Версия за печат

00701-2016-0003

BG-Сливо поле:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-09-290 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Иванова Дражева, Република България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Място/места за контакт: Тодорка Иванова Дражева

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=122&selected=254&parent_id=138.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле” . Обществената поръчка включва изготвяне на технически проект съгласно изисквания на Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Проект за реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари с приблизителна обща дължина на висчки участъци от 3148 м, находящи се в гр. Сливо поле, Община Сливо поле: Подобект №1: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина на всички участъци от 1528 метра: Участък 1: Улица „Добри Чинтулов” – ОТ 116 – ОТ 131; ОТ 131 – ОТ 137, с приблизителна дължина от 478 м.; Участък 2: Улица „Панайот Волов“ - Поликлиника; ОТ 125 – ОТ 133, с приблизителна дължина от 277м.; Участък 3: Улица „Първи май“ – ОТ 130 – ОТ 113, с приблизителна дължина от 263м.; Участък 4: Улица „Пролет“ – ОТ 325 – ОТ 323, с приблизителна дължина от 255; Участък 5: Улица „Младост“ – ОТ 326 – ОТ 328, с приблизителна дължина от 255м.; Подобект №2: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в кв. Сливица, гр. Сливо поле, Община Сливо поле с приблизителна обща дължина на всички участъци от 1620 метра: Участък 1: Улица „Стоян Пенчев“ между кръстовище с републикански път III-2102 „Сливо поле – Сеслав“ – ОТ 261 – ОТ 256 -ОТ 255 – ОТ 254 – ОТ 252 – ОТ 243 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 983м. Участък 2: Улица „Дружба“ между ОТ 275 – ОТ 241; ОТ 241 – ОТ 229, с приблизителна дължина от 487м Участък 3: Улица „Тунджа“ ОТ 229 – ОТ 227, с приблизителна дължина от 150м. Проектът да се разработи на два подобекта с отделни чертежи, количествени и количествено-стойностни сметки. Изискванията на Възложителя по комплектоване и изработване на техническия проект са описани в техническото задание към документацията по обществената поръчка.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Общо планираните средства, които възложителят предвижда за заплащане на услугата проектиране през финансовата година са в размер, който попада в обхвата на чл.14, ал.1, т.2 от ЗОП и на основание чл.16, ал.8 от ЗОП следва да обяви открита процедура за избор на изпълнител на обществената поръчка. Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или на процедури на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на открита процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Валентин Христов Атанасов
Длъжност: Кмет на Община Сливо поле