Версия за печат

00022-2016-0011

BG-Асеновград: 13 - Рекламни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9, За: инж. Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20312, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 41057

Място/места за контакт: Община Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413MiLj469751.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител за изработка на печатни материали (брошури, информационни стикери) по проект „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 13
Място на изпълнение: Асеновград
Код NUTS: BG421
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Дейностите по изработка на информационни материали ще се изготвят за популяризиране целите на проекта, целите на Оперативната програма и финансовия принос на Европейския съюз и за популяризиране на резултатите, постигнати по проекта.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

22459100, 22462000, 79341000

Описание:

Рекламни стикери и ленти
Рекламни печатни материали
Рекламни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Всички мерки за осигуряване на визуализация и публичност на проекта ще бъдат съобразени с Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2014 - 2020" и стандартите на Регламент 1828/2006. В съответствие с насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2014 - 2020" и с оглед осигуряване на максимално популяризиране на целите на проекта и финансовия принос на ЕС, проектното предложение предвижда осъществяването на следните мерки: 6.1. Изработка, доставка и разпространение на следните информационни материали в тираж от 1000 бр.: Дипляни/брошури за популяризиране целите на проекта, целите на Оперативната програма и финансовия принос на Европейския съюз – 500 бр.; Дипляни/брошури, популяризиращи резултатите, постигнати по проекта - изработва се след приключването на строителните дейности и има за цел да популяризира и да мултиплицира ефектите от проекта сред населението и гостите на града, партньори на Община Асеновград, местни и регионални власти – 500 бр.; 6.2. Изработка и доставка на информационни стикери – 150 броя. При закупуване на машините и/или оборудване, предназначено за постоянно инсталиране във връзка с изпълнението на проекта или в резултатите от него, следва да бъде поставен стикер (лепенка) на подходящо място на повърхността на оборудването. На стикера трябва да бъдат визуализирани емблемата на ЕС, упоменаването „Европейски съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд, общото лого за следващия програмен период 2014- 2020 г. и номера на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Прогнозна стойност без ДДС
3600 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие: неприложимо. 2. Гаранция за изпълнение на договора: неприложимо.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България” ще се осигури по ОП "Околна среда 2007-2013г." ВАЖНО!!! В случай, че поради каквато и да е причина финансирането по проекта не бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер или различен обхват от условията при които е обявена наст.поръчка, Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата на основание чл.39 ал.1 т.5 от ЗОП. В случай, че процедурата е проведена и Възложителя е сключил договор с избрания изпълнител, то тогава изпълнението ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проекта няма да бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер или различен обхват от условията при които е обявена настоящата поръчка, да прекрати договора с избрания изпълнител без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи или да изиска сключване на анекс към договора поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията по банков път, по посочена банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на части, по следния начин: Чл. 5. (1) Авансовото плащане е в размер на 10 % (десет процента) от цената на договора и се осъществява в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на този договор и издаване на фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представяне на запис на заповед на стойност равна на стойността на авансовото плащане, но не по-рано от получаване на авансово плащане от ОП „Околна среда 2014-2020” за инвестиционен проект: „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград, България“. Авансът се приспада пропорционално от всяко междинно плащане. Ако този договор бъде прекратен преди окончателното му изпълнение, неприспаднатият аванс се връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или се прихваща със стойността на извършени до момента на прекратяването, но незаплатени работи. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да върне оригинала на записа на заповед, обезпечаващ предоставения аванс в 30 – дневен срок след прекратяването на договора. (2) Изпълнителят представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ документите по ал. 1 в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от влизане в сила на договора за обществена поръчка. Чл. 6. Междинните плащания са дължими след извършване на всяка една дейност, включена в обхвата на настоящия договор, представяне на оригинал на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приемно-предавателен протокол и др. съпътстващи документи, произхождащи от спецификата на съответната дейност. Общият размер на междинните плащания не може да надвишава 80 % от цената на договора. Сборът от авансовото и междинните плащания не може да надвишава 90% от стойността на договора.. Чл. 7. Окончателно плащане е в размер равен на разликата между цената на този договор, посочена в чл. 2, ал. 1 по-горе и извършените плащания, съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 6 по-горе. Окончателното плащане е дължимо след приемането на извършената работа по този договор и след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура - оригинал за окончателно плащане и приемо-предавателен протокол за окончателно приемане на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за регистрация като юридическо лице. При участие в процедурата на участникът, който е обединение, нерегистрирано като самостоятелно юридическо лице, то участниците в обединението представят копие на споразумение, което трябва да съдържа клаузи, гарантиращи, че всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; че представляващия обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; че членовете на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; че всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението или анекс към него следва да съдържа калузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява обединението за целите на процедурата. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП. Участниците представят:1. Начален документ на оферта за изпълнение на предмета на общ.поръчка – Приложение № 1; 2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки – Приложение № 2; 3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – Приложение № 3; 4. Декларация за ползване на подизпълнител/и съобразно вида на работите, които подизпълнителят/ите ще извършва/т и дела на неговото/тяхното участие по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Приложение № 4; 5. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител – Приложение № 5; 6. Техническа спецификация – Приложение № 6; 7. Банкова гаранция за участие (примерна) – Приложение № 7; 8. Декларация за разположение на експерт – Приложение № 8; 9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение № 9; 10. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура – Приложение № 10; 11. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Приложение № 11; 13. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение № 12; 14. Техническо предложение – Приложение № 13; 15. Ценово предложение Приложение № 14;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Възложителят не поставя изисквания за технически възможности на участниците
Минимални изисквания: Възложителят не поставя изисквания за технически възможности на участниците.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки

Поръчката е ограничена до кандидати – специализирани предприятия или кооперации на лица с увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
27.05.2016 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
27.05.2016 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.05.2016 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Община Асеновград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на Комисията на заседанието по отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на проекта ще бъде осигурено по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура с референтен №: BG16M1OP002-1.006 „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

VI.3) Допълнителна информация

Участниците могат да получат необходимата информация за : -задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg ; -опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg ; -закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в РБългария, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги. Пълен достъп до документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Община Асеновград-www.assenovgrad.com, Раздел "Профил на купувача". Датата, часа и мястото за отваряне и оповестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.assenovgrad.com, Раздел "Профил на купувача". Възложителят си запазва правото, ако възникне необходимост от повторение на услугата и при осигурено финансиране, при което да е налице необходимост повторната услуга да се извърши от същия изпълнител, да възложи повторното извършване на услугата чрез процедура на договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 9 от ЗОП, като новата поръчка ще съответства на настоящия проект и ще включва според нуждите на възложителя дейности, сходни с настоящия проект. ВАЖНО!!! В случай, че поради каквато и да е причина финансирането по проекта не бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер или различен обхват от условията при които е обявена настоящата поръчка, Възложителят си запазва правото да прекрати процедурата на основание чл.39 ал.1 т.5 от ЗОП. В случай, че процедурата е проведена и Възложителя е сключил договор с избрания изпълнител, то тогава изпълнението ще започне само след осигуряване на финансирането и след изрично уведомление за стартиране на дейностите по проекта, като Възложителят си запазва правото при узнаване на факта, че финансирането на проекта няма да бъде осигурено или е осигурено в по-малък размер или различен обхват от условията при които е обявена настоящата поръчка, да прекрати договора с избрания изпълнител без да дължи неустойки и/или обезщетения за пропуснати ползи или да изиска сключване на анекс към договора поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

13.04.2016 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ