Версия за печат

02709-2016-0067

BG-Берковица: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СЗДП ДП ТП ДГС Берковица, ул. Митрополит Кирил № 13, За: Давид Георгиев Луканов, България 3500, Берковица, Тел.: 0885 166392, E-mail: dgsberkovica@abv.bg, Факс: 0953 88992

Място/места за контакт: ул. Митрополит Кирил № 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414Gqlp7007085.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414Gqlp7007085.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Поддръжка и ремонт на компютърна техника на „СЗДП” ТП „ДГС-Берковица” за срок от 3 (три) години.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: ТП ДГС Берковица
Код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поддръжка и ремонт на компютърна техника на „СЗДП” ТП „ДГС-Берковица” за срок от 3 (три) години: 12 броя компютри, 11 броя принтери и 3 броя копирни машини. Уникален номер на поръчката: 20160414Gqlp7007085

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

максимална прогнозна стойност 4200,00 лева без ДДС, за поддръжка и ремонт на компютърна техника на „СЗДП” ТП „ДГС-Берковица” за срок от 3 (три) години, която включва: 12 броя компютри, 11 броя принтери и 3 броя копирни машини

Прогнозна стойност без ДДС
4200 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

36


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1. Всеки кандидат внася гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора. 2. Кандидатите внасят гаранция за участие в процедурата в размер на 1 % от прогнозната стойност на поръчката, както следва: 42,00 лв., внесени в касата на СЗДП ТП „ДГС-БЕРКОВИЦА” на адрес гр. Берковица, ул. «Митрополит Кирил» № 13, или по банкова сметка IBAN BG02CECB979010E7678700, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана, гр.Берковица, всеки работен ден от 15.04.2016г. до 15:30 часа на 20.05.2016 г. включително. Кандидатите, определени от възложителя за изпълнители на обществената поръчка, трябва да представят гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от достигнатата цена. Гаранцията се внася по горепосочената сметка, преди подписване на договора и се освобождава до 5 /пет/ работни дни от неговото приключване. В случай на невнасяне от страна на изпълнителя на гаранцията за изпълнение, договор не се сключва и се поканва кандидатът, класиран на второ място. Кандидатите следва да представят документи за внесени гаранции за участие. Задържането и освобождаването на гаранционната сума става по реда на Закона за обществените поръчки; гаранционната сума на кандидата, с когото възложителят сключи договор за обществена поръчка се трансформира в гаранция за изпълнение на договора и се освобождава след неговото приключване. 3. Гаранциите за участие се освобождават на: • отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; • класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка за съответната позиция , а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 5. Възложителят освобождава гаранциите по предходните точки, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 6. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедура за възлагане на обществена поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - оспори решението на възложителя - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в законовия срок. 7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията се извършват съгласно условията на договора/проектодоговора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не се изискват !
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Не се изискват !
Минимални изисквания: Не се изискват !
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: - Доказателства за наличност на технически възможности за изпълнение на поръчката: декларация за наличност на материална база, предназначена за сервизно обслужване на компютърна техника; - Да се отзоват в срок до 2 часа, след получаване на устно известие или и-мейл от възложителя, за отстраняване на проблем или за доставка на консуматив или резервна част.
Минимални изисквания: - Доказателства за наличност на технически възможности за изпълнение на поръчката: декларация за наличност на материална база, предназначена за сервизно обслужване на компютърна техника; - да се отзоват в срок до 2 часа, след получаване на устно известие или и-мейл от възложителя, за отстраняване на проблем или за доставка на консуматив или резервна част.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: цена за вложен труд /човекочас – часова ставка/ при извършване на сервизно обслужване и ремонт на техниката; тежест: 80 т.
Показател: процент отстъпка спрямо цената на вложените резервни части, материали и консумативи; тежест: 20 т.

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
20.05.2016 г.  Час: 15:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.05.2016 г.  Час: 10:30
Място

Административна сграда на ТП ДГС "Берковица"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени предстовители по нотариално заверено пълномощно. Всяко заинтересовано от процедурата лице.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ