00022-2016-0012

BG-Асеновград: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов №9, За: инж.Атанас Тошев, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413MDir508914.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„РЕМОНТ НА СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: община Асеновград
Код NUTS: BG42
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Сградите, които ще се ремонтират се намират в гр. Асеновград , село Бачково, село Червен ,село Тополово, село Леново и село Избегли, Община Асеновград. Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонтни дейности в 8 сгради. Предвиденият ремонт на всяка сграда трябва да включва: демонтажни работи, сортиране на демонтираните елементи за втора употреба с и изключение на дървената дограма, монтаж на паркет под, монтаж на вече демонтирани дървени елементи и на нови такива, частично шпакловане и освежаване на стени и тавани с боядисване с латекс (където се налага), монтаж на луминисцентни осветителни тела и изхвърляне на строителните отпадъци.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно Техническата спецификация към документацията за участие.

Прогнозна стойност без ДДС
105833.33 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

2


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер 1 000 / хиляда / лева. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% (три на сто) от стойността на поръчката. 1. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът избира сам формата на гаранцията. Гаранцията може да бъде внесена като парична сума в касата на Община Асеновград пл."Акад.Никоай Хайтов"9, или да бъде преведена по по сметка на Община Асеновград - „Инвестбанк” АД, IBAN: BG54IORT73753304000003, BIC: IORTBGSF или да бъде представена под формата на банкова гаранция със същия размер и срок, равен на срока на валидност на офертата съответно срок за изпълнение на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложител на тази обществена поръчка е община Асеновград. Изпълнението на отделните обекти ще стартират след възлагателно писмо и осигурени средства за обекта. Условията и начинът на плащане са съгласно Проекто-договора,приложен към документацията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Изисква се създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта по образец – Приложение № 1; 2.Списък на документите; 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал); 4. Документ за внесена гаранция за участие; 5. Административни сведения за участника - Приложение № 2; 6. Декларация в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ; 7. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура - Приложение № 3; 8. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за участника)- Приложение № 4; 9. Декларация по чл. 47 от ЗОП (за подизпълнителя)- Приложение № 5; 10. Декларация за участието/неучастието на подизпълнители, в която е отразено видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Приложение № 6; 11. Оригинален договор с подизпълнител (важи за всеки отделен подизпълнител); 12. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Приложение № 8; 13. При участници обединения - нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 14. Списък на лицата в консорциума/обединението (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 9; 15. Декларация от член на обединение/консорциум (в случаите когато участникът е обединение / консорциум) - Приложение № 10; 16. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, съгласно чл. 51 от ЗОП, обявлението и документацията за настоящата поръчка; 17. Декларация (по образец съгласно Приложение № 15) за приемане условията на проекто-договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП; 18. Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респективно незапознат със строителната площадка и условията на място, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност. 19. Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 20. Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП- Приложение № 16; 21. Други документи и информация, изискуеми съгласно условията, посочени в обявлението и/или документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: не се изискват
Минимални изисквания: Не се поставят
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в изпълнението на договори за строителство на обекти, сходни с обекта на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложен документ: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 2. Заверено от участника копие от валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Минимални изисквания: 1. Участниците следва да са изпълнили или да са участвали в изпълнението на минимум 3 (три) договора с предмет сходен с предмета на поръчката, а именно с предмет ремонт на сгради за последните пет години /2011, 2012, 2013, 2014 и 2015г./ в зависимост от датата, на която са учредени или са започнали дейността си. „Сходни с предмета на поръчката“ са ремонт на сгради. 2. Застрахован е с валидна “Застраховка за професионална отговорност в строителството» по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се прилага за обединението като цяло. Застраховката по т.2 следва да бъде представена от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейности. При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническо предложение-П1; тежест: 40
Показател: Ценово предложение-П2; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
06.06.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 5 BGN
Условия и начин на плащане

Заинтересуваните лица могат да закупят копия от документацията за участие в деловодството на Община Асеновград на адрес: гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, всеки работен ден между 8:00 ч. и 17:00 ч., срещу заплащане в касата на общината на сумата от 5.00 лева без вкл. ДДС. Пълен достъп до документацията ще има на адрес на Възложителя: www.assenovgrad.com, Профил на купувача. Участниците могат да закупят документацията по банков път като сумата бъде преведена по по сметка на Община Асеновград - „Инвестбанк” АД, IBAN: BG50IORT73758404020000, BIC: IORTBGSF.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
06.06.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 07.06.2016 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на община Асеновград, гр. Асеновград, пл."Акад.Николай Хайтов" №9, зала 305

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да прсъстват представители на участниците, на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно гл. XI от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ