Версия за печат

00267-2016-0055

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Валентина Палазова - юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656780; 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http:// www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412GwhA3267109.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, За: Кмет на Община Пловдив; Директор на Дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка на газов хроматограф с мас селективен детектор.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Пловдив
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на газов хроматограф с мас селективен детектор. Оборудването, предмет на поръчката, е подробно описано в Техническите спецификации на Възложителя към документацията за участие в настоящата обществена поръчка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на един брой газов хроматограф с мас селективен детектор. Посочената стойност е лимитна. Участник, предложил по-висока стойност в Ценовото предложение, ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

Прогнозна стойност без ДДС
108333.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за изпълнение Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % (два процента) от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по сметката на Възложителя или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената гаранция за изпълнение на договора, преди неговото сключване. При условие, че гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция, същата следва да е със срок на валидност минимум 30 дни след изтичане срока на договора за изпълнение. При представяне на гаранцията в платежния документ за внесена гаранция под формата на парична сума или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат в договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и Изпълнителя. Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви, за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на плащане са посочени в проекта на договора. Договорът за доставка ще бъде сключен при осигурено финансиране от бюджета на Община Пловдив. Възложителят обявява настоящата обществена поръчка под условие „наличие на финансиране“, което означава, че договор за възлагане на изпълнението ще бъде сключен с избрания изпълнител само след осигуряване на финансов ресурс от бюджета на Община Пловдив.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2, т.1, т.2а, т.5 и ал. 5 от ЗОП; - който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя; - който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - за когото по реда на чл.68, ал.11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор. В съответствие с чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, навсякъде в приложенията, които представляват неразделна част от документацията към настоящата обществена, включително и в техническите спецификации на възложителя, където са посочени конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, след конкретното посочване следва да се разбира обект (елемент, компонент и др.) със еквивалентни характеристики. Участник, който не удостовери съответствието на предлаганото от него оборудване с техническите спецификации на възложителя подлежи на отстраняване от участие в обществената поръчка. При сключването на договора за обществената поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която предоставя, има конфиденциален характер. Изпълнителят нямат право да разкрива тази информация. При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. В този случай, в офертата се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите на чл.44 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът трябва да съдържа три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, както следва: I.Плик №1 с надпис „Документи за подбор“, в който участникът трябва да постави следните документи: 1.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 2. Документа „Оферта“, изготвен в съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение№1) 3. Представяне на участника, което включва: - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен; - адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; - декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена в съответствие с образеца от документацията за участие (Приложение№2). Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представя и от лицата, които представляват участника, съобразно чл.47, ал. 4 от ЗОП. 4. При участници обединения – копие на договор за създаване на обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал.1, т.1 букви „а“ и „б“ се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.(Приложение№3) 6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. (Приложение№4) за ползване/неползване на подизпълнител. В декларацията се посочват предвидените подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка (Приложение№4). Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всеки един от посочените в декларацията подизпълнители задължително попълва декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец от документацията, която също се представя в плик №1. (Приложение№5) 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, изготвена по образец от документацията.(Приложение№6) Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представят в официален превод. 8. Доказателства за техническите възможости и/или квалификация по чл.51 от ЗОП. II.Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“, в който участникът трябва да постави попълнен документа „Техническо предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. (Приложение№7) Ако е приложимо, се прилага и декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. III.Плик №3 с надпис „Предлагана цена“, в който участникът трябва да постави документ „Ценово предложение“, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие. (Приложение№8) Документите в офертата трябва да са подписани само от лица с представителни функции, назовани в документа за регистрация в Агенцията по вписванията – Търговски регистър или в удостоверението за актуално състояние, или друго в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, или от изрично упълномощени за това лица (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице и не могат да се подпишат и представят от пълномощник). Всички документи, съдържащи се в пликове № 1, 2 и 3 от офертата на участника, трябва да са попълнени на български език, без поправки и/или изтривания.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: не се изискват
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да представи списък (по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП) на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от него през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата за участие. Списъкът се предоставя в оригинал, подписан и подпечатан от участника. В списъка се посочват стойностите, датите и получателите на доставките, заедно с доказателство за успешното изпълнение на поне една от посочените в списъка доставки; 2. Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, издаден на участника от акредитирани лица по чл.53, ал.3 от ЗОП. Сертификатите, които не са на български език, трябва да бъдат придружени от официален превод.
Минимални изисквания: Участниците следва да покриват следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Да имат опит в изпълнението на доставки с предмет еднакъв или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка – през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, да са извършили поне една доставка на лабораторна техника. В този смисъл всеки участник в процедурата следва да представи списък на доставките, съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, заедно с доказателство за успешното изпълнение на поне една от посочените в списъка доставки. 2. Участникът да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008/2015 или еквивалент, с обхват на сертификацията, свързан с предмета на поръчката – производство и/или търговия с лабораторна теника.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
13.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
13.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 16.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Зала №36 на Община Пловдив, пл.Стефан Стамболов №1, гр.Пловдив

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в т.ч. и на плика с предлагана цена, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени предствавители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени чрез съобщение в "Профила на купувача", не по - късно от два работни дни преди датата на отваряне. В "Профила на купувача" Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ