Версия за печат

00956-2016-0003

BG-с. Ценово:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД 11/058 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Ценово, ул. Цар Освободител №66, За: Цветомир Крумов Петров, Р. България 7139, с. Ценово, Тел.: 08122 2510, E-mail: obshtina_cenovo@abv.bg, Факс: 08122 2002

Място/места за контакт: Община Ценово, с. Ценово 7139, ул. Цар Освободител №66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.tsenovo.eu/.

Адрес на профила на купувача: http://www.tsenovo.eu/obshtestveni-porachki/proceduri.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Община Ценово ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за проектиране и упражняване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“, с който Община Ценово ще кандидатства за финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Инвестиционните проекти следва да се изготвят в съответствие с изискванията, разписани в настоящите технически спецификации, както и нормативните актове, съгласно чл.169, ал. 1 от ЗУТ. Инвестиционните проекти следва да бъдат изготвен в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проектите следва да съдържат работни чертежи и детайли в необходимия обхват, съобразно спецификата на строежа. Всички части на проекта следва да бъдат съставени и подписани от проектанти с пълна проектантска правоспособност. Проектната документация следва да бъде представена на Възложителя в четири екземпляра на хартиен и на електронен носител, отговарящи на Наредба №4 за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Проектните материали трябва да са съгласувани от всички специалисти. Избраният за изпълнител участник по настоящата процедура следва да извърши и упражняване на Авторски надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път: RSE1211/II-54 /Ценово-Вардим/ - Ценово - Белцов - Кривина - Пристанище кривина, община Ценово“, което включва: 1. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително–монтажните работи, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане. 2. Подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на строително–монтажните работи, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 3. Посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор; 4. Експертни дейности и консултации и съдействие на Възложителя при реализацията на проекта. 5. При упражняване на Авторски надзор, предписанията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него работен проект, се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява да се определят техническите спецификации, не са налице условия за провеждане на състезателен диалог или процедури на договаряне и съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 8 от ЗОП Община Ценово обявява открита процедура. Услугата е със стойност, която отговаря на условията и реда за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура, съгласно праговете от Закона за обществени поръчки. Откритата процедура по реда на ЗОП гарантира публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация. Дава възможност на всички заинтересовани лица да подадат оферта, което в максимална степен ще обезпечи интереса на Община Ценово.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Р. България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg..

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Цветомир Крумов Петров
Длъжност: Заместник кмет "РРИП" съгласно Заповед № 071 от 25.02.2016 на Кмета на Община Ценово