Версия за печат

00267-2016-0053

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471504

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Тодор Тодоров - директор, дирекция Обществени поръчки, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656760, E-mail: otdel_op@abv.bg, Факс: 032 660571

Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index.

Електронен достъп до информация: http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160412osZg3256715.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1, За: Милена Трифонова, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 656724

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Управление на проектни предложения на община Пловдив, финансирани със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвидения гарантиран бюджет"

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 27 (27 - Други услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Пловдив
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предметът на настоящата поръчка е свързан с избор на изпълнител, който да осигури лица, ангажирани с управлението на всички проекти на община Пловдив, финансирани със средства от Оперативна програма „Регион в растеж“ 2014 - 2020, включени в Инвестиционната програма на общината, в рамките на предвиденият гарантиран бюджет, в срока на договора по настоящата обществена поръчка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

75112100

Описание:

Услуги по управление на проекти за развитие

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Управлението на проектите ще включват следните основни направления: 1.1. Услуги по подготовка изпълнението на проектните предложения, в това число: - Съдействие и подпомагане на общината в процеса на провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители по дейностите по отделните проекти (при необходимост), що се отнася до изискванията на ОПРР и документите, които регламентират специфични изисквания към обществените поръчки, финансирани със средства от ЕС; 1.2. Услуги по мониторинг и контрол по изпълнение на договорите с външните изпълнители: - Съдействие при осъществяване на общ контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители, в това число мониторинг на изпълнението с акцент върху спазване на срокове, графици и програми за изпълнение; - Подкрепа и съдействие при приемане на извършената работа, независимо от естеството на договора, и при осъществяване на контрол върху основанията и документите за плащане, при необходимост и заявка от страна на Възложителя; - Консултации на Възложителя при неизпълнение, грешки, отклонения и други; - Координация и взаимодействие между Възложителя и различните външни изпълнители и посредничество при решаване на спорове и възникнали проблеми; 1.3. Услуги по подпомагане изпълнението на Договор/ите за БФП: - Мониторинг на изпълнението на ДБФП базиран на система, механизми и инструменти за проследяване на напредъка, бързо докладване, отстраняване на грешки, отклонения, компенсиране на закъснения и други негативни развития в изпълнението; - Съдействие при отчитане на разходите пред УО, на база искания за плащане, отчети, доклади и други форми на мониторинг, изисквани от УО на ОПРР; - Съдействие на Възложителя в комуникацията и взаимодействието му с УО, при необходимост и заявка от страна на Възложителя; - Съдействие на Възложителя, включително чрез консултации при извършване на външни проверки/одити или други форми на контрол, при необходимост и заявка от страна на Възложителя; - Координация, комуникация и взаимодействие с всички служители на Възложителя, които са отговорни за изпълнението на проектите; - Проследяване на промените в съществуващите изисквания/указания и препоръки на УО на ОПРР и уведомяване на Възложителя за тях; - Консултации по хоризонталните въпроси като спазване правилата за държавни помощи, там, където е приложимо; - Консултации, в хода на изпълнение на дейностите по Договора/ите за БФП, за спазване на специфичните изисквания на ИА ОСЕС и други контролни органи в областта на контрол по усвояване на средствата от ЕС. Проектите, които следва да се управляват са по следните инвестиционни приоритети: Инвестиционен приоритет: „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“, Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Конкретният брой проектни предложения по този инв. приоритет ще бъдат следствие от активността на сдружения на собствениците и постигнатите споразумения между тях и община Пловдив. Инвестиционен приоритет „Гр. среда”, Група дейности „Гр. среда“. Проектът ще включва обновяване на открити публични пространства в град Пловдив, включително групи улици, групи междублокови пространства и публични пространства с общоградско значение (южен бряг на река Пловдив). Съставни обекти: 10 бр. Инвестиционен приоритет „Гр. среда”, Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“. Проектът ще включва изграждане и обновяване на открити публични пространства в подкрепа на икономическото развитие на Пловдив, включително изграждане на нови технически инфраструктури в зоната с потенциал за икономическо развитие. Съставни обекти: 3 бр. Инвестиционен приоритет „Соц. инфраструктура”, Група дейности „Соц. инфраструктура“: Проект 1 включва изграждане на социални жилища. Съставен обект: 1 бр. Проект 2 включва изграждане/обновяване на обекти за социални услуги. Съствани обекти: 2 бр. Инвестиционен приоритет „Обр. ифраструктура” .Проектът включва изграждане/обновяване на училища, детски градини и ясли. Съставни обекта: 6 бр.

Стойност, без да се включва ДДС
1200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за се представят в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. Участникът или определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. При избор на гаранция за участие или изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка на Община Пловдив: IBAN: BG57 IORT 7375 3302 0000 03; BIC: IORTBGSF ТБ ИНВЕСТБАНК АД – клон Пловдив 1. Гаранцията за участие е в размер на 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева). В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано наименованието на предмета на настоящата обществена поръчка, по която се внася гаранцията за участие. Ако Участникът представя Банкова гаранция, то същата следва да бъде неотменима и безусловна, да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от Кмета на Община Пловдив или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 180 календарни дни след датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора. Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по посочената по-горе банкова сметка на Възложителя. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най – малко 2 /два/ месеца, след датата на приключване на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащанията ще се осъществят на два етапа: 1. Междинни плащания – в размер до 80% от стойността на договора с ДДС. Всяко междинно плащане включва плащания по всеки отделен проект, съобразно предложените цени (с ДДС) за управление на отделните проекти, до достигане на максимум 80% от стойността на договора с ДДС. Сумата е платима в срок до 30 календарни дни след представяне оригинална фактура и одобрение на междинен доклад за извършените дейности. Броят и периодичността на междинните плащания се определят в схема на плащанията, уговорена между страните по договора. 2. Окончателно плащане - в размер на остатъка от стойността за управление на отделните проекти, формиращи общата цена на договора. Сумата е платима в срок до 30 календарни дни след представяне на оригинална фактура, одобрение на окончателен доклад за извършените дейности и приемане на услугите по договора с приемо-предавателен протокол, подписан от страните и от подизпълнителя/ите (ако е приложимо) и доказателства от Изпълнителя, че на подизпълнителя/ите са заплатени всички услуги, за които е сключен договор за подизпълнение (ако е приложимо).

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания на Възложителя в документацията за участие. За да бъде допуснат до участие в процедура, участникът трябва да отговаря на предварително обявените условия в обявлението на обществена поръчка и документацията за участие, както и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията на настоящата документация. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура. Не могат да участват в процедурата и лица, за които са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: - за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, без т. 1, б. "е", ал.2, т. 1 и 5 и ал. 5 от ЗОП; - когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици; - който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя От участие се отстраняват оферти: - които са непълни или не отговарят на предварително определените условия в тази Документация; - когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; - който не е представил някои от необходимите документи или информация по чл.56 от ЗОП, в т.ч. и основанията по чл. 58, ал. 3 от ЗОП. - за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан,непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК №1 „Документи за подбор“, включващ: 1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (по обр.); 2.Оферта (по обр.); 3.Адм.сведения (по обр.); 4.Декл.,че участникът е запознат с всички обстоятелства и усл. от значение за поръчката (по обр.); 5.Представяне на участника, което включва: а) посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен,както и адрес,включително електронен,за кореспонденция при провеждането на процедурата; б) декл. по чл.47, ал. 9 от ЗОП (по обр.); Когато у-кът в процедурата е чуждестранно физ. или юр.лице или техни обединения, документа по т. 5 се представя в офиц. превод; 6. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ (свободен текст в оригинал), подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 7. Документ за внесена гаранция за участие-оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 8. Док-ва за иконом. и фин. състояние, описани в раздел III.2.2. на обявлението; 9. Док-ва за техн. възможности и квалиф, описани в раздел III.2.3. на обявлението; 10. Декл. за липса на свързаност с друг участник или кандидит, в съответствие с чл. 55, ал.7, както и за липсата на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по обр.); 11.Декл. по чл.56, ал.1,т.8 от ЗОП за участие на подизп., ако се предвиждат такива (по обр.); 12.Декл.за съгласие за участие като подизпълнител (по обр.); 13. Декл. за приемане на усл. в проекта на договор по чл. 56, ал.1,т. 12 от ЗОП (по обр.); 14. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато у-кът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно неговата регистрация или договора за създаване на обединението; 15. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (по обр.). ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, включващо: Техническо предложение, вкл. и срок за изпълнение на поръчката (по обр.). Към техн. предложение, ако е приложимо, участника прилага декл. по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; ПЛИК №3 с надпис "Предлагана цена", включващо: Ценово предложение (по обр.). Всички документи, ако са представени на чужд език, следва да са придружени и с превод на бълг. език.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Кандидатите или участниците могат да докажат наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверение от банка; - заверено от участника копие на годишния му финансов отчет или някоя от съставните му части. *Не се изисква представянето на годишния финансов отчет, както и всеки друг документ за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника, ако същите са публикувани в публичен регистър в Република България и участника е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Информацията се посочва от участника в декларация (свободен текст в оригинал). Когато участникът е чуждестранно лице годишния финансов отчет се представя, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която същият е установен. Когато по обективни причини Участникът не може да представи искания от възложителя документ, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Доказателствата за икономическо и финансово състояние се пхредставят само от участиниците, чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да разполага с финансов ресурс, в размер не по-малко от 500 000,00 лева. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги, под формата на удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Списък - декларация за предложените експерти за изпълнение на поръчката с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на поръчката. 3.Копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектното и управленско консултиране. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За тези цели трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Доказателствата за техническите възможности се пхредставят само от участиниците, чрез които обединението доказва съответствие с критериите за подбор.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 услуга, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни услуги“ се разбират услуги, свързани с управление и/или изпълнение и/или отчитане на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от оперативни програми и/или национално или друго международно финансиране. 2. Участникът следва да разполага със следните ключови експерти, за целия срок на изпълнение на договора: Ръководител екип, който има придобита образователна степен „бакалавър” или „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в област „Социални, стопански и правни науки”, професионални направления „Икономика”, „Политически науки”, „Право” или „Администрация и управление” съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент; професионален опит – минимум 5 години опит в областта на управление и/или изпълнение на проекти/програми, от които не по-малко от 3 години професионален опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола или администрирането на инфраструктурни проекти, да е бил ръководител на поне един инфраструктурен проект; - Финансист, който има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в област „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Икономика”, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент; професионален опит - минимум три години опит в управление/отчитане/изпълнение на проекти; опит като финансов експерт в поне един екип при управление/отчитане/изпълнение на инфраструктурни проекти; - Юрист, който има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в област „Социални, стопански и правни науки”, професионално направление „Право”, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент; професионален опит - минимум три години опит като консултиращ юрист по подготовка, възлагане или изпълнение на договори за възлагане на обществени поръчки; опит като член на поне един екип за управление/отчитане/изпълнение на инфраструктурни проекти; - Координатор, който има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в област „Социални, стопански и правни науки”, професионални направления: „Икономика”, „Право”, „Политически науки” или „Администрация и управление” съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент; професионален опит – да е бил член на поне един екип за управление/отчитане/изпълнение на инфраструктурни проекти и да има поне две години опит в управлението и/или изпълнението, координацията, контрола или администрирането на инфраструктурни проекти; - Държавни помощи, който има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина) в област „Социални, стопански и правни науки”, професионални направления: „Икономика”, „Политически науки”, „Право” или „Администрация и управление”, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент; професионален опит - участие в поне един проект за оценка и/или анализи на приложимото законодателство и приложимите режими в областта на държавните помощи по оперативните програми на ЕС; опит като член на поне един екип за управление/отчитане/изпълнение на инфраструктурни проекти;....... Продължава в поле VI.3. Допълнителна информация!

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Показател "Техническо предложение"; тежест: 65
Показател: Подпоказател I - максимум 60 т.; тежест:
Показател: Подпоказател II - максимум 40 т.; тежест:
Показател: Показател "Ценово предложение" ; тежест: 35
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.05.2016 г.  Час: 17:15
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
25.05.2016 г.  Час: 17:15
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Община Пловдив, пл. Стефан Стамболов № 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите, в това число и на плика с предлаганата цена е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането се осигурява от ОП "Региони в растеж 2014-2020" г.

VI.3) Допълнителна информация

Инженер – 3 бр.: - 1 бр. – да има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина), в област „Технически науки, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалност „Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения”; „Саниране и дизайн на сгради”; „Строителни конструкции”; „Строително инженерство”; „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения”; „Строителство и модернизация на сгради”; „Строителство на сгради и съоръжения”, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент или еквивалентна; професионален опит – Участие в изпълнението на минимум 1 инфраструктурен проект - като експерт в изпълнението му или като експерт в екип на строителен надзор, или инвеститорски контрол; - 1 бр. – да има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина), в област „Технически науки, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалност „Ландшафтна архитектура”, „Териториално и ландшафтно устройство” или „Геодезия”, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент или еквивалентна; професионален опит – Участие в изпълнението на минимум 1 инфраструктурен проект - като експерт в изпълнението му или като експерт в екип на строителен надзор, или инвеститорски контрол; - 1 бр. – да има придобита образователна степен „магистър” (или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина), в област „Технически науки, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”, специалност „Пътно строителство“, съгласно ПМС № 125/2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления или еквивалент или еквивалентна; професионален опит - Участие в изпълнението на минимум 1 инфраструктурен проект - като експерт в изпълнението му или като експерт в екип на строителен надзор, или инвеститорски контрол. Всеки участник може по своя преценка да предложи и други (не-ключови) експерти за изпълнение за поръчката. Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от експертния състав отделни лица. 3. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008–система за управление на качеството или еквив. или др. доказателства за еквив. мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на проектното и управленско консултиране. Датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, ще бъдат обявени чрез съобщение в профила на купувача, не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне В профила на купувача Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и разяснения по документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгл. чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ