00265-2016-0066

BG-Раднево: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

Мини Марица - Изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: По техническите въпроси: Веселин Василев - главен инженер електрообзавеждане, отдел Електрооборудване; Живко Желев - ръководител звено Ивеститорски контрол, отдел Инвестиции; Въпроси по процедурата: Георги Николов - експерт търговия, отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3154/; 0417 83305/3669/; 0417 83305/3107/, E-mail: gnikolov@marica-iztok.com, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: отдел Електрооборудване; отдел Инвестиции; отдел Търговски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.marica-iztok.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.marica-iztok.com/aop.

Електронен достъп до информация: http://www.marica-iztok.com/aop.php?mode=1.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 833017552

Мини Марица-изток ЕАД, ул.Георги Димитров - №13, За: Ивелина Проданова - завеждащ регистратура отдел Търговски, Република България 6260, Раднево, Тел.: 0417 83305/3323/, Факс: 0417 83363

Място/места за контакт: стая № 609, етаж 6, регистратура на отдел Търговски

I.2) Основна дейност

Проучване и добив на въглища или други твърди горива

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ERs 710”– реф.№54/2016г. - ЗОП.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Условията на доставка на оборудване и резервни части по предмета на процедурата са DDP складова база на Възложителя – рудник „Трояново-1”, с. Трояново, обл. Стара Загора, съгласно Инкотермс 2010. Място за изпълнение на дейностите по предмета на процедурата: монтажни площадки на Възложителя намиращи се в рудник „Трояново-1”, с. Трояново, обл. Стара Загора и рудник "Трояново-3", с. Медникарово, обл. Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Рехабилитация на ел. частта и подмяна на системата за управление на багери ЕRs710 инв.№ 165, фабр.№4127, ЕRs 710, инв.№ 166, фабр.№4144 работещи в участък „Добив” рудник „Трояново-1” и ERs 710, инв. № 362, фабр.№4133 работещ в участък „Добив” на рудник „Трояново-3”, съгласно техническа спецификация и условия за изпълнение на възложителя в документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31600000

Описание:

Електрическо оборудване

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количество - 3 /три/ броя багери, като обема на дейностите е подробно описан в документацията за участие. Прогнозната стойност е и максималния финансов ресурс осигурен от възложителя. Подадени ценови оферти, които надхвърлят прогнозната стойност по процедурата, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

Стойност, без да се включва ДДС
7650000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е 75 000 лева или равностойността в евро; Представя се в офертата на участника и се освобождава съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП. При банкова гаранция за участие срокът и на валидност е 210 дни след обявената дата за подаване на офертите. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността му. Представя се преди подписване на договора и се връща в срок до 30 дни след изпълнението му. Когато гаранцията е под формата на паричен депозит, тя следва да се преведе по банкова сметка в лева – „Първа Инвестиционна Банка” АД, IBAN: BG10FINV915010BGN05J05, BIC: FINVBGSF или по банкова сметка в евро - „БНП ПАРИБА С.А." - клон София, IBAN: BG40BNPA94401420015010, BIC: BNPABGSX. Условията и образците на банковите гаранции са съгласно документацията за участие.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането за всеки един багер се извършва след изпълнение на рехабилитацията му, по банков път, на база двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена фактура-оригинал. Срокът на плащане за всеки един багер след изпълнение на рехабилитацията му е до 30 /тридесет/ календарни дни и започва да тече от датата на последно представения документ (фактура или приемо-предавателен протокол), по изпълнение на рехабилитацията за съответния багер. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, валутата на банковата сметка следва да бъде в български лева.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата на всеки участник трябва да съдържа: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от Участника. 2. Представяне на участника, което включва - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър /ЗТР/, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - по приложен образец. Участник, при който са налице обстоятелства по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.4 от ЗОП се отстранява от участие. 4. При участници обединения - копие на договор за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което предствалява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва и представляващият. Освен договора, участникът да представи декларация, подписана от представляващия обединението, в която се декларира разпределението на дейностите. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители, ако има такива. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора. 8. Документите по чл.56 от ЗОП, описани в настоящото обявление и документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Участниците да са предоставяли услуга с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. /Доказва се със списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, придружен с доказателства, съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП./ Под предмет сходен с предмета на поръчката се разбира рехабилитация или проектиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на ел. частта на багер от типа SRs 1200 или SRs 2000 или SRs 1301 или SRs 4000 или ERs 710. 2. Участниците да са сертифицирани по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и: монтаж, ремонт и рехабилитация на тежко минно оборудване ел. част; или инженеринг на обекти в областта на минната промишленост; или изграждане на ел. инсталации и инсталации за автоматизация; или проектиране, изпълнение и изпитване на открити въздушни и кабелни електрически линии за напрежение 0,4-400kV и трафопостове". /Доказва се с копие на валиден сертификат, заверено от участника, придружено с превод на български език./ За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008. 3. Производителят на програмируемия логически контролер (PLC), с който ще се осъществява рехабилитацията, да e сертифициран по ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват включващ и: разработка, производство, продажби и обслужване на промишлени системи за автоматизация; или маркетинг, продажби, проучвания и разработване, проектиране, инженеринг, производство, доставка и поддръжка на продукти и системи за автоматизация и енергетични продукти за индустриални и битови потребители; или проектиране, производство, реновиране, поддръжка, сервиз и дистрибуция на технически средства, компоненти и системи за автоматизация. /Доказва се с копие на валиден сертификат, заверено от участника, придружено с превод на български език./ За еквивалент на изисквания стандарт възложителят приема и валиден към датата на подаване на офертата сертификат по БДС EN ISO 9001:2008. 4. Участниците да декларират производителя и страната на произход на програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които смята да осъществи рехабилитацията. /Доказва се с декларация от участника - по образец на Възложителя./ 5. Програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление да са от един производител. 6. Участниците да имат възможност да доставят резервни части за програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които ще се осъществява рехабилитацията за срок най-малко от 10 години. /Доказва се с декларация от производителя на програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, че програмируемия логически контролер (PLC) и честотното управление, с които ще се осъществява рехабилитацията няма да отпаднат от производство за срок най-малко от 10 години, придружено с превод на български език - свободен текст/. Продължава в VI.3) Допълнителна информация с т.7 и 8.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

Реф.№ 54/2016 г. - ЗОП.

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
09.06.2016 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
09.06.2016 г.  Час: 15:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
Български

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.06.2016 г.  Час: 09:00
Място

Управление на дружеството, етаж 1, заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

I. Продължава от III.2.3) Технически възможности: 7.Участниците трябва да представят в техническите си оферти идеен проект за вида и начина за извършване на рехабилитацията. Участниците при разглеждане на идейния проект ще бъдат отстранени при следните критерии: - Ако в идейният проект липсва функционален възел от блоковата схема на управление. - При установяване на липса на блокировки обезпечаващи безопасността при работа. - При неизпълнение схемна връзка между новото и съществуващото оборудване. - При несъответствие между предлаганото оборудване и изискванията в техническата спецификация към него. 8. Изпълнителят да обучи 15 (петнадесет) специалисти от електротехническия персонал на “Мини Марица изток” ЕАД за работа с новото оборудване до необходимото за ремонт и експлоатация ниво. Обучението да се извърши в специализиран център на три групи от по 5 /пет/ човека в минимум 5 /пет / дневен срок. Пътните и квартирни разходи са за сметка на Изпълнителя. /Доказва се, като се декларира от участниците в техническата оферта/. Под „специализиран център" да се разбира "център за обучение, който разполага с оборудване аналогично на монтираното при рехабилитацията и лица, които да обучат специалисти на Възложителя за работа с монтираното оборудване, системата за управление и автоматизираното електрозадвижване, с които ще се извърши рехабилитацията". Изискванията за обучение са подробно описани в Техническата спецификация - Приложение №1 към документацията за участие. II. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до документацията за участие в раздел "Профил на купувача" на http://www.marica-iztok.com/aop. Всички решения и разяснения към настоящата процедура ще бъдат публикувани в профила на купувача. Документацията е безплатна. Възложителят я предоставя на хартиен носител на всяко лице, поискало това, като му я изпраща за негова сметка. За целта всеки участник писмено заявява на факс или по e-mail, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата. Съгласно чл.58а от ЗОП обменът на информацията се извършва по пощата или по факс.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 и всички следващи от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

14.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ