Версия за печат

00022-2016-0008

BG-Асеновград:

РЕШЕНИЕ

Номер: А-585 от 13.04.2016 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Асеновград, пл. Николай Хайтов № 9, За: Георги Ангелов, Република България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20312, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Място/места за контакт: Община Асеновград

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160413NuzF449157.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.11 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Зареждане на горив с подвижна цистерна за нуждите на ОП "ТДБСО - Асеновград".

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На стоковата борса участват доставчици на горива, като: "Петрол" АД, "Шел България" АД, "ОМВ България" ООД и др., разполагащи с подвижни цистерни за извършване на доставка на място.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884080, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Целта на поръчката е доставка с подвижна цистерна на стандартно гориво дизел на място на територията на ОП "ТДБСО - Асеновград", с адрес:гр. Асеновград, ул."Боянско шосе" №4. Горивата следва да отговарят на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. Продавачът да осигури три пъти седмично /по утвърден график/ зареждане с гориво на адреса на купувача на наличната пътно-строителната техника. Продавачът да осигури при необходимост зареждане с гориво извън посочения график на адреса на купувача след предварителна заявка дадена в рамките на 24 часа.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

13.04.2016 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Емил Викторов Караиванов
Длъжност: Кмет на Община Аеновград