Версия за печат

00267-2016-0054

BG-Пловдив:

РЕШЕНИЕ

Номер: 16 РОП49 от 14.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: инж.Елена Маргаритова, инж.Стефан Камберов, юрк. Ралица Шехова - дирекция СМСТИ, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656440; 032 656447; 032 656452, E-mail: smsti.op@dir.bg, Факс: 032 260398

Място/места за контакт: дирекция СМСТИ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411zyHJ3226201.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Упражняване на строителен надзор на обекти по обособени позиции: ОП № 1- Упражняване на строителен надзор на обект: "Основен ремонт на ул. "Гладстон" в участъка от бул. "Руски" до ул. "Захари Стоянов" и ул. "Захари Стоянов" в участъка от ул. "Гладстон" до ул. " Пещера"; ОП № 2 - Упражняване на строителен надзор на обект: " Изграждане на канализация за обект: "Основен ремонт и разширение на бул."Коматевско шосе" в обхвата на община Пловдив, от ул."Ал. Стамболийски" до входа на кв." Коматево", Община Пловдив, етап I".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителят прилага процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка на основание чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП, като провежда открита процедура по опростени правила. Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен осигуряването на свободна и лоялна конкуренция, прозрачност на избора и разходването на бюджетни средства и публичност по възлагане изпълнението на обществената поръчка.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

14.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Иван Борисов Тотев
Длъжност: Кмет на община Пловдив