Версия за печат

02709-2016-0066

BG-ЧИПРОВЦИ: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760138

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧИПРОВЦИ, УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №19, За: ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА, РБЪЛГАРИЯ 3460, ЧИПРОВЦИ, Тел.: 09554 2197, E-mail: dgstp_chiprovci@abv.bg

Място/места за контакт: УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №19

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.szdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414bIwd6996837.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Друг: Държавно предприятие, създадено по силата на ЗГ.

I.3) Основна дейност

Друг: Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост.

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 5 /пет / броя моторни превозни средства, собственост на СЗДП ТП „ДГС-Чипровци”.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Собствени или наети автосервизи
Код NUTS: BG312
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 5 /пет / броя моторни превозни средства, собственост на СЗДП ТП „ДГС-Чипровци”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

50110000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Очакваното количество и обем на услугата е съгласно "Пълното описание на предмета на поръчката", което е неразделна част от документацията.Периодично техническо обслужване, включващо - профилактика, ремонт /основен и текущ /, осигуряване резервни части на 5 /пет / броя моторни превозни средства, собственост на СЗДП ТП „ДГС-Чипровци”.

Стойност, без да се включва ДДС
13000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 % от стойността на поръчката, а именно – 130 (сто и тридесет) лева. 4.3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от достигнатата стойност на поръчката. 4.4. Гаранциите по т. 2 и по т. 3 се представят в една от следните форми: - парична сума, вносима в касата на ТП „ДГС - Чипровци” или по банков път по сметка на ТП „ДГС - Чипровци” - IBAN BG07CECB979010G3428500, BIC CECBBGSF, при „ЦКБ” АД –клон Монтана,. - договор за банкова гаранция . Забележка: При изменение на сключения договор по смисъла на чл. 43, ал. 2, т.1 от ЗОП, кандидатът представя нов договор за банкова гаранция със срок на действие съответстващ на промяната. Кандидатът или определеният за изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълненение. 4.5. Гаранцията за участие в процедурата е необходимо да бъде внесена (представена) в срок до 15,00 часа на 30.05.2016 год. Възложителят освобождава гаранциите за участие на отстранените и на класираните участници в срок 3 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. 4.6. Гаранциите за участие на отстранените кандидати се освобождават от възложителя в срок 3 работни дни след изтичането на срока за оспорване на решението на възложителя за определяне на изпълнител. 4.7. Гаранциите на класираните кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след сключването на договор за обществената поръчка. 4.8. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати се освобождават в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за прекратяване. 4.9. Възложителят освобождава гаранциите по т. 6, 7 и 8, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4.10. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедура за възлагане на обществена поръчка: - оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на офертите; - обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на спора; - е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се извършват съгласно условията на договора: При осъществяване предмета на договора Възложителя ще изплаща на Изпълнителя предоставените услуги в деня на тяхното изпълнение при издадена данъчна фактура по банкова сметка на Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Да притежават качествата на търговци по смисъла на ТЗ. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка трябва да притежава технически средства за изпълнение на поръчката и да представи доказателства за извършване на ОБЯВЕНАТА ПРОЦЕДУРА.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

не се изискват

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, за извършване на обявената услуга ( списък на собствени или наети автосервизи и други документи доказващи наличието им; списък на машини и съоръжения за ремонт на МПС и други документи доказващи наличието им;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката, за извършване на обявената услуга ( списък на собствени или наети автосервизи и други документи доказващи наличието им; списък на машини и съоръжения за ремонт на МПС и други документи доказващи наличието им;

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2016 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2016 г.  Час: 10:30
Място

Административната сграда на ТП ДГС "Чипровци"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Законните представители на участниците или техни упълномощени представители по нотариално заверено пълномощно. Други заинтересовани лица.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ