Версия за печат

00956-2016-0003

BG-с. Ценово: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Крумов Петров, Република България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Община Ценово, с. Ценово 7139, ул. Цар Освободител №66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki/proceduri.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“, с който Община Ценово ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: община Ценово
Код NUTS: BG323
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Община Ценово ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“, с който Община Ценово ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Инвестиционните проекти следва да се изготвят в съответствие с изискванията, разписани в настоящите технически спецификации, както и нормативните актове, съгласно чл.169, ал. 1 от ЗУТ. Инвестиционните проекти следва да бъдат изготвен в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектите следва да съдържат работни чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на строежа. Всички части на проекта следва да бъдат съставени и подписани от проектанти с пълна проектантска правоспособност. Проектната документация следва да бъде представена на Възложителя в четири екземпляра на хартиен и на електронен носител, отговарящи на Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Проектните материали трябва да са съгласувани от всички специалисти. Избраният за изпълнител участник по настоящата процедура следва да извърши и упражняване на Авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“, което включва: 1. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително– монтажните работи, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. 2. Подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на строително–монтажните работи, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 3. Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор; 4. Експертни дейности и консултации и съдействие на Възложителя при реализацията на проекта. 5. При упражняване на Авторски надзор, предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него работен проект, се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71320000, 71247000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Контрол на строителните работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Всички части на работния проект трябва да съответстват на действащото в момента законодателство и да съдържат подробна обяснителна записка, чертежи, детайли, количествени, Количествено-стойностни сметки и спецификации с обхват и съдържание, отговарящи на изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти. Проектът следва да се разработи в следните части: - Част „Геодезия“– да се представи геодезическа снимка в координатна система 1970 г., схема на опорния полигон, координатен регистър, обяснителна записка. - Част „Пътна” – да се представи: Проектът да се разработи за проектна скорост – 40 км/ч , съобразно ситуационните елементи и съгласно Норми за проектиране на пътища – 2000 г., при средна категория на движението. Да се изработи проект за основен ремонт и/или рехабилитация на пътната настилка, а там където е необходимо, да се разработи проект за възстановяване на носимоспособността на пътната конструкция. Да се извърши специализиран оглед на съществуващото състояние и да се предвиди предварителен ремонт. - План за безопасност и здраве при строителството на обекта; - Проект за пожарна безопасност; - Проект за Постоянна и Временна организация на движението; - План за управление на стр. отпадъци. Всички чертежи да бъдат изработени на български език във формат А2 или А3. Работният проект да се предаде в 4 (четири) екземпляра в графичен вид и на електронен носител и да съдържа описаните по-горе проектни части. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число цели и обхват на проектите, съществуващо положение, изисквания към проектите: общи изисквания, проектни части и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от документацията на настоящото обявление. Прогнозната стойност на поръчката е 250 000,00 лв (двеста и петдесет хиляди лева) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, в това число: - за проектиране – 200 000,00 лв (двеста хиляди лева) без ДДС; - за осъществяване на авторски надзор – 50 000 лв (петдесет хиляди лева) без ДДС. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност на поръчката, като сумите, предлагани за проектиране и за осъществяване на авторски надзор, също не могат да надхвърлят посочените по отделните дейности стойности. Оферти, надвишаващи посочената обща стойност на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните дейности, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка, на основание това предварително въведено условие.

Прогнозна стойност без ДДС
250000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й Гаранцията за участие е изразена в абсолютна сума, както следва: 2 500,00 (две хиляди и петстотин лева). Гаранцията за участие може да се внесе по сметката на Община Ценово, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане по следната сметка на Община Ценово (в лева): IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията. В банковата гаранция следва изрично да е посочено, че тя е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Ценово; - със срок на валидност 180 дни от датата, посочена за краен срок за получаване на офертите, съгл. Обявлението за обществена поръчка; Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка, след провеждане на действията по чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП. Ако гаранцията за участие е представена под формата на банкова гаранция, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за участие. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и начин на плащането й. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от цената на договора, без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се внесе по сметката на Община Ценово, или може да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път това следва да стане по следната сметка на Община Ценово. IBAN: BG 88 CECB 9790 3376 5427 00 BIC: CECB BGSF ЦКБ АД – гр. Русе, офис Ценово Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима; - в полза на Община Ценово; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора; При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони. 1. Стойността за изпълнение на проектирането следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия: 1. Авансово плащане, в размер на 6% (шест процента) от стойността, посочена в Раздел III, т. 1.1 от проекто-договора, се извършва в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след получаване на Възлагателно писмо, придружено с цялата необходима информация и документи, необходими за изпълнение на дейността от Изпълнителя и издадена фактура от Изпълнителя – оригинал за авансово плащане; 2. Междинно плащане не се предвижда; 3. Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни до размера на одобрените средства при подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Ценово и ДФ „Земеделие“, както и представена от Изпълнителя фактура – оригинал за окончателно плащане и двустранно подписан протокол за приемо-предаване на изготвените проекти без забележки; 2. Стойността за изпълнение на поръчката за авторския надзор следва да бъде изплатена на Изпълнителя по следния начин и условия: 1. Авансово междинно плащане не се предвиждат; 2.Окончателно плащане, в размер на 100% (сто процента) от одобрената от Държавен фонд "Земеделие" сума при подписан договор за финансиране в срок до 30 (тридесет) календарни дни и при наличие на следните документи: - приет и въведен в експлоатация път; - подписани протоколи за упражнен авторски надзор по време на строителството; - представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура – оригинал за окончателно плащане. Разплащането при изпълнението на настоящата обществена поръчка се осъществява до размера на осигурените средства.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя копие от удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ от държавата, в която са установени.

ІІІ.1.4) Други особени условия

ВАЖНО! 1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящиата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естествето на възможните измениня, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки. Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки. Когато участникът е обединение, при изпълнение на поръчката изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обще¬стве¬на поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК №1 с надпис “Документи за подбор”;ПЛИК №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;ПЛИК №3 с надпис “Предлагана цена”.Плик №1 съдържа: 1) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2) Представяне на участника – Образец №1, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - Приложение №1 към Образец №1 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образец №1 се представя от обединението участник, като се попълват данните и за всеки един участник в обединението, а Приложение №1 към Образец №1 се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; 4) Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5) Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – Образец №2; 6) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец №3 7) Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гарация за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума по банкова сметка или документ за вснесена сума в касата на Възложителя; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документът по настоящата точка се предствя от обединението или от който и да е участник в него. 8) Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действитени собственици - Образец №4; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образец №4 се представя от всеки участник в обединението. 9) Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №5; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Образзец №5 се представя от всеки участник-юридическо лице в обединението. 10) Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - Образец №6 Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице Образец №6 се представя от обединението-участник. 11) Документи за доказване на изсикванията към техническите възможности и/или квалификация на участниците - съгласно Раздел III.2.3) Технически възможности от настоящото Обявление. Плик №2 съдържа: Образец №9 „Предложение за изпълнение на поръчката”, придружен от Работна програма (която подлежи на оценка, съгласно методиката за оценка), неразделна част от него и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал.4 от ЗОП. ...продължава в Раздел VI.3. Допълнителна информация
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Неприложимо
Минимални изисквания: Възложителят не залага изисквания към иконоческите и финансови възможности на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник - Образец №7. Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: а) доказателство за извършените услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2) Декларация за разполагаемия правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката - Образец №8 Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, горните документи по т. 1 и т. 2 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответния критерий за подбор. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените изисквани от Възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, в случай че документите за доказване на технически възможности, квалификация и опит са на чужд език, същите се представят и в превод. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението напоръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
Минимални изисквания: 1) Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга, която е еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка, като под „услуги, сходни с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира изготвяне на инвестиционни проекти за ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на улици и/или пътища и/или други обекти от транспортната инфраструктура. 2) Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. Минимални изисквания към ключовия персонал: 2.1. Експерт Пътно строителство – висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство, специалност Пътно строителство или еквивалент. Да притежава валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за съответната година от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/. 2.2. Експерт Геодезия - висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство, специалност „Геодезия” или еквивалент. Да притежава валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за съответната година от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/. 2.3. Експерт по безопасност и здраве - висше образование, образователна степен „Магистър” в областта на строителното инженерство. Да притежава валидно Удостоверение „Координатор по безопасност и здраве” или „Специалист по БЗР” или еквивалентен документ. Посочените от участника проектанти НЕ могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на проектирането. Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност, приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. Забележка: Съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с всяко едно от посочените по-горе изисквания към техническите възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в обединението. Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изготвяне на работния проект - П1; тежест: 20
Показател: Подход и стратегия – П2; тежест: 30
Показател: Предлагана цена – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 11:00
Място

с. Ценово, ул. "Цар Освободител" №66, сградата на Община Ценово, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим до достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Средствата за изпълнение на настоящата поръчка ще бъдат осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020г.), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на европейските райони.

VI.3) Допълнителна информация

...продължава от Раздел III.2.1 Изисквания към кандидатите или участниците - В Предложението за изпълнение на поръчката, участникът прави предложения за следния срок: - Срок за изготвяне на инвестиционния проект, посочен в календарни дни, включващ времето от датата следваща датата на получаване на Възлагателно писмо придружено с цялата необходима информация и документи необходими за изпълнение на дейността от Изпълнителя, до окончателното изпълнение на дейността от Изпълнителя и предаване на извършеното на Възложителя с приемо-предавателен протокол. Срокът за изготвяне на инвестиционния ппроект не може да бъде по-дълъг от 60 календарни дни. В случай че, участник посочи срок за изготвяне на инвестиционен проект по-дълъг от определения максимален срок от 60 календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако участник предложи срок в друга мерна единица се отстранява от участие в процедурата. Към Предложението за изпълнение на поръчката - Образец №9 участникът прилага и Работна програма, в съответствие с Техническите спецификации и Методиката за оценка на офертите.Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката или представеното от него предложение за изпълнение не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа работна програма или съдържа работна програма, която не съответства на изискванията на техническата спецификация и/или методиката за оценка на офертите, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие. Ако в Предложението за изпълнение на поръчката и/или Работната програма за изпълнение на дейностите, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последвателността и взаимообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката, както и в които има наличие на паразитни текстове, показващи непредназначеност към предмета на поръчката се отстранява от участие. Участник, чиито график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в работната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложени в документацията за участие, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява. ПЛИК №3 съдържа: попълнен и подписан Образец №10 - оригинал, като стойностите следва да не бъдат закръглени, а да бъдат изписани до стотинка (до втория знак след десетичната запетая), да бъдат посочени стойностите без ДДС и стойностите с ДДС. Ценовата оферта трябва да съответства на Предложението за изпълнение на поръчката по отношение на дейностите, предвидени за изпълнение на поръчката, в противен случай, участникът се отстранява. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид изписаната с думи. Забележка: Извън плика с надпис „Предлагана цена“ не трябва да е посочена никаква информация за цената. ВАЖНО: Всеки от пликовете(опаковки) номер 1, 2 и 3 трябва да съдържа един оригинал на хартиен носител и едно копие от документите в плика на електронен носител(диск) е нередактируем формат(например PDF или еквивалент) от съответните документи. Във връзка с чл.64, ал.3 от ЗОП , Възложителят е намалил срока по ал.1 на същия член до 28 дни - със 7 календарни дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 дни, поради това, че от датата на публикуване на настоящото обявление, Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на Профила на купувача, посочен в раздел I.1).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ