00265-2016-0067

BG-Раднево: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Мини Марица-изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: По техническите въпроси: М. йорданова– инж инвест. контрол АС, ХТС, НС и инж. Д. Цонев инж. инв. контрол част Ел и А; за въпроси по процедурата: Виолета Тотева - експерт търговия, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3066/;0417 83305/3023/, E-mail: v_toteva@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Инвестиции, отдел Търговски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Мини Марица-изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: завеждащ регистратура отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/

Място/места за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново“ – реф. № 040/2016 г. - ЗОП

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Рехабилитация на централна контактна мрежа на ж.п. гара „Разделна“ в рудник „Трояново-1“, с. Трояново

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45234160

Описание:

Работи по изграждане на контактна мрежа

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие. Прогнозната стойност е и максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Подадените ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя.

Прогнозна стойност без ДДС
1107081 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

18


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 10 000 лева или равностойността в евро.Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му. Представя се преди подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева – „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро - „БНП ПАРИБА С.А." - клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане, както следва: а) междинно плащане – 90% от извършените и отчетени СМР през един календарен месец, до 30 кал. дни, считано от датата на представяне на фактура от Изпълнителя, на основание подписан двустранен протокол между упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя за извършените СМР през отчетния месец. Двустранните протоколи за отчитане на извършените видове строително – монтажни работи се представят за фактуриране и разплащане, като приложение на „Сметка-опис” (по образец на Възложителя) и се представят в минимум три еднообразни екземпляра. б) окончателно плащане – 10% - до 30 кал. дни от подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15). Срокът на плащане, започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), за съответната дейност.Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

ІІІ.1.4) Други особени условия

За запознаване с реалните условия на експлоатация на обекта на терен, Възложителят организира оглед. Огледът ще се извърши на 10.05.2016 г. Представители на участниците трябва да се явят в 10.00 часа пред входа на Административната сграда на ММИ ЕАД. В двудневен срок до началото на огледа желаещите да участват в него следва да заявят това си желание при отговорния за случая инвеститорски контрол. Лица, които ще отговарят за огледа: Мария Йорданова–инж инвест. контрол АС, ХТС, НС в отдел „Инвестиции”; тел.: 088501389 и Димитър Цонев - инж. инв. контрол част ЕЛ и А - тел.:0889180444 За извършения оглед участника представя в заявлението си за участие декларация (по образец на възложителя) , че се е запознал с реалните експлоатационни условия на възложителя. Счита се, че участникът е проверил и разгледал обекта и околната следа и е получил задоволителна представа за характера на терена преди да представи своята оферта. Също така се приема, че той е взел под внимание формата и естеството на обекта, обема и естеството на работа и необходимите материали за завършване на строителството, средствата за комуникация и достъпа до обекта и помещенията, от които може да има нужда и в общи линии е получил цялата необходима информация относно рисковете, извънредните обстоятелства и всички други условия, които са от значение за неговата оферта.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 2. Декларация по чл.47, ал.9 - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 3. Декларация, че ако участникът бъде определен за изпълнител, при подписване на договора, ще бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи първа група, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал.1, т.4, буква "ж" от ЗУТ. Ако участникът е обединение, което не е самостоятелно лице, то е достатъчно едно от лицата в обединението да представи заверено от него копие на удостоверението или да декларира регистрация в съответствие с чл. 3, ал 3 от Закона за камарата на строителите. Участници, които са чуждестранни лица трябва да докажат правото си в съответствие с чл. 3, ал. 2 от ЗКС. 4. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващият обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 8. Декларация за оглед на обекта 9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд ция 10. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие. 11. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

реф.№040/2016 г. - ЗОП

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.05.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.05.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20.05.2016 г.  Час: 10:30
Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта лицето писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9884070

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ