Версия за печат

00575-2016-0006

BG-Раковски: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Раковски, пл. България №1, За: Мариета Димитрова - Ст. юрисконсулт в Община Раковски и Лилияна Шопова - Гл. експерт Екология, Република България 4150, Раковски, Тел.: 03151 2369; 03151 4930, E-mail: oa@rakovski.bg, Факс: 03151 2361

Място/места за контакт: Раковски, пл. България № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.rakovski.bg.

Адрес на профила на купувача: http://rakovski.bg/page.php?20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: територията на Община Раковски
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка e предоставяне на консултантски услуги при разработването на проектно предложение за кандидатстване на община Раковски, за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“. В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да изпълни следните основни дейности: Дейност 1: Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците и проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Дейност 2: Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура. Дейност 3: Изработване на документи, свързани с управлението на компоста: План за използване на получения краен продукт – компост, Схема за контрол на качеството на компоста и План за третиране на остатъчния отпадък Дейност 4: Изготвяне на анализ разходи-ползи Дейност 5: Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на необходимата информация и документи за провеждане на приложимите процедури по ЗООС и ЗБР /Закон за биологичното разнообразие/ и за осигуряване получаването на разрешителни документи

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71210000, 71311000, 71356200, 71620000, 79320000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения
Услуги по оказване на техническа помощ
Услуги, свързани с анализи
Услуги по изследване на общественото мнение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да изпълни следните основни дейности: Дейност 1: Изготвяне на прогнози за образуваните отпадъци (с подробен масов баланс), анализ на инфраструктурата за управление на отпадъците и проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталацията за компостиране, към разделното събиране на биоразградимите отпадъци, за нагласите на населението към употребата на компост от отпадъци, за степента на осведоменост на населението от нуждите от осигуряване на необходимите количества зелени и биоразградими битови отпадъци. Дейност 2: Изготвяне на прединвестиционни проучвания (ПИП) и идеен проект за компостиращата инсталация и съпътстващата я инфраструктура. Дейност 3: Изработване на документи, свързани с управлението на компоста: План за използване на получения краен продукт – компост, Схема за контрол на качеството на компоста и План за третиране на остатъчния отпадък Дейност 4: Изготвяне на анализ разходи-ползи Дейност 5: Предоставяне на експертна помощ в хода на подготовка на необходимата информация и документи за провеждане на приложимите процедури по ЗООС и ЗБР /Закон за биологичното разнообразие/ и за осигуряване получаването на разрешителни документи

Прогнозна стойност без ДДС
120000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.07.2016 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие във възлагателната процедура. Гаранция за изпълнение Гаранцията за изпълнение е в размер на 1% (едно на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Форма и изисквания към гаранцията за участие/изпълнение: Гаранцията се представя в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Възложителя: IBAN: BG 39 UNCR 7000 3321 7599 06, BIC: UNCRBGSF при банка „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД - Клон Раковски Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на «парична сума», платена по банков път, документа, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на общината или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от срока на валидност на офертата. Банковите разходи по откриването на гаранцията е за сметка на участниците. Разходите по евентуалното усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя на основание чл. 63 от ЗОП. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда и условията на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“. Плащания по договора: Плащанията по договора се извършват при наличието на осигурен финансов ресурс при одобрение на проектното предложение на Възложителя по процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“, Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и/или осигурено финансиране от други източници, и след представяне на фактура от страна на Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на фактурата.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

1. В настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. 2. В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, членовете на обединението сключват договор за обединение. Договора трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: - всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура; - клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. 3. В Договора за обединение Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява участниците в обединението по време на изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, следва да се представи документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. В договора те трябва да определят и наименованието на участника. 5. В случай, че се представят пълномощни, то те за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната власт, възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение. 6. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата. 7. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага с офертата. 8. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 9. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 10. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 11. Лице, което участва в обединение, или е дало съгласието си да фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ І. плик №1 с надпис „Документи за подбор” 1.1. Представяне на участника, изготвена по образец (Приложение № 1): 1.2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 2). 1.3. Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (Образец № 3); 1.4. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 4); 1.5. Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5); 1.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6); 1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора (Образец № 7); 1.8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 8); 1.9. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП (Образец № 9); 1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Образец № 10); 1.11. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт и наличие на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 11); 1.12. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура (Образец № 12). 1.13. Договор за изпълнение на поръчката (Образец № 13) ІІ. Плик № 2„Предложение за изпълнение на поръчката” (Образец № 14) и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. ІІІ. Плик № 3 „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. То следва да бъде изготвено съгласно приложения образец (Образец №15) и поставено в отделен запечатан и непрозрачен плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискванията се доказват с представяне на: 1.2.1. Списък-декларация на услугите (оригинал, по Образец № 3), които са еднакви или сходни* с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ведно с доказателства за извършената услуга, представени под формата на заверени от участника копия на удостоверения / еквивалентни документи, издадени от получателя на услугата или от компетентен орган или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената услуга. 1.2.2. Списък-декларация на експертите (оригинал, по Образец № 4), които участникът ще използва за изпълнение на поръчката, в който се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, включени в екипа от експерти на участника. 1.2.3. Декларации за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП и за ангажираност на експерт. Ключовите експерти, попълват Декларация за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП и за съгласие за участие на ключов експерт по образец (оригинал, Образец № 11). Всички експерти следва да са декларирали своята наличност за времето на изпълнение на поръчката и ангажираност с реализацията на дейностите, включени в предмета й.
Минимални изисквания: 1.2.1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, поне 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата поръчка. *Под услуги, сходни с предмета на поръчката се считат: изготвяне на прединвестиционно проучване и/или инвестиционен проект за инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци. 1.2.2. Участникът следва да осигури експерти, квалифицирани за изпълнение на поръчката, както следва: • Ръководител на проекта Квалификация: Висше образование „Инженерни науки“ или „Икономика“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент. • Експерт „Финанси“ Квалификация: Висше образование „Финанси“ и/или „Икономика“ или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години. • Експерт „Инсталации за третиране на битови отпадъци“ Квалификация - Висше образование „Инженерни науки“ или еквивалент с образователно- квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години. • Експерт „Управление на отпадъците“ Квалификация - Висше образование - „Икономика“ или „Инженерни науки“, или еквивалент с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години. • Експерт „Геодезия“ Квалификация: Висше образование - „Геодезия“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години. • Експерт „Подготовка на проекти“ Квалификация: Висше образование - „Икономика”, „Инженерни науки“, „Финанси“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години. • Експерт „Юрист“ Квалификация: Висше образование - „Право“, или еквивалент, с образователно-квалификационна степен „Магистър“ или еквивалент; с професионален опит по съответната специалност - минимум 5 (пет) години. ** При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност. *** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Ср – Срок за изпълнение на дейностите по поръчката; тежест: 20
Показател: Тп – Техническо предложение; тежест: 50
Показател: Фп – Предложена цена; тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Раковски - Заседателна зала, етаж ІІ, стая № 3

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.", съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет на Република България, процедура за набиране на проектни предложения BG16M10P002-2.001 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци“ и/или осигурено друго финансиране

VI.3) Допълнителна информация

1.Документация за участие в процедурата може да бъде намерена на официалния уеб-сайт на Възложителя в „Профила на купувача“ от датата на публикуването на Обявлението. Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалния уеб-сайт на Възложителя в „Профила на купувача“. 2. Обменът на информация между възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид на български език и се извършва: а) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; б) по факс на посочения от възложителя и заинтересованите лица/участниците номера; в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес; г) чрез комбинация от средствата по букви "а" – "в". 3.Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в Р. България, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставяните услуги.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 и сл. от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ