Версия за печат

00701-2016-0003

BG-Сливо поле: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Иванова Дражева, Република България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Място/места за контакт: Община Сливо поле

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.slivopole.ru-se.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=71&selected=138&parent_id=0.

Електронен достъп до информация: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=122&selected=254&parent_id=138.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 12 (12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
територията на гр.Сливо поле, община Сливо поле
Код NUTS: BG323
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле”. Обществената поръчка включва изготвяне на технически проект съгласно изисквания на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проект за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари с приблизителна обща дължина на висчки участъци от 3148 м, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле: Подобект №1: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина на всички участъци от 1528 метра: Участък 1: Улица „Добри Чинтулов” – ОТ 116 – ОТ 131; ОТ 131 – ОТ 137, с приблизителна дължина от 478 м.; Участък 2: Улица „Панайот Волов“ - Поликлиника; ОТ 125 – ОТ 133, с приблизителна дължина от 277м.; Участък 3: Улица „Първи май“ – ОТ 130 – ОТ 113, с приблизителна дължина от 263м.; Участък 4: Улица „Пролет“ – ОТ 325 – ОТ 323, с приблизителна дължина от 255; Участък 5: Улица „Младост“ – ОТ 326 – ОТ 328, с приблизителна дължина от 255м.; Подобект №2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо поле, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина на всички участъци от 1620 метра: Участък 1: Улица „Стоян Пенчев“ между кръстовище с републикански път III-2102 „Сливо поле – Сеслав“ – ОТ 261 – ОТ 256 -ОТ 255 – ОТ 254 – ОТ 252 – ОТ 243 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 983м. Участък 2: Улица „Дружба“ между ОТ 275 – ОТ 241; ОТ 241 – ОТ 229, с приблизителна дължина от 487м Участък 3: Улица „Тунджа“ ОТ 229 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 150м. Проектът да се разработи на два подобекта с отделни чертежи, количествени и количествено-стойностни сметки. Изискванията на Възложителя по комплектоване и изработване на техническия проект са описани в техническото задание към документацията по обществената поръчка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле” . Обществената поръчка включва изготвяне на технически проект съгласно изисквания на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проект за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари с приблизителна обща дължина на висчки участъци от 3148 м, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле: Подобект №1: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина на всички участъци от 1528 метра: Участък 1: Улица „Добри Чинтулов” – ОТ 116 – ОТ 131; ОТ 131 – ОТ 137, с приблизителна дължина от 478 м.; Участък 2: Улица „Панайот Волов“ - Поликлиника; ОТ 125 – ОТ 133, с приблизителна дължина от 277м.; Участък 3: Улица „Първи май“ – ОТ 130 – ОТ 113, с приблизителна дължина от 263м.; Участък 4: Улица „Пролет“ – ОТ 325 – ОТ 323, с приблизителна дължина от 255; Участък 5: Улица „Младост“ – ОТ 326 – ОТ 328, с приблизителна дължина от 255м.; Подобект №2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо поле, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина на всички участъци от 1620 метра: Участък 1: Улица „Стоян Пенчев“ между кръстовище с републикански път III-2102 „Сливо поле – Сеслав“ – ОТ 261 – ОТ 256 -ОТ 255 – ОТ 254 – ОТ 252 – ОТ 243 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 983м. Участък 2: Улица „Дружба“ между ОТ 275 – ОТ 241; ОТ 241 – ОТ 229, с приблизителна дължина от 487м Участък 3: Улица „Тунджа“ ОТ 229 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 150м. Проектът да се разработи на два подобекта с отделни чертежи, количествени и количествено-стойностни сметки. Изискванията на Възложителя по комплектоване и изработване на техническия проект са описани в техническото задание към документацията по обществената поръчка. Максимална стойност на поръчката е в размер на 68 800 лева (шестдесет и осем хиляди и осемстотин лева) без включен ДДС. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималната (прогнозна) стойност на поръчката. В цената се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Участник, предложил цена, по-висока от допустимата, ще бъде отстранен от участие.

Стойност, без да се включва ДДС
68800 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в дни

65

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата – парична сума, преведена по банкова сметка на Община Сливо поле в Централна кооперативна банка АД - клон Русе, IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00; BIC: CECBBGSF., или безусловна и неотменяема банкова гаранция (изготвя се по образец приложение №: 13.1 от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя). Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертите. Размерът на гаранцията за участие е 680,00 лв. без ДДС. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Когато участникът в настоящата процедура е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията за участие. Гаранциите за участие се освобождават от възложителя по реда на чл. 62 от ЗОП. Възложителя има право да задържи гаранцията за участие при наличие на обстоятелствата по чл. 61, ал. 1 от ЗОП. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 61, ал. 2 от ЗОП. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция – (изготвя се по образец приложение №: 13.2 от документацията за участие или по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя) или парична сума, преведена по сметка на община Сливо поле в Централна кооперативна банка АД - клон Русе, IBAN: BG45 CECB 9790 33G4 6083 00; BIC: CECBBGSF. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима гаранция, в полза на община Сливо поле и със срок на валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. На основание чл. 60, ал.3 ЗОП когато участникът или изпълнител е обединение,което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Задържане и освобождаване, съгласно проекта на договор.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението по договора ще се плати в размер на 100% Окончателно плащане на сумата по договора, в срок от 20 работни дни след подписване на договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Сливо поле и финансиращия орган на програмата, постъпване на финансови средства по сметката на Община Сливо поле и представяне на оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че финансиращият орган одобри сума по-малка от посочената в договора, Възложителят ще изплати на Изпълнителя възнаграждение само до размера до одобрените от финансиращия орган суми. Важно! 1. Предвид факта, че настоящата обществена поръчка е открита преди приемане на нормативните документи, свързани с реализирането на проекта, предмет на поръчката, за целите на изпълнението на настоящата поръчка: възникнали след откриването на процедурата правила и указания на Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г., които поставят клаузи от изготвения проект на договор в противоречие с тях или клаузи от проекта на договор уреждат по различен начин отношенията между страните, имат предимство пред клаузите на настоящия договор. В този смисъл възникването на нови правила и условия в нормативен документ, договорът за безвъзмездна финансова помощ, както и всякакви други документи и указания от УО, свързани с размера на цената по проекта на договор, начина на плащане, начина на отчитане, както и всякакви други условия от настоящата процедура, продиктувани от новите правила се считат за основание за промяна на сключения договор по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г.), като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора. 2. В случаите на настъпване на горните юридически факти, страните се съгласяват да отразят новите договорености по между си, които са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение към сключения договор. Горните изменения следва да повтарят изрично и точно правилата, отразени в документите по т. 1 и те единствено могат да бъдат предмет на изменението на договора.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е обединение/консорциум което не е юридическо лице). Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Открита процедура е процедурата за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия. Не може да участва в обществената поръчка участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и чл. 47,ал.2,т.1, т.2а, т.4 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ: ПЛИК № 1 – „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал); Прил. № 1; 2. Справка-представяне на участника (оригинал) - (по образец - Прил. № 2); 2.1 Представянето на участника следва да включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Идентифициращата информация следва да съдържа достатъчно данни за правната индивидуализация на участника, в т.ч. правосубектност; постоянен адрес или седалище и адрес на управление; управителни органи и представителство; вписване в търговски регистри и/или регистрация в съдебни или административни органи и/или обявяване в публични актове, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 2.2 декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по образец Прил. №3 (в оригинал). 3. Заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато участникът е обединение/консорциум което не е юридическо лице). 4Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал), ако е приложимо 5Декларация за запознаване с условията на поръчката - изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника ( Прил. №4); 6Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 както и за липса на обстоятелство и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (оригинал) - ( Прил. №5).; 7.Доказателства за икономическо и финансово състояние – съгласно раздел: III.2.2. 8. Доказателства за технически възможности и/или квалификация - – съгласно раздел: III.2.3. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители (оригинал), ако се предвиждат такива от участника; 10. Декларация за съгласие на подизпълнител (по образец) - когато е приложимо; 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд ( Прил. № 9) 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец - Прил. № 9а). Декларацията се подписва задължително от участника, или управляващия и представляващ участника. 13. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР – Прил. №: 14. 14. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП – Прил. №: 15. 16. Документ за гаранция за участие Всички документи съдържащи се в Плик № 1 „Документи за подбор” се представят в един оригинал и едно сканирано копие на електронен носител в нередактируем формат - pdf или еквивалентен. ПЛИК № 2 - „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 1. Предложението за изпълнение на поръчката се изготвя по образец - Прил. №10 и към него се прилага Техническото предложение - Прил. №10а и Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. Документите се представят в един оригинал и едно сканирано копие на електронен носител в нередактируем формат - pdf или еквивалентен ПЛИК № 3 - “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 1. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (оригинал). Прил. - 11.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Съответствие с изискването за финансов ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: 1. представяне на удостоверениe от банкa; 2. представяне на заверено копие на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Възложителят не изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регисър в Република България и участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението, като документите се представят само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с изискуемия финансов ресурс.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да има на разположение финансов ресурс за изпълнение на услугата за осигуряване на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки в размер на 13 760 лв. (Определената стойност е на база 20 % от прогнозната стойност на обществената поръчка).

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП за еднаквите или сходни услуги, изпълнени от участника през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателства за извършените услуги – попълва се приложение №: 6; Доказателството за извършените услуги се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган - заверено от участника копие, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за извършените услуги (чл. 51, ал. 4 от ЗОП). 2.Декларация – Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (попълва се приложение №: 7). За всички експерти от екипа, участникът е длъжен да представи попълнени по приложение №: 7а и собственоръчно подписани от съответния експерт, декларации за ангажираност на съответния експерт по поръчката. !!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). !!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. Когато Участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите, като притежаваните от тях специалности и правоспособност следва да съответстват на изискуемите или да са еквивалентни, съобразно законодателството на държавата, в която е придобил образователно-квалификационната си степен и специалност конкретния експерт. Експертите посочени от участника трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно българското законодателство. В случай, че са чуждестранни лица трябва да притежават пълна проектантска правоспособност съгласно европейското и националното им законодателство. По отношение ключовите експерти – чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. !!! Участникът, след като бъде определен за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя и в съответствие с клаузите на договора за обществена поръчка при наличие на обективни обстоятелства. 3. копие на Сертификат за внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 с обхват на проектантска дейност или еквивалент. Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от сертификат ISO 9001:2008 или ISO 9001:2015 или еквивалентно с обхват на дейност, сходна с предмета на настоящата процедура или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството. В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, изискванията се доказват от обединението като цяло.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е извършил минимум 3 (три) услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. *Еднакви или сходни услуги са услугите, свързани с изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане и/или ремонт и/или реконструкция на пътища и/или улична мрежа. 2. Участникът трябва да предложи проектантски екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: • Ръководител екип – строителен инженер със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващ пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 5 (пет) години опит в тази област • Проектант със специалност „Пътно строителство” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област • Проектант със специалност „Геодезия” или еквивалент (или аналогична специалност, в случаите, когато образователно-квалификационната степен е придобита в държава, в която няма съответната специалност), притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и минимум 3 годишен опит в тази област. !!! Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от предлагания от него екип за изпълнение на обществената поръчка отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен екип). !!! Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите посочените по-горе. 3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качество ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 с обхват на проектантска дейност или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни мерки за качеството, съгласно ЗОП. Критериите за подбор по се прилагат за обединението като цяло.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

ДА

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Ценово предложение - П1; тежест: 50
Показател: Организация на работата - П2; тежест: 50
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
26.05.2016 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
26.05.2016 г.  Час: 16:30
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 27.05.2016 г.  Час: 10:30
Място

административната сграда на община Сливо поле, гр.Сливо поле, пл.Демокрация 1

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

VI.3) Допълнителна информация

Срокът за изпълнение на дейностите по изготвяне на техническия проект се оферира от участника, но не може да превишава 65 (шестдесет и пет) календарни дни. Участник не може да оферира и срок за изпълнение на дейностите по изготвяне на работния проект по-малък от 20 (двадесет) календарни дни. В случаите по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е длъжен да качи на сайта си променената документация. Възложителят се е възползвал от правото на чл. 64, ал. 1, във връзка с чл. 14, ал. 1 от ЗОП и е намалил срока за получаване на офертите, както и от правото на чл. 64 ,ал. 3 от ЗОП, като е намалил срока за получаване на оферти със 7 /седем/ дни, поради изпращане на настоящото обявление по електронен път и с 5 /пет/ дни поради предоставяне на пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на сайта на Община Сливо поле , раздел "Профил на купувача" , електтонната преписка посочена в обявлението поради което срокът за подаване на оферти е намален от 52 дни на 40 дни.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ