Версия за печат

01279-2016-0001

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 1000-305 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Район Източен - община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: Майя Бахчеванова, Р България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601071, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: Началник отдел АПО, К и ЧР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20150511tulB31846.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Предметът на поръчката, възлагана от Район "Източен" - община Пловдив е „Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и инвентар за нуждите на новоизградена ЦДГ „ЧАЙКА“ по обособени позиции: 1. „Доставка и монтаж на професионално кухненско оборудване“; 2.„Доставка и монтаж на електроуреди“; 3. „Доставка и монтаж на компютърно оборудване и принадлежности“; 4. „Доставка и монтаж на мебелировка“; 5. “Доставка на текстилни изделия”; 6. „Доставка на кухненска посуда“; 7. “Доставка на спортно оборудване и принадлежности”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите по чл. 7, т. 1 - 4 от ЗОП вземат решение за възлагане на обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЧУНЧУКОВ
Длъжност: Кмет на Район "Източен