00022-2016-0013

BG-Асеновград: 02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов № 9, За: Маргарита Узунова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Община Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: www.assenovgrad.com.

Електронен достъп до информация: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413lORA481064.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми".

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 2 (02 - Услуги на сухопътния транспорт, вкл. услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги)
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Общинската, Областната и Републиканската пътна мрежа.
Код NUTS: BG421
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Обществената поръчка е разделена на седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 –«Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 2 и Градска автобусна линия №3”. Обособена позиция №2 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 4”. Обособена позиция №3 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 5”. Обособена позиция №4 –«Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък”. Обособена позиция №5 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово”. Обособена позиция №6 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската и областната транспортни схеми Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци”. Обособена позиция №7 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по линия от Републиканска и Областна транспортни схеми от квота на Община Асеновград – Асеновград – Хасково и Асеновград- с.Дълбок извор”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45330000, 45332000

Описание:

Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозният обем на поръчката, изчислен по актуални към момента на откриване на настоящата процедура, маршрутни разписания на автобусните линии, е приблизително: Обособена позиция № 1 – 758 920 км. пробег за целия срок на договора. Обособена позиция № 2 – 903 375 км. пробег за целия срок на договора. Обособена позиция № 3 – 558540 км. пробег за целия срок на договора. Обособена позиция № 4 – 1 017 170 км. пробег за целия срок на договора. Обособена позиция № 5 – 829 250 км. пробег за целия срок на договора. Обособена позиция № 6 – 370 475 км. пробег за целия срок на договора. Обособена позиция № 7 – 129 575 км. пробег за целия срок на договора.

Стойност, без да се включва ДДС
2200000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

60

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора, както следва: 1. Гаранцията за участие в процедурата се определя както следва: Обособена позиция № 1 – 1000 (хиляда) лева. Обособена позиция № 2 – 1000 (хиляда) лева. Обособена позиция № 3 – 1000 (хиляда) лева. Обособена позиция № 4 – 500 (петстотин) лева. Обособена позиция № 5 – 500 (петстотин) лева. Обособена позиция № 6 – 500 (петстотин) лева. Обособена позиция № 7 – 500 (петстотин) лева. 1.1. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Асеновград: „Инвестбанк” АД IBAN: BG54IORT73753304000003 BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. 1.2. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл.56,ал.1, т.3 от ЗОП). 1.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата и обособената позиция, за която се внася. 1.4. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. 2.1. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Асеновград „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора. 2.2. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. 2.3. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка - Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение; При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до 30 календарни дни след прекратяване на договора. 3. Възложителят освобождава гаранциите по настоящия раздел, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. 4. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансови условия 1 Стойност на поръчката. Изпълнителят ще получава компенсации съгласно Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите. Прогнозни стойности: - пенсионерски карти /с Решение на Общински съвет-Асеновград/- 220 000 лв./год. - компенсации - 160 000 лв./год. - субсидии /за градски линии/ - 60 000 лв./год. 2 Условия и начин финансиране и плащане Финансирането на обществената поръчка е със средства от републиканския бюджет и общинския бюджет. Средствата за компенсиране на пътуванията с ценови облекчения се предоставят да размера, определен в държавния бюджет за тази цел, при спазване приоритетите за разходване на бюджетните средства, определени със закона за държавния бюджет за съответната година. Плащането ще се осъществява след постъпване на средствата от републиканския бюджет по бюджета на възложителя и след представени от превозвача в Община Асеновград, опис –сметки за броя и стойността на издадените превозни документи на правоимащите на компенсиране със срадства от централния бюджет, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планинските и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на преводите и съобразно представена справка за извършения през отчетния период пробег.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

1. Участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка могат да вземат на равни начала всички български и чуждестранни физически и юридически лица, както и техните обединения, притежаващи капацитет за работи и услуги, необходими за успешна реализация на обекта на настоящата обществена поръчка. 2. Тези условия са валидни за всички физически и юридически лица, компании и дружества, учредени по и управлявани съгласно нормативни актове от гражданското, търговското или публичното право на държавата, в която са установени участниците. 3. Условията, изброени в Подклаузи 5.5.1. и 5.5.2. включително, се отнасят и за всички съдружници в консорциум, ако участникът е такъв. 4. Възложителят няма изискване за регистрация като юридическо лице. Ако участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице с ЕИК в Агенцията по вписванията, преди подаването на офертата за настоящата обществена поръчка, тогава неговите членове задължително сключват споразумение с нотариална заверка на подписа помежду си за целите на настоящата обществена поръчка. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: •че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора •да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. •участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата. •че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. •не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. 5. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението. 6. Споразумението за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника. 7. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 1. документите по чл. 56 ал. 1, т. 1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 2. документите по чл. 56 ал. 1, т. 4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП; 3. декларация по чл. 56 ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услугите, предмет на поръчката. 8. Участник в настоящата обществена поръчка, който е обединение, ще бъде отстранен от нея, ако: •към офертата му не е приложено споразумение за сьздаването на обединение и/или •в приложеното споразумение липсват клаузи, уреждащи всички изисквания, посочени в т. 5.4.4. по-горе и/или •съставът на обединението се е променил след подаването на офертата. 9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура. Установяване наличието на подобно обстоятелство ще доведе до отстраняване на всички предложения, с които е ангажирана страната.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Съдържание на Плик №1 „Документи за подбор за обособена позиция №…”: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от представляващия участника. Коректно попълнени приложения с номера: Приложение № 1; Приложение № 2; Приложение №3; Приложение № 4; Приложение № 5; Приложение № 6; Приложение № 13; Приложение №16; Приложение № 15; Приложение № 7; Приложение № 8; Приложение № 9; Приложение № 11; Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); Документ за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка: Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или на лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността)-заверено копие; Копие от сключени застраховки „Гражданска отговорност“ на МПС и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Участникът трябва да представи и декларация /свободен текст/, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на застраховки „Гражданска отговорност” на автобусите и „Злополука на пътници в обществения транспорт” на пътниците за целия срок на договора; Копие от документи, издадени от компетентен орган, удостоверящи техническата годност на превозните средства и годността им за превоз на трудноподвижни лица; Копие от документа /нотариален акт за собственост, договор за наем на сервизната база или договор за обслужване със сервиз/ за осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автомобилите; Доказателства за наличие на двигатели ЕВРО 3, ЕВРО 4, ЕВРО 5 и ЕЕV и ЕВРО 6. При липса на такива доказателства се счита, че двигателите са под ЕВРО 3 и участникът се отстранява от процедурата. За доказателство се приемат документите от завода производител или негов официален представител или ако това е записано в регистрационния талон; Справка за включените в лиценза автобуси с оборудване за превоз на трудноподвижни лица. Прилагат се заверени копия от съответните карти за допълнителен преглед на автобусите, с които се участва в обществената поръчка; При участници обединения - договор за обединение (заверено копие), а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие; 2. Съдържание на Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция №…”: На плика се посочва името на участника и номера на обособената позиция, за която се отнася. Участникът представя попълнен документа „Техническо предложение” в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №12. Документа се изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в отделен Плик №2. 3. Съдържание на Плик №3 „Предлагана цена за обособена позиция №…”: На плика се посочва името на участника.и № на обособената позиция. Участникът представя попълнен документа „Ценово предложение”, изготвен в пълно съответствие с образеца от документацията за участие - Приложение №10. Документа се изготвя и представя за всяка обособена позиция поотделно и в отделен Плик №3. Представянето на посочените документи е подробно описан в тръжната документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1 Списък на основните договори за дейности, сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните 3(три)год., или в зависимост от датата, на която е учреден или започнал дейността. Участникът следва да приложи доказат. за извършените услуги, съгл. чл.51, ал.4 от ЗОП под формата на удостов., издадени от получателя или компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 2. Участника следва да представи декларация (по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП)-списък на автобусите, с които разполага за изпълнение на поръчката/основните и резервни автобуси/, включени в списъка към лицензията и копия от Свидет. за регистр. на посочените МПС, /в които да е отразена годината на производство на автобуса/; договори за наем/лизинг и др. приложими документи, изготвена в пълно съответствие с образеца, приложен към документацията за участие (Приложение №11). Декларацията се изготвя и представя поотделно за всяка обособ. поз. При участие за повече от една обособ. поз., не се допуска автобус, който е посочен в декларацията-списък за една обособ. поз., да бъде посочен в декларацията-списък за друга обособ. поз. В случай, че участник предложи един и същ автобус за извършване на обществен превоз на пътници по повече от една обособ. поз., то той ще бъде отстранен от участие в процедурата по съответните позиции с дублиращи се автобуси. 3.1.Участника следва да представи заверено копие на лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на РБългария или на лиценз за извършване на междунар. превоз на пътници (лиценз на Общността), издадени по реда и при условията на ЗАвтП, за лицата, които ще извършват обществен превоз на пътници по линиите, предмет на поръчката. Лицензът следва да е валиден и издаден по реда и при условията на действащото законодат. Съгласно чл.56, ал.1, т.1, б.„в” от ЗОП, документа се прилага към представянето на участника, съдържащо се в офертата. 3.2.Копие от документи, издадени от компетентен орган, удостоверящи техническата годност на превозните средства и годността им за превоз на трудноподвижни лица. 3.3.Справка за включените в лиценза автобуси с оборудване за превоз на трудноподвижни лица. Прилагат се заверени копия от съответните карти за допълнителен преглед на автобусите, с които се участва в обществената поръчка. 3.4.Доказателства за наличие на двигатели ЕВРО3, ЕВРО4 и ЕВРО5 и ЕЕV и ЕВРО6. При липса на такива доказателства се счита, че двигателите са под ЕВРО3 и участникът се отстранява от процедурата. За доказателство се приемат документите от завода производител или негов официален представител или ако това е записано в регистрационния талон. 3.5.Копие от сключени застраховки „Гражданска отговорност“ на МПС и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. Участникът трябва да представи и декларация/свободен текст/, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на застраховки „Гражданска отговорност” на автобусите и „Злополука на пътници в обществения транспорт” на пътниците за целия срок на договора. 3.6.Копие от документа /нотариален акт за собственост, договор за наем на сервизната база или договор за обслужване със сервиз/ за осигурена сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автомобилите. Участникът може да докаже съответствието си с критериите за подбор с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, се представят доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или опазване на околната среда.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да е изпълнил и да е участвал в изпълнението на минимум 1 /един/ договор с предмет сходен с предмета на поръчката за последните три години /2013, 2014 и 2015 год/ в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си. 2. Участникът трябва да разполага с необходимия брой и вид автобуси за изпълнение на поръчката, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за която/ито участва, както следва: Обособена позиция №1: 2 основни + 2 резервни, всички да са оборудвани за превоз на трудноподвижни лица, отговорящи на изискванията за клас на автобусите, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. Обособена позиция №2: 2 основни + 1 резервен с 50 и повече броя места /седящи и стоящи/, всички да са оборудвани за превоз на трудноподвижни лица, отговорящи на изискванията за клас на автобусите, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. Обособена позиция №3: 2 основни + 1 резервен, от които най-малко 1бр. автобус оборудван за превоз на трудноподвижни лица, отговорящи на изискванията за клас на автобусите, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. Обособена позиция №4: 2 основни + 2 резервни, от които най-малко 1 брой автобус оборудван за превоз на трудноподвижни лица и изпълняващ минимум 35 % от общия брой курсове за деня. Автобусите да отговарят на изискванията за клас, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. Обособена позиция №5: 2 основни + 2 резервни, от които най-малко 1 брой автобус оборудван за превоз на трудноподвижни лица и изпълняващ минимум 35 % от общия брой курсове за деня. Автобусите да отговарят на изискванията за клас, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. Обособена позиция №6: 2 основни + 1 резервен от които най-малко 1 брой автобус оборудван за превоз на трудноподвижни лица и изпълняващ минимум 35 % от общия брой курсове за деня. Автобусите да отговарят на изискванията за клас, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. Обособена позиция №7: 2 основни + 1 резервен, от които най-малко 1 брой автобус оборудван за превоз на трудноподвижни лица и изпълняващ минимум 35 % от общия брой курсове за деня. Автобусите да отговарят на изискванията за клас, посочени в чл.37 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 3. Автобусите, предложени за изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на следните изисквания: 3.1. Да са включени към лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Р България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници (лиценз на Общността), издаден на лицето, което ще извършва услугата обществен превоз на пътници (участник, подизпълнител или член на обединение), или на трето лице, с чиито възможности участникът доказва съответствието си с изискванията за технически възможности, поставени от възложителя. 3.2. Да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства; 3.3. Автобусите за превоз на трудноподвижни лица следва да са одобрени съгласно изискванията на Наредба №60 от 24 април 2009 год. за одобряване типа на нови превозни средства и техните ремаркета. 3.4. Да съответстват на екологична категория ЕВРО 3, ЕВРО 4, ЕВРО 5 и ЕЕV и ЕВРО 6. При липса на такива доказателства се счита, че двигателите са под ЕВРО 3 и участникът се отстранява от процедурата. 3.5. Да имат сключени застраховки „Гражданска отговорност“ на МПС и „Злополука на пътниците в обществения транспорт“. 3.6. Участникът да разполага със собствена или наета сервизна база за обслужване и поддържане в изправност на автомобилния парк или сключен договор за обслужване със сервиз. Също така участникът следва да разполага със собствена или наета гаражна база. При участие в повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря на условията за минимални изисквания кумулативно на броя на позициите, за които участва.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

ДА

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба

Законова разпоредба - чл.7а, ал.2 от Закона за автомобилните превози, подзаконова разпоредба - чл.18, т.1 от Наредба №33 от 03.11.1999г за обществен превоз на пътниции товари на територията на РБългария

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Възрастов състав на автобусите по дата на производство; тежест: 40
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

ДА

Обявление за предварителна информация

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2016/S 043 - 071098 от 02.03.2016 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
30.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
30.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 31.05.2016 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Асеновград, зала 305

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите представители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. В случаите, когато на заседанията присъстват упълномощени представители, същите следва да представят пълномощно с нот. заверка на подписа.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

І.МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по обособени позиции № 1, № 2 и № 3 Показатели за определяне на комплексната оценка /К/ І.Цена на билета за единично пътуване К1, максимален брой точки - 60 т. ІІ.Възрастов състав на автобусите по дата на производство К2, макс. брой точки - 40 т. І.1.Цена на билета за единично пътуване К1, макс. брой точки - 60 т. по цялото направление–К1 К1 = (Цмин /ЦОФЕРИРАНА)х60 Забележка: Цмин - най-ниската оферирана цена на билета за единично пътуване по цялото направление. ЦОФЕРИРАНА - oферираната от съответния кандидат цена на билета за единично пътуване по цялото направление При повече от една линия в обособената позиция се формира оценка за целия пакет. Пример: К1 = (Цмин/ЦОФЕРИРАНА)х60, Оферирана цена за линия А, Оферирана цена за линия Б. При наличие една линия: А = Ц ОФЕРИРАНА, Ц мин = АЦ мин При наличие две линии: А + Б = Ц ОФЕРИРАНА, Ц мин = АЦ мин + БЦ мин Забележка: 1-Цената на билета се закръгля до втория знак след запетаята. Комплексната оценка К на кандидата е: К= К1 + К2 Забележка: Всички изчисления се извършват с точност до втория знак след десетичната запетая, освен в случайте, когато е указано друго. 2.:МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по обособени позиции № 4, № 5, № 6 и № 7 Показатели за определяне на комплексната оценка /К/ І.Цена на пътникокилометър К1, максимален брой точки - 60 т. ІІ.Възрастов състав на автобусите по дата на производство К2, макс. брой точки - 40 т. І.1.Цена на пътникокилометър К1, макс. брой точки - 60 т. Цената на пътникокилометър е валидна общо за цялата обособена позиция /т.е. за всички линии в нея/, за която участника е подал оферта. К1 = (Цмин/ЦОФЕРИРАНА)х60 Легенда: Цмин.- най-ниската оферирана цена на пътникокилометър. ЦОФЕРИРАНА - oферираната от съответния кандидат цена на пътникокилометър. Участникът следва да приложи подписана и подпечатана калкулация на образуването на цената на пътникокилометър, включваща всички действителни разходи. Забележка: 1-Предлаганата цена на пътникокилометър, се закръгля до третия знак след запетаята. 2-Цените на билетите за автобусните линии, ще се формират на база предложената цена на пътникокилометър, умножена по дължината на маршрута /в километри, до първи знак след запетаята/ за съответната линия. Цената на билета се закръгля до втория знак след запетаята. Критерий К2 е еднакъв и за двете методики на оценка /т.е. за всички обособени позиции/, а именно: ІІ.Възрастов състав на автобусите по дата на производство К2, макс. брой точки - 40 т. (включително и резервните): 1.До 1 година включително - 40 точки 2.Над 1 до 2 години включително - 38 точки 3.Над 2 до 3 години включително - 36 точки 4.Над 3 до 4 години включително - 34 точки 5.Над 4 до 5 години включително - 32 точки 6.Над 5 до 6 години включително - 30 точки 7.Над 6 до 7 години включително - 28 точки 8.Над 7 до 8 години включително - 26 точки 9.Над 8 до 9 години включително - 24 точки 10.Над 9 до 10 години включително - 22 точки 11.Над 10 до 11 години включително - 19 точки 12.Над 11 до 12 години включително - 16 точки 13.Над 12 до 13 години включително - 13 точки 14.Над 14 до 15 години включително - 10 точки 15.Над 15 до 16 години включително- 5 точки 16.Над 17 години включително - 1 точка Забележки: 1.При оценяването на всеки автобус се присъждат точки в зависимост от възрастта му, считано от датата на производство до датата, определена като краен срок за подаване на оферти, след което присъдените точки се сборуват и разделят на броя на автобусите на участника за съответната обособена позиция. Общ брой точки за критерия – К2 К2 = Аt/Аn, където: Аt – общият сбор точки за обособената позиция, получен от участника; Аn – общият брои на автобусите за обособената позиция, на съответния участник. Комплексната оценка К на кандидата е: К= К1 + К2 Максималният брой точки, които може да получи един кандидат е 100 точки.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по
1) Кратко описание

Извършване на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 2 и Градска автобусна линия № 3.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 1 – 758 920 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
365560 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по
1) Кратко описание

Осъществяване на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 4”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 2 – 903 375 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
435142 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 5”.
1) Кратко описание

Осъществяване на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 5”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 3 – 558540 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
269040 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък”
1) Кратко описание

Осъществяване на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема - Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък”.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 4 – 1 017 170 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
489955 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово.
1) Кратко описание

Осъществяване на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема - Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 5 – 829 250 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
399437 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската и областната транспортни схеми Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци
1) Кратко описание

Осъществяване на обществен превоз на пътници по група линии от общинската и областната транспортни схеми Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 6 – 370 475 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
178452 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Възлагане на обществен превоз на пътници по линия от Републиканска и Областна транспортни схеми от квота на Община Асеновград – Асеновград – Хасково и Асеновград- с.Дълбок извор.
1) Кратко описание

Осъществяване на обществен превоз на пътници по линия от Републиканска и Областна транспортни схеми от квота на Община Асеновград – Асеновград – Хасково и Асеновград- с.Дълбок извор.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

60100000, 60112000

Описание:

Пътни транспортни услуги
Услуги на обществения пътен транспорт

3) Количество или обем

Обособена позиция № 7 – 129 575 км. пробег за целия срок на договора.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
62414 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 60