Версия за печат

00267-2016-0056

BG-Пловдив: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов № 1, За: инж. Камберов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 260398

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413RuWI3291273.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл.Централен № 1, За: О. Карагяурова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

“Изграждане на канализация за обект: „Основен ремонт и разширение на бул. „Коматевско шосе“ в обхвата на община Пловдив, от бул. „Ал. Стамболийски“ до входа на кв. „Коматево“, община Пловдив, етап I“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Основната цел на поръчката е избор на изпълнител за изпълнение на СМР в рамките на договорения с изпълнителя срок и в съответствие с изискванията на Възложителя и българското законодателство за строителство за: Изграждане на канализация за обект „Основен ремонт и разширение на бул.”Коматевско шосе” в обхвата на Община Пловдив, от бул.”Ал.Стамболийски” до входа на кв. Коматево, община Пловдив, етап І“ по одобрен технически проект: изграждат се нови канализационни клонове, ревизионни шахти, шахти за отводняване на дъждовна вода, изграждане на дренажна система (инфилтрационен резервоар), шахти за инспекция на инфилтрационната система. Предмета на обществената поръчка ще се изпълни в съответствие с техническите спецификации, условията на договора и действащото българско законодателство за строителство и въвеждане на строежите в експлоатация.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45332300, 45231100, 45232410

Описание:

Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни тръбопроводи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е до 1 300 000 лв. с ДДС (един милион и триста хиляди лева с включен ДДС) / 1 083 333,33 лв. без ДДС (един милион и осемдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки без включен ДДС). Посочената стойност е лимитна.

Стойност, без да се включва ДДС
1083333.33 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

100

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив или - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Гаранция за участие Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на 10 000 лв. (десет хиляди лева), и се представя задължително от всеки участник в процедурата при подаване на офертата. В случай че се представя банкова гаранция за участие, тя следва да е в оригинал и със срок не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. В случай че банковата гаранция не отговаря на изискванията на Възложителя, участникът бива отстраняван от участие в процедурата. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: - оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. В случаите по предходните две точки, когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея. 3. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок не по-малък от срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора. 4. Гаранция за качество Гаранцията за качество на изпълнените работи е в размер на 3 % от стойността им и се удържа при всяко разплащане. Тя се освобождава без задължения за лихви или други обезщетения, в тридесетдневен срок след изтичането на тридесет и шест месеца от въвеждане на обекта в експлоатация и след писмено заявление от изпълнителя и подписването на протокол от комисия, съставена от упълномощени представители на възложителя, изпълнителя и строителния надзор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка е целево и се осигурява от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, съгласно сключено Споразумение № РД-02-30-37/ 16.03.2016 год. Разплащането ще се извършва съгласно проекто-договора. Плащанията ще се извършват по банков път в тридесетдневен срок след представяне на изискуемите документи. Авансово плащане не се предвижда.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП. Ако определеният за изпълнител участник в процедурата е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Всяка оферта, трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика: 1. Представяне на участника, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор; 2. Документ за внесена гаранция за участие – копие на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие; 3. Декларации в оригинал: 3.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) 3.2.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец); 3.3. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (по образец); 3.4. Когато е приложимо - Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако участникът предвижда използването на подизпълнител/и (в свободен текст); Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (в свободен текст); 3.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (по образец); 3.6. Декларация, че участникът е запознат с обекта, предмет на поръчката, и с всички условия за изпълнението (в свободен текст). 4. Доказателства за изпълнение на финансовите изисквания от участника съгласно посочените в раздел III.2.2. от обявлението за настоящата поръчка; 5. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от участника съгласно посочените в раздел III.2.3. от обявлението за настоящата поръчка и подробно разписани в раздел II, т.2 „Изисквания към участниците“ от документацията за участие; 6. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП; 7. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката": 8. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение, и изискуемите приложения, подробно описани в документацията за участие, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Техническото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представено както на хартиен, така и на електронен носител. Плик № 3 9. В плик 3 с надпис “Предлагана цена” се поставят: 9.1. Ценовото предложение на участника – по образец (Образец № 3 и Приложение № 3А); 9.2. Анализ на посочените от участника единични цени. Ценовото предложение, с изискуемите приложения към него, следва да бъде представено както на хартиен, така и на електронен носител (изготвен в Excel формат), който се поставя в плик № 3.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За доказване на наличния финансов ресурс участниците представят един или няколко от следните документи: 1) удостоверение от банка; 2) годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Участникът може да не представя копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра, в своята оферта. В случай, че участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да разполагат с финансов ресурс в размер на 50 % от прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка: 541 666,67 лв.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Заверено копие на валидни удостоверения от ЦПРС или еквивалент; 2. Списък на строителството със сходен предмет, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; Удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; 3. Списък на ръководния персонал (свободен текст), предвиден за изпълнение на предмета на обществената поръчка; Посочване с конкретни данни на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит; 4. Списък на техническия персонал, предложен за изпълнение на поръчката; Декларация от участника, че разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката - в свободен текст; 5. Списък-декларация за техническото оборудване (в свободен текст), с което участникът разполага (собствено или наето), предвидено за изпълнение на поръчката; 6. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват на действие, съобразен с предмета на поръчката; 7. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалент, с обхват на действие, съобразен с предмета на поръчката; 8. Заверено копие от валиден Сертификат за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001 или еквивалент, с обхват на действие, съобразен с предмета на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи Четвърта група, втора категория и да притежава удостоверение за това, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или в съответен регистър на държавата, в която е учреден. Ако участникът е обединение, документите се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25, ал.2, т.6 от ЗОП. 2. Участникът трябва да притежава опит в изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (под „сходен предмет“ следва да се разбира основен ремонт/изграждане/ реконструкция и/или рехабилитация на канализационната мрежа на улици от първостепенната улична мрежа) – минимум три обекта със сходен предмет, изпълнени в последните пет години, за което представя списък (свободен текст). Доказването на изпълнението на обектите със сходен предмет се извършва с представяне на удостоверения, указващи доброто изпълнение. 3. Наличие на професионален опит на ръководния персонал за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да разполага с екип от експерти за изпълнението на предмета на поръчката, в следния минимален състав: технически ръководител на обекта, експерт „ВиК“, експерт „Геодезия“, отговорник за контрола на качеството и експерт по безопасност и здраве в строителството. Експертите трябва да отговарят на изискванията, подробно разписани в раздел II, т.2 „Изисквания към участниците“ от документацията за участие. 4. Наличие на технически персонал за изпълнение предмета на поръчката; Участникът трябва да разполага с необходимия брой работници за качествено изпълнение предмета на поръчката; 5. Участникът следва да разполага с оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи - строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, под формата на собствени и/или наети за срока на изпълнение на поръчката, съобразно Техническата спецификация. 6. Наличие на внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват на действие, съобразен с предмета на поръчката; 7. Наличие на внедрена система за управление на околната среда ISO 14001 или еквивалент, с обхват на действие, съобразен с предмета на поръчката; 8. Наличие на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001 или еквивалент, с обхват на действие, съобразен с предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Техническа последователност на строителните процеси; тежест: 30
Показател: Предложена цена за изпълнение на поръчката; тежест: 70
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

гр. Пловдив, пл. "Централен" № 1, ет.12

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ