Версия за печат

00334-2016-0025

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р - 197 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Агенция Митници, ул. Г.С.Раковски № 47, За: Антоанета Спасова, Република България 1202, София, Тел.: 02 98594037, E-mail: Antoaneta.Spasova@customs.bg, Факс: 02 98594060

Място/места за контакт: Централно митническо управление, отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.customs.bg.

Адрес на профила на купувача: http://customs.bg/bg/page/357.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: митническа дейност


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на Митница Свищов, обект: Митнически пункт Сомовит, с. Сомовит, ул. "Иван Вазов" № 2, общ. Гулянци за период от три години.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуална собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура договаряне без обявление. Съгласно чл. 193 от Закона за водите (ЗВ), обществените отношения, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, предмет на настоящата поръчка се уреждат със Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) и при спазване изискванията на ЗВ. На основание чл. 198о, ал. 1 от ЗВ, стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на ЗВ и на ЗРВКУ, като ал. 2 урежда, че в границите на една обособена територия, само един В и К оператор може да осъществява дейностите по ал. 1. С Решение РД-02-14-2234 от 22.12.2009 г., (ДВ, бр. 7/2010 г. ), на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, са обявени обособените територии на действие на В и К операторите и техните граници. В т. 29 от решението е обявена обособена територия на действие на оператора „В и К ” ЕООД, гр. Плевен, с обхват територията на Община Гулянци, към която е с. Сомовит. Съгласно разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от ЗРВКУ, регулирането на В и К услугите се осъществява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). „В и К” ЕООД, гр. Плевен е единствен В и К оператор на територията на Община Гулянци, включен под № 36 в публикувания на интернет страницата на КЕВР списък на В и К операторите, утвърден към 01.2015 г. Във връзка с изложеното, „В и К” ЕООД, гр. Плевен притежава изключителни права по § 1, т. 26 от ДР на ЗОП за предоставяне на услугите, предмет на тази поръчка и възлагането й попада в хипотезата на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Съгласно чл. 93, т. 1 от ЗОП възложителят няма да прилага чл. 91, ал.2, чл. 92 и чл. 92а от ЗОП (не изготвя и не изпраща покана за участие в процедурата), тъй като за тази обществена поръчка ще се сключи договор с „В и К” ЕООД, гр. Плевен - дружество, притежаващо изключителни права, съгласно разпоредбата на §1, т. 26 от ДР на ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: htpp://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: Мирослава Димитрова Енчева
Длъжност: Началник отдел ОП, дирекция ФОП, Възложител, съгласно пълномощно с Рег. № 32-56431/29.02.2016 г.