Версия за печат

00022-2016-0013

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-587 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9, За: Маргарита Узунова, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20283, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413lORA481064.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Наименование на поръчката: „Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от Общинската, Областната и Републиканската транспортни схеми". Обществената поръчка е разделена на седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 –«Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 2 и Градска автобусна линия №3”. Обособена позиция №2 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 4”. Обособена позиция №3 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по „Градска автобусна линия № 5”. Обособена позиция №4 –«Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Тополово, Асеновград-Леново, Асеновград-Новаково, Асеновград-Жълт камък”. Обособена позиция №5 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската транспортна схема- Асеновград-Конуш, Асеновград-Нови извор, Асеновград-Яворово”. Обособена позиция №6 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по група линии от общинската и областната транспортни схеми Асеновград-Садово/Чешнегирово, Асеновград-Болярци, Асеновград-Боянци”. Обособена позиция №7 – «Възлагане на обществен превоз на пътници по линия от Републиканска и Областна транспортни схеми от квота на Община Асеновград – Асеновград – Хасково и Асеновград- с.Дълбок извор”.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определят техническите спецификации, не са налице условията за провеждане на състезателен диалог и на процедурите на договаряне, което дава възможност обществената поръчка да бъде възложена по реда на откритата процедура.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Емил Викторов Караиванов
Длъжност: Кмет на община Асеновград