Версия за печат

00267-2016-0054

BG-Пловдив: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж.Стефан Камберов, инж. Елена Маргаритова, юрк. Ралица Шехова - дирекция СМСТИ, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656452; 032 656440; 032 656447, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 260398

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411zyHJ3226201.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Централен № 1, За: О. Карагяурова - деловодител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656447

Място/места за контакт: Дирекция СМСТИ

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: ОП № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект: " Основен ремонт на ул. " Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка ул." Гладстон" до ул. " Пещера". ОП №2 - Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка са два обекта, за които ще се извършва консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, контрол на количествата, стойностите и качеството на изпълненото строителство, изготвяне на геодезическо заснемане, контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, изготвяне на технически паспорт съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г.,и издаване на удостоверение по чл.74 от ЗУТ, въвеждане на обектите в експлоатация, както следва: Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: ОП № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект:" Основен ремонт на ул. " Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка ул." Гладстон" до ул. " Пещера". ОП № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Максималният бюджет за изпълнение на поръчката общо за двете обособени позиции е в размер до 8 600 лв. с ДДС (осем хиляди и шестстотин лева с включен ДДС), 7 166.67 лв. (седем хиляди сто шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС. Посочената стойност е лимитна. Максималният бюджет за изпълнение на поръчката е разпределен по обособените позиции както следва: ОП № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект: " Основен ремонт на ул. " Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка ул." Гладстон" до ул. " Пещера"- в размер на 4400 лв. с ДДС. ОП №2 - Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I" в размер на 4200 лв. с ДДС.

Прогнозна стойност без ДДС
7166.67 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Общи положения Гаранциите се предоставят под формата на парична или банкова гаранция, като участникът сам избира формата на гаранцията: - парична сума, внесена по банков път по сметката на Община Пловдив; - безусловна и неотменяема банкова гаранция; В документа за гаранция следва изрично да е посочено наименованието на поръчката, включително обособената позиция, съответно на договора. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Върху гаранциите не се дължат никакви лихви за времето, през което сумите са стояли на законово основание у Възложителя. Банкова сметка за внасяне на парични гаранции: Община Пловдив Инвестбанк АД – клон Пловдив BIC: IORTBGSF, IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03 2. Гаранция за участие за всички ОП На основание чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП, Възложителят НЕ изисква гаранция за участие в настоящата процедура. 3. Гаранция за изпълнение за всички ОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора без ДДС и се представя задължително от определения за изпълнител участник при сключването на договора. Гаранцията за изпълнение, представена под формата на банкова гаранция, следва да е със срок на валидност не по-малък от срока за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява и освобождава при условията и сроковете, посочени в проекта на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на настоящата поръчка се осигурява от бюджета на община Пловдив за 2016 год. 1. 30 % от дължимото възнаграждение за обекта – в 30 (тридесет)-дневен срок от откриването на строителната площадка; 2. 50 % от дължимото възнаграждение за обекта – в 30 (тридесет) дневен срок от съставянето на акт обр.15. 3. останалите 20 % от дължимото възнаграждение за обекта – в 30 (тридесет) дневен срок след издаването на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителя отстранява от участие в настоящата процедура всеки участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата, посочени в чл.47, ал. 1, ал.2, т.1 и т.2 и ал. 5 от ЗОП. - който не е представил някой от необходимите документи по чл.56 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на възложителя; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП се установи, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените критерии за подбор; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Съгласно чл. 57 от ЗОП, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика със съдържание, както следва: Плик № 1 с надпис "Документи за подбор", който следва да съдържа следните документи и информация: 1. Представяне на участника, съгласно Образец № 1, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата, подписано и подпечатано от Участника. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е регистрирано, печатът е на водещия партньор; 2. Декларации в оригинал: 2.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец) 2.2.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (по образец); 2.3. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП (по образец); 2.4. Декларация по чл.166, ал.3 и ал.4 от ЗУТ (в свободен текст); 2.4. Когато е приложимо - Информация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако Участникът предвижда използването на подизпълнител/и (в свободен текст); Декларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва като такъв (в свободен текст); 2.5.Декларация по чл. 56, ал.1, т. 6 от ЗОП (по образец); 3. Доказателства за изпълнение на техническите изисквания от Участника съгласно посочените в раздел III.2.3. от обявлението за обществената поръчка и подробно разписани в документацията за участие, Раздел III. Изисквания към участниците, т.4. Технически възможности; 4. При участник обединение- копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Ако обединението не е регистрирано юридическо лице, следва да се спази чл. 56, ал.3 от ЗОП; 5. Списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП на документите и информацията, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от участника. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката": 6. Техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката (по образец), включващо и срок за изпълнение, към което ако е приложимо се прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП. Плик № 3 с надпис “Предлагана цена”: 7. Ценово предложение - по образец, представя се в запечатан непрозрачен плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изисква
Минимални изисквания: не се изисква
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Копие на Удостоверение/Лиценз за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ; Удостоверението да бъде придружено от списъка на екипа от правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. 2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 с обхват на действие „Строителен надзор“ или еквивалент; 3. Списък на услугите със сходен предмет (в свободен текст), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен от удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга; 4. Списък на екипа, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка (в свободен текст) - посочване с точни данни на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на всеки един от екипа от специалисти. Списъкът следва да бъде придружен с подробна автобиография, подписана от съответния специалист, доказваща съответствието с изискванията на Възложителя, в която да се декларира ангажираността за изпълнение на настоящата поръчка.
Минимални изисквания: 1. Участникът да притежава валидно удостоверение за упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл.166 ал.2 от ЗУТ. 2. Участникът да притежава валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 с обхват на действие „Строителен надзор“ или еквивалент; 3. Участникът трябва да притежава опит в извършването на услуги, свързани с предмета на поръчката, поради което следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата си, да е извършил услуги, свързани със строителен надзор по време на строителството на най-малко три обекта, сходни с обекта за съответната обособена позиция, за която участва, придружен от удостоверения за добро изпълнение; 4. Участникът да разполага с персонал, предвиден за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка, който да е съобразен с отделните части съгласно спецификата на обекта.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Съгласно ЗУТ, във връзка с чл. 49, ал. 1 от ЗОП, участникът трябва да притежава удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, издаден на основание чл. 166, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентен документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се поставя само за лицата от обединението, които ще изпълняват посочените дейности.

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
12.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 13.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

гр. Пловдив, пл. Централен № 1, ет.12, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно разпоредбите на чл.68, ал.3 от ЗОП при отваряне на офертите имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е осигурен на официалния интернет адрес на Община Пловдив www.plovdiv.bg, в профила на купувача, в деня на публикуване на решението и обявлението в АОП. За участие в процедурата не се предвижда закупуване на документацията. На същия адрес ще бъдат публикувани всички отговори на запитвания по обществената поръчка, както и съобщения до участниците. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения чрез съобщение в профила на купувача се обявява датата, часа и мястото на отварянето им.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция ОП № 1 Упражняване на строителен надзор на обект: " Основен ремонт на ул. " Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка ул." Гладстон" до ул. " Пещера".
1) Кратко описание

Извършване на консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, контрол на количествата, стойностите и качеството на изпълненото строителство, изготвяне на геодезическо заснемане, контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, изготвяне на технически паспорт съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., и издаване на удостоверение по чл.74 от ЗУТ, въвеждане на обекта в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

ОП № 1 - Упражняване на строителен надзор на обект: " Основен ремонт на ул. " Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка ул." Гладстон" до ул. " Пещера"- в размер на 4400(четири хиляди и четиристотин) лв. с ДДС, а без ДДС лв. 3 666.67 (три хиляди шестотин и шестдесет и шест лева и шестдесет и седем стотинки). Посочената стойност е лимитна.

Прогнозна стойност, без ДДС
3666.67 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция ОП № 2 Упражняване на строителен надзор на обект: Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I".
1) Кратко описание

Извършване на консултантска дейност и строителен надзор по време на строителството, контрол на количеството, стойностите и качеството на изпълненото строителство, изготвяне на геодезическо заснемане, контрол на количествата и качеството на изпълнените СМР, изготвяне на технически паспорт съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г., и издаване на удостоверения по чл.74 от ЗУТ, въвеждане на обектите в експлоатация.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството

3) Количество или обем

ОП № 2 – Упражняване на строителен надзор на обект: Упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул. "Ал. Стамболийски" до входа на кв. "Коматево", община Пловдив, етап I" - в размер на 4200(четири хиляди и двеста)лв с ДДС, а без ДДС 3 500 (три хиляди петстотин лева) лв.

Прогнозна стойност, без ДДС
3500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 6