00022-2016-0009

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-593 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Асеновград, гр.Асеновград, пл.Акад.Николай Хайтов №9, За: инж.Атанас Тошев, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: инж.Атанас Тошев

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413cvOk490258.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обект на поръчката е ремонт на улици на територията на Община Асеновград. Предметът на поръчката включва изпълнение на всички дейности, включени в количествените сметки, съгласно техническата спецификация.Обектите на територията на гр.Асеновград и община Асеновград са разпределени в следните пет обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I - Баластриране на улици в гр.Асеновград и селата на територията на община Асеновград, и направа на тротоарна настилка и пътни ивици. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – Ремонт на улици в гр.Асеновград- І част. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IIІ – Ремонт на улици в гр.Асеновград-ІІ част. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV – Ремонт на улици в селата на територията на община Асеновград-І част. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ V – Ремонт на улици в селата на територията на община Асеновград.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Възложителите по чл.7, т.1-4 от ЗОП вземат решение за възлагане на обществена поръчка, чрез открита или ограничена процедура винаги, когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или процедури по договаряне.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Емил Викторов Караиванов
Длъжност: Кмет на Община Асеновград