Версия за печат

00601-2016-0005

BG-Долна Митрополия:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-08-236 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Долна Митрополия, гр. Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 39, За: Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Република България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2411, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: гр. Долна Митрополия, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 39

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dolnamitropolia.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414UdWA771062.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предмет и обект на поръчката. Предметът на настоящата обществена поръчка е : „Изработване на инвестиционни проекти и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които община Долна Митрополия ще кандидатства за финансиране по ПРСР 2014-2020“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1:„Реконструкция на водопроводна мрежа на с. Байкал, с. Брегаре, с. Славовица и с. Ставерци”; Обособена позиция №2:„Ремонт за подобряване на енергийна ефективност на общински сгради в село Горна Митрополия, град Долна Митрополия и град Тръстеник“; Обособена позиция №3:„Реконструкция на общински сгради, ползвани от Дом за стари хора – Горна Митрополия, ДСП – село Подем“; Обособена позиция №4:„Реконструкция на централни площади и възстановяване на паркови пространства в град Долна Митрополия, град Тръстеник, с. Горна Митрополия, с. Комарево и с. Ореховица“; Дейностите, предмет на поръчката включват за всяка една от обособените позиции: 1.Изработване на инвестиционни проекти с подробни количествени и количествено-стойностни сметки за всяка една от обособените позиции. Изготвянето на инвестиционни проекти се възлага на екип от правоспособни проектанти. Инвестиционните проекти по всяка една обособена позиция следва да бъдат изготвени съгласно ЗУТ, Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени и количествено-стойности сметки по приложимите части и една обобщена количествена сметка. В обяснителните записки проектантите подробно описват необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение. 2. Осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строително-монтажните работи за всяка една от обособените позиции. Изпълнителят, ще упражнява авторския надзор по време на строителството, съгласно одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба посредством проектантите по отделните части на проекта или упълномощени от тях лица при условие, че упълномощените лица притежават квалификация, съответстваща на заложените в процедурата минимални изисквания. Авторският надзор ще бъде упражняван във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, относно: • Присъствие при съставяне на и подписване на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случаите на установяване на точно изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя и др.; • Наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за спазване на предписанията на проектанта за точно изпълнение на изработения от него проект за всяка една от обособените позиции от страна на всички участници в строителството; • Изработване и съгласуване на промени в проектната документация по всяка една от обособените позиции при необходимост по искане на Възложителя и/или по предложение на строителния надзор и др.; • Изработване на екзекутивната документация за строежа след изпълнение на обектите по всяка една от обособените позиции.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Прогнозната стойност на поръчката е 388 750,00 лв. (триста осемдесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева) без ДДС.Обществената поръчка се възлага по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Естеството на услугата позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Поля Василева Цоновска
Длъжност: Кмет на Община Долна Митрополия