оценката. Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително включва Концепция за изпълнение на поръчката, съдържаща задължително следните елементи: описание на методологията за изпълнение на възложеното проучване и проектиране и последващо упражняване на авторски надзор, описание на организационната структура и разпределението на експертния състав; линеен график за изпълнение на дейностите: СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“ Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Плик №3 „Предлагана цена“ се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции участникът участва, като на плика следва да е изписан номерът и наименованието на обособената позиция, за която се отнася предложението. Попълва се образеца за предложение на цена „Предлагана цена” -Образец № 14 Ценовото предложение трябва да включва попълнен и подписан Образец №14 - оригинал, като стойностите следва да не бъдат закръглени, а да бъдат изписани до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъдат посочени стойностите без ДДС и стойностите с ДДС. При обявяването на настоящата поръчка Възложиттелят се възползва от законовата възможност, предвидена в чл.64,ал.3 от ЗОП и намалява сроковете за получаване на оферти със 7 дни за изпращане на обявлението по електронен път и с 5 дни за предоставяне на електронен достъп до документацията за участие в процедурата. Възложителя е предоставил пълен достъп по електроне път до документацията за участие в процедурата на Профил на купувача http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index , поради което срокът е намален от 40 дни на 28 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”
1) Кратко описание

Цел на настоящото техническо задание е представяне на изискванията към техническия проект за инженерната инфраструктура с.Славовица,с.Байкал,с.Ставерци и с.Брегаре,Община Долна Митрополия. • Постигане на ефективност в работата на мрежата и съоръженията на водоснабдителната система, чрез изграждане на нови и подмяна на съществуващата водопроводна мрежа и съоръжения, и съпътстващата я инфраструктура; • Намаляване на техническите загуби на вода в разпределителната мрежа; • Увеличаване на свързаността на абонатите на Оператора към ВиК • Намаляване на риска от инфекции и зарази сред населението, чрез подобряване на качеството на ВиК услугите за населението, чрез оптимизиране на ВиК системата и подобряване на жизнените условия като цяло; • Намаляване на потенциалните рискове от замърсяване на почвите

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71200000, 71220000, 71240000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

Общата прогнозна стойност на обособената позиция е в размер на 218 750 лв. (двеста и осемнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС, включващ дейности по проектиране и последващо осъществяване на авторски надзор, подробно описани в Документацията за участие - неразделна част от настоящата обществена поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
218750 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“
1) Кратко описание

Целта на настоящия инвестиционен проект са мероприятия свързани с реконструкция и модернизация на съществуващи общински сгради, находящи се в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник. Проектирането ще обхване саниране на съществуващите общински сгради, включващо подмяна на дограмата, подмяна на съществуваща отоплителна инсталация – подмяна на радиатори и подмяна на котел на твърдо гориво с котел на пелети, както и подмяна на копрометирани елементи от покрива и подмяна на същите с нови.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71200000, 71220000, 71240000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

Общата прогнозна стойност на обособената позиция е в размер на 80 000 лв. (осемдесет хиляди лева) без ДДС, включващ дейности по проектиране и последващо осъществяване на авторски надзор, подробно описани в Документацията за участие - неразделна част от настоящата обществена поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Реконструкция на общински сгради, ползвани от дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“
1) Кратко описание

Целта на настоящия инвестиционен проект са мероприятия свързани с реконструкция и модернизация на съществуваща сграда на Дом за възрастни хора в с. Горна Митрополия, Обл. Плевен. Проектирането ще обхване саниране на съществуващата сграда, включващо подмяна на дограмата и подмяна на копрометирани елементи от покрива и подмяна на същите с нови. Освен това цел на настоящия инвестиционен проект е и реконструкция и модернизация и преустройство на част от Здравна служба в дневен социален патронаж в с.Подем, с цел обособяване на кухня със спомагателни помещения към нея, а именно битови и санитарно-битови помещения, складови помещения за продуктите, за приготвянето на храна за 200 човека. За целта част от съществуващата сграда се преустройва в кухня – дневен социален патронаж и обслужващи помещения към нея. Изцяло се подменят Електро, ВиК и отоплителна инсталации.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71200000, 71220000, 71240000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

Общата прогнозна стойност на обособената позиция е в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС, включващ дейности по проектиране и последващо осъществяване на авторски надзор, подробно описани в Документацията за участие - неразделна част от настоящата обществена поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на училищни площадки и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“
1) Кратко описание

Основната цел на проекта е да се реконструират и възстановят училищни площадки и паркови пространства, находящи се в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Оряховица.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71000000, 71200000, 71220000, 71240000

Описание:

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги
Архитектурни и свързани с тях услуги
Архитектурно проектиране
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

3) Количество или обем

Общата прогнозна стойност на обособената позиция е в размер на 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без ДДС, включващ дейности по проектиране и последващо осъществяване на авторски надзор, подробно описани в Документацията за участие - неразделна част от настоящата обществена поръчка.

Прогнозна стойност, без ДДС
40000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 20